Höstetinget

Anno 1633 den 15:16:octobris höltz laga ting med almogen af Sköllersta härad uti Swinawads sochnestufwu närwarandes Befallningsmannen erlig och welachtad Erik Göstafsson med wanlig nempd som i de förre domböckerna finnes

Kom för rätten åter Anders i Almbro och kärade nu till Peder Matsson i Gryt om det Peder till honom på näst föregångne ting sade, nemlig hwad köpte du för 30 daler i Örebro. Begärandes att han antingen skulle bewisa honom der wara dömd ifrån äran eller plikta, när Peder Matson her om blef tilspord om han det kunde bewisa att Anders L der skulle hafwa köpt sin ära igen då swarade Peder Matsson att han sådant inte hafwer warit eller är sådant at bewisa utan det han sagt hafwer han heremot Olof Eriksson i Gryt Munsterskrifwaren hwilken hafwer fält sådana ord, det uplästes 2 capitel uti Örebro öfwer A L i Almbro det ena (ungick) halsen och det andra äran derföre och denna sak blef uppskutin till nästa ting då Olof munsterskrifware kan komma tillstädes. Belangandes det bewis Peder Matsson hafwa sig forwerfwat (efter) det föga witsord kunde gifwas utlofwade Peder Matsson skaffa sig bettre besked till nästkommande ting.

Item kom för rätten Lars Joensson i Gällerstad fierdingsmannen och kärade till dem i Aterstad boendes äro som ( ) till Lars Pedersson i Söra bro boendes huru en dom at någon dera af dem skall hafwa i hiel slagit hans häst efter som de hafwa haft hö uti den ängen hästen blef i hiel slagen och huggen tu hugg mäd en yxa som bewist, I synnerhet misstenkte han Lars Pedersson i sörabro efter han hafwer undsagdt hästen såsom Lars Olofsson och Olof Swensson det wittnade att efter det och der uti södra bro att hästen söndagsaftonen gick fri och färdig och om måndagz morgonen war skadan giord derföre pålades Lars Pedersson han antingen befriar sig till nästkommande ting sielf tredie eller warer bunden till saken.

Item kom Olof Pedersson i Norberg och Swinawads sochn och kerade till Olof Joensson i Biörnhagen fordrandes af honom ett sölfwer bälte hwilket Olofs fader hafwer lefwererat Olof Joensson den tid han war biltogen och flychtig fredlös för ett dråp han hafwer begåt, der till den andre swarade att s. Peder Jönsson gaf honom sölfwerbeltet och mena för sitt omak, bekostnat och äfwentyr, han måtte utstå för Peder Jönsson, Nu efter Olof Joensson ingen wittne hade skötz saken up till nästa ting.

Item på lades Anund i Afraby att uppkrefia en giärd som Här Nils i Ekeby skall hafwa för herradtz munstring han hållit hafwer.

Item kom Här Isak Capelan i Swinawad och kierade till Jons skomakare i Söra broten för det han skall hafwa sagdt om Här Isaks hustru att hon hafwer felt onda ord om Swens hustru i Kuengstorp sålunda att när Swens hustru skulle stå fadder åt ett barn och satt i Klockarestufwun wed spisen wärmandes barnet då skulle Her Isaks hustru hafwa sagdt war (kedelig) om du will du lodder under skammen likwäl detta bekände Svens hustru att hon hört hafwer af skomakaren. Jöns Skomakare sade sig hafwa hördt af sin hustru, hans hustru sade sig hafwa hördt af h. Sissela i Stenkulla hwilken efter hon intet war tillstädes skötz saken up till nästa ting.

Item kom för rätten Anders Pedersson i Appeltomta en soldat och kärade till Sven i Kopparbol om nogre pertzedlar honom And. Skulle till komma och Swen hafwer till sig tagit när And drog åt fiendeland om hwilket Här Isak uti Swinewad wittnade att så wara uti saning och hwad Pertzellar der woro hafwer en diekne teknat och uppskrifwit och sedlen lefwererat till Swän i Kopparbol, der till Swen swarade att han den sedlen hafwer då strax lefwererat till And fader Men efter Anderses fader gaf tillkiänna att uti den sedlen han bekom af Swen war intet annat förmält än om ( ) derföre af sades att Swen den rätta sedlen skaffar till rätta och giör klart mäd alla Pertzedlar.

