Avskrifter

Domboksindex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Byggningabalken Dråp med våda Edsöresbalken Giftomålsbalken
Högmålsbalken Jordabalken Konungsbalken Såramål med vilja
Såramål med våda Tingsmålsbalken Tjuvabalken

Såramål med vilja

Cap III
Koma men saman j wapna skipte meth wredz willi, oc hugger annar annan fullom saarom, naeso aff manne, eller wth ögha, eller aff öra, eller j siit anlite eller hals, swa ath han haffuir aeuerdelikit lyte aff, eller hugger aff handh eller foot; then som thet gör, böte XII marc malsegendenom fore lyte oc XX marc til treskiptis for saaramaalen.
§ 1 Varda manne twe aff tessom fornempdom limom aff hugne, wari tha boot haluo meere baade j lytis botom oc saaramaalom, böte fyra marc och XX ath lytes boot, oc XL marc till treskiptis ath saaramaalom. Nw warda flere limi aff hugne aen twe aff them som för aeru nempde, wari swa gilder limber som limber, baade j lytes botom oc saaramaalom

Cap VI
Uarder man huggen fullom saarom, ther ey komber aff hug j, warder huggen eller stungen j hool meth swaerde, knifue eller spiute, eller huaria handa thet haelzt aer, eller stungin ginom laar eller arm, eller hwar helzt han ginom stungen warder, eller huggen j hoffwdh arma eller been swa ath been wtlöses oc wttakas, eller warda been eller arma synder slagne eller hugne; taessen aeru ful saere; wari boot XX marc, ther fölger ey lytis boot.

Cap VII
Nu kan man warda huggen j ryg, arma eller been, swa ath han warder krumpen, lamber eller lytther, wari tha lytes boot VI marker; varder han ey lytter, krumpen eller lamber, tha scal ey lytis bot fölgia.

Cap VIII
Uarder man huggen eller slagin j hand, swa ath twmulfinger krumpnar oc onytias, böte III marc ath lytes bot, oc XII öra for then ther aer nest, VI öra for then thaer aer nesth oc IIII öra for then ther aer nest, oc halff faemta örtug for litla finger; oc saaren bötis epter thy the warda maetin.

Cap IX
Uarda manne wtslagna framtender eller adhra tender, fyra w höse hwariom, tha aer thet fulder limber; wari lyte j XII marc, oc XX marc ath saaramaalom. Varda fyra taender wtslagna, böte VI marc for lytet oc XII marc til treskiptis. Vardha twa wtslagna, böte III marc for lytet oc saex marker ath saaramaalom. Varder een wtslagen, böte XII öra for lytit oc III mark ath saaramaalo.
§ 1 Hwar som baade komber j saaraboth oc lytes both, tha gange saaraboth til treskiptis, taki een luth malseganden, annan konnungen oc tridia herede, och lytes boot malsegende eensamber. Hwar som lytis bötir sculu bötas fore affhug, tha gange ae lytes böter wth meth saaramaalom. Ther som affhug ey j komber, tha scal thet standa nat oc aar, wte, tha scal heretzhöfdinge nempna VI men aff heradeno, the scula scoda hwath han aer swa krumpen eller lytter, ath han aeghir lytes boot taka eller ey.

Cap X
Nu warder man huggen kötsaar eller slaghen fulle skeno, böte ther fore VI marc, taki malsegenden thre mark oc III marc gange til treskiptis. Varder man slagen eller skuren minna saar aen nw aer sagt, oc tho synes blaat oc blodugt, böte III mark til treskiptis.

Cap XV
Nu warder kona sargat fullom saarom eller minne saarom eller baard, wari swa gild kona j saara botom som man, wtan hon warde swa baardh eller huggen , ath hon föde döth barn; tha ökis both henna meth IX mark, oc ther aeghir j hwarthe karl eller konunger.
§ 1 Sargar kona man, swari swa fullom botom som man, oc sökis henna maalsman, oc böte aff henna penningom oc ey aff sinom.

Cap XVI
Nu warder man huggen hofwdsaar, eller hwaria handa saar thet helzt aer som man maa dödh aff faa, tha scal then som gerningena giorde, them saarom waarda ther til nath oc aar aer wte epter thet gerningen war giord, oc ey lenger, wtan heredznempd witnar oc swaer a tinge hwar sins laestom ath han aff handauerkom hans dödir bleff, faste tha oc böte som annar drapare epter thy saken aer.
§1 Nw warder man saar aff adhrom eller slaghin, komber then thet giorde oc bötir widh maalsegenden, konungen oc herade, oc malsegenden giffuer honom saeaet a moth; döör han aff them saarom sidan bötir aeru bötta, oc för aen wte aer nat oc aar epter thet gerningen waar gör tha aegher malsegenden ey waldh ath hempnas, wtan han scal lagha bötir taka, oc stande thet först j botom som vp aer buret, sidan scal thet meth laghum krefuias som aater stander; oc konunger oc herade lithen ath them botom som the haua vpburit, oc ther ökas ey thera bot.

Cap XVII
Nu ganger man ath adhrom thes wiliande, ath han wil bondan scada eller hans hion a aker om waar eller a hans aaker eller aeng om höst, draeper eller hugger eller slaar blanadh eller bloduite bondan eller hans hion, tha aer thet alt twegilt som han gör som tilkomber, oc alt thet ogilt som han faar.
§ 1 Nw aen braadelica komber skilnader thera mellan a aaker eller aeng om byrgda thima, tha böte som skils j saara maalom om hwars thera akomo, oc engle for fridbrutet, oc thet scal heredznempd wita hwat ther aer santh om.

Cap XVIII
Nu gör ouermagi fulsaere eller bloduite, then som meera aer aen siw aara oc minne aen XV aara, böte XII öra for sar, oc XII öra for lyte aen the ther j aeru; gör han minne akomo, som aer blaanader eller blodwite, böte III öra.
§ 1 Gör ouirmagi saar eller blodhuite, siw aara eller yngre, wari ogilt; ther sculuu ey böter fore ganga.
§ 2 J them botom som ouirmagi scal böta fore, thaki thet maalsegenden, oc hwarte konunger eller herede.

Cap XIX
Aen tho ath gudh hauir gifuit mannenom quinnan til hielp oc waderdan, tho ey til trael eller fota trodh, oc bör hwart thera annat elska, hon han som howd, oc han hona som lim. Och thy huilken man som aff haat oc ondzko, j drukkenscap eller for andra quinno sculd som han elskar, slaar hustru sina blaa eller bloduga, lamma eller lytta, wari the alt j twebotom, oc frender henna naeste waren malsegenda ther til; nepser han hona for bruth henna skaeliga, wari saklös. Vithi heredznempd oc naagranna hwat ther om sant aer.
§ 1 Nw saar man legho hion sith swa ath thet warder aff lambt eller lyt, ligge thet j lagha botom som annat folk; nepser han thy for brut sin skaeliga, wari ogilt.

Cap XX
Nu kan hunder bita man, tha gifui aegenden wt hunden, eller böte sex öra. Kan annat faeae man saaran göra, hwat fae thet helzt aer, böte aeganden saex öra. Varder then lytteer som scadan fik, tha scal lytes boot wara swa stor som saaraboot. Vil aeghenden dylia at hans fae hauir thet ey giort, tha aehir hiin witzordh som scadan fik, withi thet meth tweem mannom ath the faeae hafuir thet giort.