Anno 1661 den 5 juli höltz sommartinget uti Ekeby prestegård nerwarandes her Landshöffdingen den wälb:e her Abraham G Leijonhuffwud friherre till Ekeberg, herre till Hielmarsberg och ( ) item her Herradshöffding welb:e her Jacob von der Linde, friherre till Lundzberg herre till Djulö, Malmöwijk och Strömsholm, samt cronans befallningsman w Johan Johansson med häradsnempd.

 

Efterskreffne hemman samma dag upbödes

Måns Olofsson i Skruku ¼ del uti nedre Skruku östre gården –1 gången
Jon Jönsson i attersta 3 penningland han köpt sampt (23) ortugland erft – 1 gången
Lieutnanten Lars Swensson i Ökna det han aff Peder Larsson köpt –3 gången
Erik Swensson i Frommesta sitt halffwa hemman i Fröberga – 2 gången
( ) Larsson i Sätterböl sitt halfwa hemman – 1 gång
Jacob Svensson uppå sine herrars wägnar söker fast på Joen Joenssons och ( Jöns ) hemman uti Led sampt Nynäs han köpt kan honom icke laga ( ) förwegras.
Bengt Andersson ryttare framwiste ett köpebreff gifwet af Erik Jönsson och Lars Ersson sonen i Åby på halfwa gården – 1 gången
Erik Jonsson sin del uti wästra gården i Sörby till köp – 1 gången

Peder Olofsson borgare uti Örebro en Jernpanna uti pant för Hendrik Swensson hamarsmed honom skyllig 1 skp stångjern – 1 gång

Samma dag sakfältes Lars Åkesson bruksskrifware wid Haddebo för lägersmål med Ramborg Rafwalsdotter efter det 3 cap giptemåla B till sina 40 mark crono konan till förende plichtat.

Lars Rafwalsson från Åkerby swentienare ogifft person hafwer lägrat Lusia Pedersdotter en löskona och henne med barn rådt, hwarföre han efter stadgan sakfältes till sina 3 mark och konan som andre resan låtit sig legra, efter resolution till sina 40 mark crono.

Kom för rätten wälb Nils Stakelberg och emedan en action och twist är emellan hans gård Svarttorp och Boda om en äng ty hafwer han sin fullmächtig att ( ) tala nembligen Hans Jacobsson förordnat: Hans Jacobsson säger att qwartermestare Anders Pedersson att boda i Swinewad sochn hafwer med wåld tagit en äng ifrån Svarttorp och uti tu års tid till Boda hwilket ( ) säga öffwer 40 års tid warit till Svarttorp brukat framvisandes några åtskillige wittnesskrifter om samma äng han kalla Rökierret att der uti deras tid legat och lytt till Svarttorp. Invisades och saliga Lars Pederssons enkas wittnesskrift och berättelse om samma äng på sin sotsäng nembligen att hon med sin saliga man bodde i Svarttorp från Anno 1624 till anno 1660 och ständigt sama Rökerret med Nyängen de kalla brukat Qwartermestaren Anders Pedersson framwiste och åtskillige wittnesskrifter såsom och loffwandes wittne som äro Länsmannen Jöns i Bäcktorp, Mons i (Testa) Sven ibm Päder uti Mörtsiö och Erik i Anstorp, hwilka berättat att samma twistiga äng legat till Boda men huru hon dädan kommit wet de intet dess utan ( )

Måns Torstensson i (Testa) att hans salige fader ägde ängen af Boda och der bodde en wid nampn botwid hwilken bleff till knecht utskriffwen och sedan lånte sig leje penningar af Lars Pädersson uti Svarttorp. Sven ibm berättar att han hörde af sina föräldrar att dän ängen på wäster sidan Bäcken som nu twistades om legat af ålder till Boda och där war ingen boendes som kunde kräffwa emot och kunna taga igen den från Svarttorp.

Peder uti Mörtsjö bekenner sammalunda och att Botwid som tå bodde i Boda talte något på samma äng och wille henne berga men der med intet fullföljde något efter blef han knecht och moste låna penningar af Lars Pedersson sedan talte han intet widare om ängen. Denna besked skall nu loffwa och till honom tillsad hafwa nästa ting.

