Detta protokoll är filmat så att texten närmast inbindningen har gått förlorad. I många fall har jag dock föreslagit ett lämpligt ord eller bokstäver, allt inom parentes.

Anno 1662 den 23 octobris höllz laga ting med almogen aff Sköllersta häradh uti Attersta By närwarandes cornans Befalningzman med häradsnemd

Efftersch:ne hemman opbiudas

Hans Excell:ns Greffwo Johan Oxenstierna upbiuder södra gården i Konsta kiöpt aff her Harald Posse 1 gången
Leed uti Ekeby näst dän östersta gårdhen 3 gången
Befallningzmannen Åkerskifftet me sino grannar 3 gången
Lars Nilssons halfwa gårdh i Södrabroo aff Befallninzmannen 2 gången
Jöns Larsson i Skruku en systerdeell i Segåås 2 gången
Joen Simonsson i Nävesta sin s. Mågs deell i Fällersta 3 gången
Anders Oluffsson i Åkerby Ramburgs deell 2 gången
Erich Larsson i Hidensta een systerdeell uti Lars Anderssons hemman 2 gången
Anders Larsson uti Siölunda i Swinwads s. ½ gårdh i Bennebo 3 gången
Kyrkioherdens gårdh uti Leed 3 gången

Samma dagh kom för rätten Befallningsmannen w. Nils Nilsson på My(rö) och upviste sin nådiga hennes breff om Quinnersta hemmans förmedling

Lars Pedersson uti Ålesta Ryttare saker för dät han med een kiäp (sla)git Anders Lönnwalsson till sine 9 mark efter det 10 cap såramål med willia crono

(An)ders Suensson i Sörby slagit Karin Joensdotter ibm med een stöör 4 (blå)nader derföre saker effter dät 10 cap s: m till sine 12 mark ( ) ( ) sakfälles ( ) och torbiörns dotter för 2 fulla Blånader slagit hustru Marit Jonsdotter till sine 12 mark begge i samma ( ) crono

Jöns Jönsson i Sörby soldat besuffwet och krängt Brita Larsdotter ( ) den ingenthera will dän andra haffwa till ächta hwarföre han saker efter dät 3 cap: gift: B till sine 40 mark och hon konan till sine 20 mark frelse

Oluff Larsson från Skogaholm framhaffwer hustru Segridh Carlsdotter ( ) (Bastians) dotter och Anna Chrismans dotter från Hielmsätter aflade sin liffliga edh åh Book att de sågo nähr honung 4 kannor och 9 mark lärftzgarn inlade uti dän kistan som fördes till ( )och nycklan ( ) förseglades

( ) Erich Ingemarsson uti Backa talar än widare om skildnaden emillan Backa och Swinawads by aldså resolverat at her krigsrådet wälb. Simon Stockenberg är her om ( notiserat ) uti med(lerst) skogen på fallet synas opwärderas

Bewillas Nils Larsson uti Frogesta fast uppå sin hustrus fädernes hemman mellangården ½ om 12 ortugland iordh hwilket han deels med sin (hustro) Erfft deells löst, och då hon det icke löst tå kommit utur börden

Kommo för rätten Oluff Swensson och Jöns Swensson bröder från Närboås opwiste en laghmans dom giffwen Anno 1637 then 24 juli aff fordom lagman wälborne her Åke Axilsson till Göxholm hwilken confirmerar 1634 års häradzdom emillan s. Swen Jönssons theras s. Fader och Joen Larsson och Joen ( ) om södre gården på Åsen i dät kiöpet s. Lars Matsson giordt ( ) och ogillat och Swen tilldömmas 2 delarna lösa på brodersdelen (på) systeren tredingen som häradzdomen utwijsar undantagandes the ( ) örtugland s. Lars Mattsons effterleffwerska med sina syskion tilkommer och emädan häradzdomen synes dem något mörk bleff dän dem ( ) i så måto att af the sålda 9 ortuglan i hemmanet tillkommer s. Swen ( ) barn at inlösa till 6 ortugland och på systeren 3 som Jöns Jönsson ( ) inlösa, där effter Jorden eller gården emillan them delas lagom ( ) någre godhe män på bäggio sidor ( ) anfodran hwilket hemman ( ) war 18 ort för uthan deeras egen arfwedeell

(lästes) hans Excell: her Ifwar Sparres fastebreff på halffwa hemmanet eemot Lars Bengtsson uti (Holsby) hwilket Anno 1661 wardt aff rätten bewilliat

Bewillias Anders Larsson i Almbro fast på 2 åkrar med 2 små stycken ( ) iembte som kallas (gamle) åkeren han kiöpt anno 1633 ifrån sodrabro

Samma dagh uplästes et gammalt synebreff för Affraby daterat 1505

Anders Larsson i Almbro upbiuder dät jordebyte han giordt med hustru (Brita)

Erik Jonsson soldat uti Fröberga saker för 2 slag han slagit Pälle Ersson i ( ) med en kiäp till sine 6 mark frelse

Bewillia (citation) uppå salige Jöns Rosenstråhls barns förmyndare om then ( ) twist emillan (Svanåtorp) och roten

Leutnanten Spilhammar beswärar sig öffwer Mons Jöransson dän han stadt till (som)tienare och han genom sådan ( ) loffwat honom 30 mark i lön, ( ) kan her till intet neka, hwarföre resolverat at han skall betala till Leutnanten the utfäste penningarna anseendes dät 15 cap Bygninga B