Item kom Olof Larsson i Kalstad och anklagade Swen Andersson i Dregmo en soldat för det han hafwer hugget honom i hufwudet et slemt sår med ( ) hwilket efter så befanns så i sanning wara och skedd af Brådom skildnat. Blef Swän efter det 6 cap S B sakfält till sina 20 mark.

Item blef sakfält Nils Olofsson i Åkerby för tresko till sina 3 mark.

Item Anders i Skruku för tresko 3 mark

Item Nils i Öfre Skruku, Joen i Winala, Joen i Testa och Nils i Bärg för swarslösa hwardera sakfälta till sina 3 mark.

Item efter som Anders och Nils i Åkerby hafwer låtit sina boskap att uppäta en rök från Swen i Söderby derföre afsades att de betala honom sädes rök igen.

Item kom för retten Anders Halvarsson på Bo() och kärade till sin hustru stiuffader Erik Gåle i Swinawads s om något arf som han hafwer låtit bortkomma för Anderses hustru den tid hon war omyndig och oförsörgdt der till den andre swarade att Barnens arff war boskap hwilken efter han intet kunde så länge hålla barnen till handa derföre soldt boskapen för penningar och kom Anderses hustru till den af tjugo daler hwilka blefwo bortstolna, Men aldenstund Erik hafwer sig påtagit det honom intet wedkom derföre afsades att han och står fram och betalar be:e 20 daler eller hwad Anders rätteligen på sin hustrus wägnar der hafwer till att ut kräfwia.

Item kom för rätten Anders Joensson i Glottra och begärde (fram) den synen Nämpden giort hafwer emellan be:te Glottra och (byhult) Så alldenstund domarsynen hafwer warit laglig och nempden wittnade att de rösen och stenar som stå i Glottras äng sedan i (Kopparhult) at de blefwo på synte ( ) derföre, efter det 26 cap B B förmäler det sådana syner skola wittnas och ändas för rätten. Blef denna syn och rösegång af rätten confirmerat och gillat.

Blef sakfälta Lars i Knellinge och Olof i Gryt för svarslösa hwardera till sina 3 mark.

Item efter som Morten Storbiörnsson i Ledstorp giorde sin ed att han intet hafwer för orsakat det fåret som Marit Olofsdotter (gåsehult) hafwer haft hos honom derföre ärkändes han af rätten fri för detta hennes tillmäle.

Item afsades af rätten att Anders Jönsson i Gölinge skall betala et ½ lass betes höö som han hafwer förderfwat hos sig item den han köpt hafwer mäd en hustru som der bodt hafwer ½ lass.

Kom för rätten Peder Andersson i Fabbetorp och klandrade det köp Lars i Boda hafwer giordt om Boda, item wardt afsagdt att de tre män som hafwer förderfwat Anders Månssons Båt i Gillbärga skola det tilhopa gifwa honom 3 daler.

Item blef sakfält Swän skräddare i Löfö till 3 mark för swarslösa

Item afsades i rätten att fisket till Swinawads by skall bytas efter som de äger i bolby efter det 26 cap B B

Item efter som några ängar äre tagna ifrån Swinnewadsby och till Klockargården och sombliga hafwa mist och sombliga intet derför confirmerades den dom der om till förende fält är att de måste lika mycket i Byen efter det de är lika i utlagor och lägenhet.

Efterskreffne gårdar blefwo på tinget uppbudne

Westre gården i Afraby – 2
Ingemunds gård i Gilbärga – 2
N gården i Fällersta – 2
½ del i mellersta gården i Torstad – 1
Näst den N gård i Fällersta – 2
Kiärr i Sköllerstad s – 2
Prästeboll i Närbyås – 2