Anno Domini 1661 den 5 februari höltz rätt laga ting med almogen och menige man aff Sköllersta härad i rätan tingstad uppå Kunglige Maj:ts troman och Assessor uti den Kunglige Svea hofrätt sampt häradshöffdinge uti Östra Nerike, den Wälb. Jacob van der Lindes friherre till Lundsborg, herre till Djulö, Malmövik och Strömsholm. Närwarandes cronones tionde och Befalningsman ( ) Johansson med efterskrefne ärlige och beskedlige män uti nempden ( ) Andersson i Hidingsta domare, Anders i Skephulta, Swen Pedersson i Ökna, ( ) Hansson ibidem, Lars i Säterböl, Olof i Östansjö, Peder Ersson i Nävesta, Ingell i Frommesta, Jöns Andersson i Ilwanboda, Olof Persson i ( -by), Carl Andersson Norrebro.

Samma dag upbödes efterskrfne hemman

Nils Olofsson i Skruku ¼ i östra gården i nedre Skruku 1 gången
Anders Larsson i Almbro 2 åkrar i södrabro gierde 3 gången
2 stycken öster om vägen 3 gången
Olof Larsson i Esskogen sin del uti Ökna östra gården 3 gången
( ) köpt af Sven i Tarsta och Lars Ersson i Hestehagen 3 öresland för 15 mark

Länsmannen Jöns i Bäcketorp fordrar fast på norre gården i Kånsta ¾ hemman löst utur cronans hand kan intet förvägras emedan han gården ( ) uppehållit och där han den icke betalt så warit skattewrak hwar af en liten del wara olöst

Olof Nilsson gamble nempdeman bevillias orlof ifrån rätten och uti hans ställe Peder Olufsson i Oxlewärsta ( )

( ) Jönsson i Attersta 3 penningland jord han köpt af Anders Bengtsson i norre gården ibm Joen besitter sampt efter sin hustrus 2 ½ ortugland 1 gången

Leutnanten Lars Swensson i Ökna det han af Peder Swensson köpt sampt Jöns ( ) och Lars Jönsson 2 gången

( ) Pedersson lät upläsa lagmans afkortningslängden som befanns sannfärdig

( ) Swensson i Frommesta tilköpt sitt halfwa hemman i Fröberga 1 gång

Peder Larsson i Säterböl halfwa norra gården så ( ) honom tillkommer 1 gången

Blefwo sakfäldt Rambor Haraldsdotter en Enka i Skinnarbacken för lägersmål med Lars (Åneson) ogift person till sine 20 mark efter wanlig resolution ( )

Bertil Andersson i Attersta en ryttare lägrat och besåfwit för 7 år sedan Kersti Andersdotter i Fällersta, och emedan han alt uti fiendeland warit och hon hollit sig efter honom men nu will han ingalunda (till) äkta taga, hwarföre han efter det 3 capt giptemåla B sakker sine 40 mark och hon konan efter wanlig resolution till sina 20 mark , lofwar henne uti förlikning 1 koo och grönt ( ) till kiortel – skatte

Jöns Pederson i Led uplåtit w. Jacob Swensson upå wälb salige Falkenbergs erfwingars wägnar sin gård till köp ibm hans s: swerfaders och ( ) 1 öresland är betalt förmenar han fast till dess det betalt blifwer.

Betygas at et förargeligt och oroligt lefwerne äro emellan ( ) Olofsson i Esskogen, Mattes Pedersson och Lars Swänsson i Ökna ( ) hwarföre sattes dem emellan 40 mark vite.

Lars Pedersson i Ålesta skyllig Her Olof i Biörka 1650 2 ducater ( ) Päder Skiött i Ekeby skall förlika sin måg Lars Pedersson med 1 ½ tunna Rog der med wara hans åtal fri.

Hustru Ingebor s. Anders Swenssons skall förlika Anders Orre 7 daler kmt hennes man åt honom i förwaring haft.

Olof i Sörsätter skall betal Ingebor i Kila 3 daler kmt för en (garhud).

Hustru Margareta salige Capitenen Mattes Anderssons efterlefwerska (lofwar) utan rättens twång och lofwar betala till s Morten( ) uti stockholm han hafwer af henne at fordra för ett broderat gehäng hennes s. Man tagit nembligen 30 daler till nästkommande påsk.

Den 6 dito

Länsmannen Jöns i Bäcketorp prasenterar en ullängd uppå 41 daler 16 p kopparm. Her secreteren Heratzbönder skyllig tillhollas betala.