Bliffwer saakfält Swen i Benneboda för förbud föra ( ) till sina 20 mark emot länsmannen om Knechtepenningars utleffwerering frelse

Een fierdedeell uti Fröberga upbiudes för utlagor till Wrana 3 gången

Anders Oluffsson i Åkerby klagar till Peder Jönsson Ryttare för det han slagit honom med en stör på låret 2 blånader det intet nekas derföre saker af dät 10 cap s:m med willia till sina 6 mark crono

Corneten Erich Ingewalsson klagar öffwer Bengt Andersson i Högetorp at han honom salt loffwat 6 ( ) uti lön män sädan intet kommit uti hans tienst resolv effter det 15 cap Bygninga B skall antingen drängen tiena sit åhr (til)baka eller betala den utfästa lönen med städiopenningar

Elin i Hogetorp för stempning emot Sara i Folketorp om tiuffnadh 3 mark

Fällerstaborna begiera (citation) uppå s. Her Conrad von Falkenbergs arfwingar och her Generalen Lilleströhm för Gryt om een wiss skogh skillnadh emillan Gryt och Fällersta

Oluff Swensson i Säterbohl klagar till sin granne för ohägnad deraf så ( ) på sin gerdsle 1 ½ ( ) dess för utan begångit åwerkan och (..snig) ( ) han gerdzgården, Elliest Oluff Jönses häst som war heel häst slagt tilsammans med sin och låtet honom lidha honom illa sädan ( ) låtet och dem insläpt uti sädesgärdet hwar till skadan intet ( ) neka uti sitt oförstånd giordt hwarföre skall han förlika Oluff Swensson ½ hesten och der hoos saker för åwärkan och nidingswärk 21 mark detta anseende det 9 cap Byggnads B

Skogwachtaren Erick Dirikssons fullmacht uplästes

Belangandes wägen igienom Elwanboda äng (sunda) med falla skall ( ) ( ) hollas aff them där legiat at broa effter som på taall

( ) Nilsson i Ökna saker för 2 yxhammarslag slagit Gösta Nilsson till sine 6 mark crono

( ) Nilsson i Hidensta skall förlika hustru Ingrid Pedersdotter för det hennes oxe för det ( fåret ) som hon hadhe hoos si 1 ånalass höö och 1 kappe rogh

Margareta Markusdotter skall hoos Joen Jönsson sitt hemmavist hafwa till (wåhren) och föbiudes henne krögerij hafwa

Karin Olufsdotter uti Norrabro slagit Mons Olufsson ibm 2 pustar och dragit honom uti håret der till med kallat Enkian ibm hustru ( ) pack och (rakut) ( ) der till hon intet kan neka hwarföre saker effter dät 13 cap såra M med willia till sina 9 mark och 6 mark effter dät 43 cap högmåla B crono

Framkom åter Swen Pädersson soldat uti Fällersta och tiltalade Erich ( ) sin målsman om något vissare arff nembligen 1 oxe 1 koo ( ) delar uti een (filt) ring aff sölfwer och een wäria. Enär Erich Andersson betalar oxen och koen med dät öfriga uti inventario finnes wart (det) andra alt uphäffwit och dödat och dömes Swen Pedersson åtalad fri

( ) (larsson) i Östa från Knista sochn tilltalar Lars Ersson i Herminge om något arff hans hustru tillkommer effter han war hennes målsman. Lar nekar ( ) hertill och påläggas honom hermed uti twenne godhe mäns nerwaro ( ) arff ( ) inneholl arffwet ifrån sig leffwerera

( ) Anunsson i Gällersta upbiuder Östergården ibm 3 gången ( ) wärderas aff twenne goda män så på hans ( ) som erffwingarnas enär ( ) han för gården tienar och och skaten innståår och de gården ifrån sig sagt

(Lars) Jönsson i Norrabro skuffat sin svåger Jöns Tyresson för höö hans saker 3 mark

Belangandes den grinden nest Almbro som hustru Kerstin Larsdotter uti ( ) till dato widmacht hollit allena, skall halffwa byen effter damm ( ) henne andra halffa Byen holla den andra ( ) som aff åld( )

Bewillias Peder Larsson i Carlsta uti Sköllersta s. Fast på sitt halfwa hemman sin hustrus fädernes Jordh han deels löst som finnes 1661 den 6 februari aff hans med erfwingar uti Wingåker för utan andra åtskillige för uthan sin ( ) Nils Olofssons arffwingar aff Örebro stadh som war pantsatt för 40 daler dess för uthan med sin hustru erffwer en systrodeell som ähr tilsamman 7 ½ örtugland

Kommo för rätten Jöran Pädersson från Åkerby nembdeman med sin hustru Elin Andersdotter och aldenstund the äro barnlöse folk och alt hwad uti deras förmögenhet finnes igienom sin anletes swett föranskaffat ( ) före testamenterar the hwar andra infrö rätten i så måtto at hwilken ther aff them dän andro effterleffwer skall till hugnad och tröst beholla och niuta oqwald all lösoren effter där finnes, dock då den effterleffwer tråder till annat giffte tå wara fortänkt dän dödes arfwingar förlika med een skälig penning men tråder hon ej till annat giffte tå effter beggies theras dödh och begges (reffning) effter lagh dit tilbaka, Så aldenstund det ähr ( ) ( ) och inga aff arffwingarna hafwa något ther emot ty dömdes dätta deras testamente stadigt