Länsmannen berättar att hans swärfader för honom länsman och då kom ängen ifrån Boda och han tilltalade s Lars Pedersson om samma äng hwarför han wille hafwa ängen ifrån Boda då sade han: Jag (undra) intet hwar han är allenast jag hade mina penningar ( ) wälb Nils Stakelberg begärer der med dilation till nästa ting då hans wittnen tilstedes komma.

Olof uti Hälla gamble man kärar till Håkan (Läsare) för det han låtet sin ök uti en kolgård hwarest gierlsgården nederlåg emellan deras gierde, att derföre Olof honom tilltalade och Håkan swarade öken skall få din (kål) af, flere ord wäxlades och Håkan slog Olof öfwer armen med en halskäp till 5 blånader att han däraf moste till sängs som skedde dagen före böndagen om afton sedan solen war nedergången och Olof där af inten kom till kyrkan bönedagen. Olof träffade och Håkan på handen twenne små blånader äfter som synt och betygat hwarför Håkan saker efter dät 10 cap såramåla med willia till sina 12 mark och Olof till sina 6 mark.
Sedan anklagades Håkan ( ) för deet han om flere bönedagar gick utur kyrkan för än welsignelsen aff( ) och Gudstiensten ändat och då genast gaff sig på resa till Örebro hwar till Håkan swarade att dät han lång wäg der före uti sitt oförstånd gick ut och strax åt staden: så alldenstund Håkan således illa och förargeligen sig till Bönedagen beredt, slagti Olof i Hälla att han moste till sängen och kyrkan försumma: Håkan gångit utur kyrkan för än Gudstiensten ändat war emot höga öffwerhetens befallning och genast till sin resa. Derföre sakfelt efter Placatet till sina 40 mark. Hans wälb:e her landshöffding af detta ( ) sade att Håkan (utwerkat) sig det höglofflige kung ( ) fulmacht på urtima (hall) embetet på Örebro slott och alldenstund hans nåde förnumit af åtskillige honom war sälsamb uti sitt lefwerne och han här uti häradet boendes tillfrågat så nembden och sochnemännen huru han sig förhollit här till så nämbden som lensmannen och sochnemennen swarade att Håkan är en orolig och trätsam person en uphåssare på Klockarbacken och sochnestugan ( ) det läsmannen på embetes wägnar almogen före drager upsatt sig emot tings penningarnas erläggande, ohemult anklagat Befalningsmannen w: Johan Johansson, där till med hemligen och olofligen undanfördt ett (partio) som för groff missgerning warit misstänkta och af deras egendom sig derför betalt och fördenskull under wägen fasttogos och för rätta förda och för slik gerning som ofwan förmäles. Sakfeltes denna resan till sina 40 mark detta Håkan tillstår sandt warit och han sakfältes och wijdare pliktade uti Örebro under en månads tid. Sedan benådades han aff öffwerheten böterna. Kyrkoherden wellerde Her Nils i Ekeby betygade att Håkan är en bullersam och orolig man.

Oluff Oloffson i Fismanstorp och (wäntzell) Giertsson fördt et oroligt väsende sin emellan mäd otidige ord och annat hvar om de förliktes och efter begieran sattes dem emellan 40 mark vite

Hustru elin Pädersdotter uti ökna klagar på den jord henes broder Lars Ersson uti Hästehage såldt till Olof Larsson i Lilla Esskogen hennes hemman Will Olof sina utlagde penningar igen giffva hvilket honom intet kan förwägras och emädan Olof gått uti hennes köp må Olof sina penningar igentaga hos Lars och hustru Elin rester 14 leffvererer till Lars.

Halfwa Koppartorp af herr Commisarien wälb. Simon Rosenberg 2 gången

Syn emillan Käringaråå, Östersätter och Qvarntorp, sampt Nybbele och Ålesta blifwer den 13 augusti hwarom Ålesta skilt sina grannar och husbönder, notifiera och tillkännagifwa, såsom wälb Gösta och wälborne Fru Christina Sparre samt wälborne fru Catharina Moritz.