Länsmannen tilltalar Bengt Pedersson i Ilwanboda om huseröta på 6 (hus) ( ) hwilken hemmanet på frihet uptagit för utan 15 mark upburit af honom ( ) där war nu allenast halfwa stugan uprötat och 1 stall. Resolutio skall ( ) lefwerera de 15 mark och hwad han där ( ) rechnas för 1 års (bygning).

Vingåkersbönderna från Marsjö med sina intressenter entes och förlichtes nu inför rätten med Peder Larsson uti Kalsta om de 3 ¾ ortugland jord de hafwa uti gården han besitter, at han dem derföre skall gifwa 20 rikzd och dem betala till medsommar nästkommande.

Welb Her Commisarien Simon Rosenberg uppbuder halfwa Korpetorps hemman han köpt uti Swinewads s aff Anders Bengtsson för bo( ) 1 gång.

( ) och förmanas almogen som restera med häradshöffdingspenningarna och lagmansjernet för 1660 år att de utan försummelse det betala till dän 17 juni ( ) sina 3 mark.

Kom för rätten Biörn Pedersson från Storemalm uppå sin systers ( ) tilltalar Swen Bengtsson från (Tiensholm) om något arf som tillkom Bengt Monsson efter sin s fader Mons Bengtsson hans broder. Han swarade sant wara att han hos arfwet tagit till 12 lod sölfwer för 30 år sedan, det insattes uti Swinnewads kyrkia hwilket uti kyrkiokistan bortstals tillika med mycket annat arff sampt kyrkiones saker hwilka tiufwar bleffo uti Nyköping uphängdt. Däta nödgas att nempden så uti sanning war at det stals tillika med mycket annat uti kyrkian, hwarföre blifwer han fri och otilltalt anseendes det 9 cap Tingmåls Balken § 1.

Kom för rätten herr Majoren wälb. Alexander Tomasson och disputerar på den dom som på nästförledne ting afsades om (Ginswikskärret) sejandes sig ej wara citerat som äga ( ) possession till Wrana ( ) appelera nu först emot domen och inlägga 3 mark här till kartan ( ) att hans fru moder wälb fru Catarina Moritz säga sig wara rätta possessor till Wrana så länge hon lefwer och hon war citerat och hade sin fullmächtig tilstädes Anders Jacobsson hwilken swarar sig fulmächtig warit aff frun, hwarför upptogos penningar för (domqwall)
( ).

Bleff afsagt att Oluff i Tomta skall förlika Jöns i Ilwanboda ½ tunna rogh för dät han sine leje oxar i otid igentog anseendes det 15 cap Byggning B.

Böriel Direksson klagar öfwer dät hans oxe bröt benet af sig uti Egby Broo när han framkiörde wärke till kyrkian, Egby lofwar honom förlika med ( ).

Skogwachtaren anklagar Sätebolsborna för fallehuggande olofligen, de hafwa det loffligen huggit hwar före fri.

Jöns i Oseboda upbuder et fåår han hafwer uti pant af Mårten i Nybo 1 gång.

Företogs åter den action emillan s Joen Pederssons söner i Toresta och deras stiuffaders hustru Elin s: Anders Pederssons hwilken död blef ( ) hwilken de förmena sitt arf innehafwa, hon swarar sig intet med något arf utan deras s fader war död för än hon kom tilsammans med sin s man som är strax utrest och han gården tilförende emottagit, de swara sig allenast tala om utsäden deras s fader broder hade der hos sig, om sider afsades at hustru Elin med sina medarfingar efter s Anders Pederson skall s Joen Pederssons söner förlika med 15 mark där med wara otilltalt hwar med de ( ). Sedan discuteras om s Joen Pederssons arfstwist i Toresta hemmanet till hwilket de arffalne pass 7 ½ örtugland de begärt inlösa hafwer han menat som dem intet kan förnyas efter bägges ( ) barnen lika rett hafwer. Och hwad där war mera utgiffit den andra förlika, anseendes det 6 cap Jorde B och emädan emillan Enkian och dessa bröder swår oenighet och förargelse med hot och med ( ) sattes emellan 40 mark wite.

Bengt Pedersson från Ilwanboda med ed sig befriade att ingen wetskap haffwer om Johannis Nicolai ring han säga där glömbdt altså fri.

Betygas om Norrgården i Wallby Swen Larsson ryttare hollit ( ) at samma gård halfparten öde warit i 5 års tid.