Länsmannen Jöns uti Bäcketorp efter Anders uti Nybbele beräta at han för hans salige fader och sade de sågo der gustaf skall willia hafwa denna hagen ifrån mig män ( ) iag huggit några granar ifrån hagen så der intet många. Lars Jonsson gamble uti Sörby berätta at de kalla öster ( ) hwarest fallet är huggit de ( )

Anders Larsson uti Almbro beskickar rätten en förteckning uppå södra gården ¾ hemman med qvarnen uti Attersta wara lagbuden och slechten hembudin efter lag att lösa, hwarföre fast fordra.

Den 6 dito

Samma dag företogs efter Riks och cammarrådets Befallning och reduktionsbreff en noga ransakning om efter skreffne hemman som wart betygat som följer. Länsmanshemman Pålsboda ½ krono för arf och eget hemman, Östansjö skatte ½ postbönders hemman, Kävesta norregården ¾ skattefrelse, Taresta ¾ skattefrälse donerat 1652 till wälb. Drakenhielm uti Swinewad, Glotra ½ skatte frelse wälb herr Gustaf Horn köpt 1650. Skiöttars hemman Fabbetorp i Sköllersta s:n wälb Simon Simonsson under frelse, Swinewaby Nils Jönsson ½ skattefrelse af riksskattmästaren wälb Här Gustaf Bonde köpt, ( ) Oxlewärsta crono skogwachtare hemman wälb Clas Lillieström ( ) Krögarehemman Swinnewaby ½ skattefrelse her Simon Rosen( ) köpt 1649, Stora Ema ½ Apelltomta eller Brotorp her Gustaf ( ) köpt 1649, Gestgifwarehemman Sörby i Sköllersta s: 1 ½ hemman skattefrälse 1642 wälb Drakenhielm donerat, Kyrkiohemman eller ( ) Swinewad s.. Österengh crono ½, Baflinge ½ Sköllersta dalen ½ crono Folkesboda crono ½, Ekeby kyrkiobol crono ½, Led skatte ½ Krutbruket förstördt och hemmanet Hulsiö som der till låg ¼ crono köpt af s. Wälb herr Åke Axilsson 1639 då till ( ) rentar 1 kålle() 8 penningar (hufwudlösa skinn) 16 penningar, Klockareteg donera s. Herr Erik Sparres hemman 1645, Härad allmänning Källeberget i Sköllersta s. Uti Swinewads allmenning emellan Nerikie och Östergötland. Cronofiske ( ) förr till Swinewads prestegård men igenom syn och dom till Bystad kommet.

Samma dag wardt ransakat om de 20 daler kmt som salig Halsten uti Toresta uppbar uti Ormesta af hustru Margareta ibm för gossen hon slog ( ) strax efter död blef, att aff samma penningar skall s. Halstens hustru Marit betala till gossens syster Brita Andersdotter 12 daler de öfriga åtta daler affrechnas för s. Halstens omak, dessa uti höst betalas.

Anders Bengtsson uti Corpetorp för stempning om fiskio 8 mark

Olof Larsson från Lund beklagar sig högeligen öfwer det han så ofta fåt wara sin gamble herre och husbonde her commisarien wälb Simon Simonsson Rosenberg at swara hwarföre han honom så förhollet ( ) förtient lön uppwisandes den höglofflige Kunglige hofrättens ( ) till wälb:e her Landzhöffdingen om execution på de häradsdomar han bekommit och emedan her commisariens fulmacht intet comparerar begiärer han af rätten wetskap uti saken.