Joen Nilsson i Frommesta förliktes med gamble Lars Hansson i Ökna om hans hustrus arfedel uti Lars Hanses hemman att han honom gifwer 56 mark till medsommar tid betala eller bruka tegen dätta år.

Joen uti Åby tiltalas af her Clas Lillieströms fullmächtig om huseröta för Åbyhemmanet Joen swarar att hemmanet war öde för honom och han sin flit giordt der bygdt en ny stuga ett pörte och ett loggolf ( ) betyga så (icke) i sanning wara och honom intet ( ) efter han är uti cronans tienst för salpetersiudare.

Peder Ersson i Torsta skall förlika Nils Larsson ½ ängelass hö för ( ) förderfwat. Peder Ersson skall betala s Anders Pederssons arvingar i Toresta 1 rikzdaler.

Johan Larsson ryttare i Toresta fordrar af hustru Ingrid Tyresdotter ( ) efter han hennes saliga man lånt uti fiendeland där på hafwer obligation med undantag ( ) af hwilken om twistades Hendrik Persson ryttare hwilken med sin liffl ed bekenner at han såg när Johan lånte honom de penningarna hwarföre skäligt at hustru Ingrid med sina medarfingar betalte ( ) som de erfft betala med dät forteligaste.

( ) Andersson i Fällersta skall betala Olof Andersson sin lön mark 16 kmt.

Erik Nilsson uti Biörka uppå sin nådige herres wälb Her Ifwar Sparres wägnar fordrar fast uppå halfwa Skommargården i Ekeby by hwilken uti 5 års tid öde warit och mycket förfallen att han med samma hemman lagligen procederat och låtit (räntor) som är 9 örtugland i ( ) hembudet såsom Bengt Larsson wagnmakare med ( ) hwilken swarat sig intet anse oansett det hemanet efter det så ( ) Erik säger sin herre det längesedan för skattewrak kunna tagit men det inte welat utan uppbudit och hembudit slechten ( ).

Örebro stads utridare Daniel Larsson anklagar Nils Olofsson uti Nybble för åtskilligt landskiöp med strömming ( ) och annat köp uti marknar och säljer han uti sochnen hwar till han intet nekar beder före Nils blifwer förskont denna gången med sina 40 mark efter det 6 cap Kiöpmåla B och handels ordination att han intet oftare igen kommer.

Kom åter för rätten Lars Joensson i Åkerby och widare tilltalar Anders Biörsson i Åkerby om hans fädernes gård Anders skall besittia och skola bytt med hans s fader Joen Pädersson gifwit honom ett fierdedels hem ibm igen där till 16 penningar och 4 lod sked säger att hans fader war en fattig och sjuklig man och låtit tillförne (mark) ogillt efter det ej lagligen skedt och emedan nu bäggio gårdar brunno aff wådeld ty begärer han sin fädernes gård tillbaka att han sina penningar och sölfwer skall igen gifwa. Anders sade flera arfwingar wara än han och sig på hemmanet hafwer fordom lagläsaren Zackarias Anderssons dom. Rätten tillfrågo Anders Biörsson hwarföre han på förre tinget nekade sig hafwa fastebreff på samma hemman och det uti pant satt hos mester Erik i Kumbla som ingen sanning tror utan att Erik dertill nekade. Nu säger Anders dät war hans moderfaders breff och dät bleff upbrendt nekar till att aldrig byttes gården. Lars beropar sig på wittne som är Mårten Larsson i Örebro med flere hwarföre uppskutet till nesta ting dombreffwet och wittnen tillstädes kommer.

Olof Joensson i Ekholmen för stempning af Mårten i Nybo om en koo.

Hustru Ingebor Jönsdotter i Boskulla gifwer tillkenna att salig Peder Andersson i Åkerby war målsman för hennes barn, nu efter hans död will hustrun ifrån sig lefwerera samma arfwet det hon begiärer till sig taga, kan henne inte förwägras allenast hon tager god man med sig till målsman och för samma arf redo går.

Kom för rätten Abraham Persson ifrån Attersta beklagande sig öfwer det honom för ( ) och förkastas för ett grofft tal han war uti kommet för s Kerstin Andersdotter i Almbro om hwilket ärende han tå granneligen rannsakat och de bägge för den andre befriade som aff protocoll nogsamt finnes derför förbiudes att någon der på må örka eller ( ) som lag förmå.

Bewillias råd Jacob Classon handelsman uti Norrkiöping fast uppå ( ) hemmanet uti Swinewad sochn hwilket han aff arffwingarna kiöpt för 100 daler ( ) där hammare och sågqvarn bygdt.