Kom för rätten Lars Joensson från Åkerby och tilfölje det förre tiltal emot Anders Biörsson sin granne om halfwa södre gården i Åkerby Anders besitter som kallas Päder Joenssons går säger den honom med sine syskon tillkomma och Anders Biörsson det fierdedels heman wara det han besitter hwilka twenne gårdar för en liten tid sedan af wådeld forbrendt, Begierer nu ödmjukeligen sin fädernes gård igen, helst emädan hans salig fader fader bytt gården med Anders Biörssons salige fader och honom uti emellan gifwit 16 daler kmt och en sked om 4 lod som skall finnas dömbt uti fordom lagläsaren Zackarias Anderssons tid. Anders pratenterar och upwiste häradsdomen gifwen Anno 1635 den 7 juli hwilken uplestes och befans dän twist Anders Biörssons och Lars Joenses s. Fader Joen Pedersson hafwer sin emellan wara afdömt som uti Bookstaffwen förmäles först om dät Jordeköp Lars Joenssons faderfader Peder Joensson giordt mäd Joen Larsson wara afsluten improberad och gillat, sedan om det jordebyte Anders Biörnssons s fader Biörn giorde at efter dät intet war lagfölgdt tå war trede till sin arfwlot igen, så förståendes at den fierdedels gård Lars Joensson med sin syskon besitter war bygd med Biörn emot halfwa södra gården och emillan bekommit ( ) penningar och en 4 lod sked skall tillbakas gå der till Anders Biörssons broder fendrichen Ambiörn tilståår sandt wara och widare Mårthen Larsson borgare uti Örebro och Nils Olofsson uti Åkerby med sin höga ed in för rätten bedyrade i så måto att Lars Joenssons gård Anders besitter, emot hans broder fendrichen som andre delen åbor, der till med Lars tillbaka lefwererar Anders 16 penningar och Anders tillkommer dät fierdedels hemman Lars besitter och ( ) dätta af länsmannen som andre trowärdige män bekänner sandt wara. Kan altså rätten intet träda ifrån förre härads domen, Anders begierer sitt träde niuta hwilket intet förmenas,

Framstältes Elin Hansdotter från ( Åsby?) och Sköllersta sochn en ryttare hustru hwilkens man Jöns Olofsson uti 5 års tid ute warit denna Elin bekienner sig genom satas äggielse och sitt onda kötts lusta låtit sig legra af sin mans köttslige broder Anders Olofsson och aff honom hafwer denne Anders Olofsson strax hans missgerning yppades bortrymt ( ) aldenstund denna Elin Hansdotter sin groffwa missgärning och kätteri synd tilstår och bekänner hwarföre dömes hon så efter Gud som mänsklig lag till döden, saken her med till wälb her landzhöffdingen det rättegångs (ordination) remitteras.

Hustru Brita Nilsdotter uti Åkerby säger sig leffwererat till Anders ( ) sin faderbroder 6 Riksdaler på gårdedelen uti Norregården efter han sagdt sig några delar inlöst men säger sig intet låtit kiöpebreff nu sade han ( ) begärer hon sina penningar igen till dess hon fullkommilig kiöp bleff upwist det rätten finner skäligt

Samuel Larsson ryttare fordrar af hustru Rebecka i Fällersta 8 riksdaler han hafwer hennes man försträckt med ett sto uti fiendeland bewisar sådant med trowärdige mens wittnesbörder omsider forliktes at hon honom betalar 4 riksdaler det hon och lofwa så snart hon af sin bonde skatin bekommer

( ) en stor oenighet och träta är emillan Nils Larsson på Frogesta och hans granne Peder Larsson och hans hustru som befinnas wara en hop med squalp och squaller och idel afund och arghet emellan föräldrarna och barnens slekt och ( ) mången till förargelse hwarföre sattes dem emillan 20 daler sölfwer mynt wite att de der först her utinnan orsak till träta gifwer

Hustru Elisabet Olofsdotter från Stockholm framkommer och talar på dät arfskifte efter hennes salig fader Her Olof uti Kiäffesta hollit emellan hennes moder och syskion uti hennes frånwaro säger sin broder Johan Olofsson uti Skenninge her till wara orsak, hwarföre honom ( ) dock han igenom skrifwelse sig excuterar intet wara uti laglig tid stembt, utan när han med de andra syskionen citerat blifwer, will han comparera hwilket skall påfordras till nästa ting, uti medler tid bliffwer hustru Elisabet för arfskiftet otilltalt protisterandes på ( ) utlagor hon hafwer aff Käffwesta at fordra. Hon tilstår sig 80 ( ) för Wibbanboda som dömbt war till länsmannen för de åren hon där bodde.

Kyrkioherden wördige Her Nils i Ekeby gifwer tillkenna om dän skogskilnat emillan Frommesta by och Ekeby by giort är som begynnes wid Prestegårdens oxehage, sedan uti wästra sidan för Gölingshagen up til Engiemyren hwilken skillnad på bäggio sidor erkiändes god och gill allenast på Ekeby sidan begeres med gärd skillas

Kyrkioherden begerer och samaledes eillan Ekeby by och Nävesta att skillnad giöres med giärdegård efter som skall tillförene ( ) Näwesta swara sig thet af sin herre wara fulmechtige, där till kyrkioherden upwiste skriftligen attest huru passerat war hwilket domaren med Swen Pederson uti Ökna med flera af nämpden som tilstädes woro detta så wara passerat som copien förmäler hwar på annoterades och kyrkioherden den lefwererad

Jöns Pederson i (Yboda) , Isak Jönsson i Lilla Emma och Olof Pederson nempdeman witna och betyga in för rätten at Nils Håkanson i Foglehult Anno 1652 om wåren hade en (Tåggeso) kolat och kolen samman buro item samma år en resemila hwilken och tillsammans brunno året efter 1653 om hösten en resemila som intet felades mer än at tända elden uti, dän står än obränt efter ingen kom effter besked som tog den andre kolen sin koos utan allenast några från ( ) tagas där från af den köpmannen (hwilken) Bengt Larsson den yngre sålde samma kol, de andre kolen liggia ännu där qvar bortskiämdte, skogen till samma kolningen hafwer han af sina grannar köpt hwilka betyga at samma kol woro helt skiön.

Södra gården i Åby af Her Clas Lillieström för 1 ½ års utlagor uppbudes 1 gången

Peder Johansson i Löfwe skall wedergälla Joen i Näwesta 1 daler för den skada hans swin honom giordt, och Joen skall betala Peder 2 alnar walmar

Gabriel Ersson igienom sitt breff och segill uppbuder sin gårdedel han ärft och köpt uti näst den östersta gården i Ökna till kiöpt – 1 gången. Lars ( ) ibm säger sig den willia lösa

Företogs åter om de otidige träta emellan Swen Hindersson och Päder (Swerje) Attersta gårdebor, Lars Jonsson i Sätra efter afsagd ed berättade att när han war wid Attersta qwarn sade Peder Hindersson skola stulit en oxe utur hans fähus, Swen swarar at han efter fougdens begalning allenast tog dän det som honom war tilpantat lagligen. Päder beklagar sig och öfwer det att Swän Hindersson in för rätten beskyllt att han för 20 år sedan skola stulit ½ tunna rogh ifrån Anders Jönsson i Rala, Peder bewisade med Anders Jönssons egen attest at han aldrig beskyllat honom för någon tiuff det och Joen Jönsson i Rala witnar, Swen Hindersson framwisar och en wittnes breff från be:te anders i Rala män där gafs inga witzord: Peder och Swen tillbiuda sig att nu förlikas beda ödmiukeligen att rätten wille förlåta dem detta: de nu willia skiljas och bekenna at ingen wet med den andre annat än ärligt och gott. Så sattes wite 50 daler smt emillan dem för deras orolighet skull, sade rätten orsaken ( ) den samma wite plikta men för deras bön skall denna gången förskonas doch där de igenkommer skall samma wite dem öppet stånda

Hendrik Danielsson ung person giffwer tilkenna at hans s. Fader fader Hendrik Pryss köpte Elfwanboda hemman och barnen efter honom det till arfs fallit, nu will den ene brodern Herr Christiern ( ) sig allena hemmanet tillägna och de andra med honom få intet, Länsmannen berättade att hemanet war kommet uti skattewrak s: Her Christiern med sin hust. Förwärffade det till skatte igen, skiutes till dess de andra arffingarna tilstädes komma

Afsades at Ökna by och Fällersta skola hielpa tillka med Norra och Södra Bro att holla Almbrobroen wid macht.