Sommartinget

Anno 1633 den 24 juni höltz laga ting med almogen af Sköllersta häradt uti Sköllersta sochnestufwu Nerwarandes Befallningsman Erlig och achtad Erik Giöstafsson mäd wanlig häradz nämpd som den förra år dombok finnes.

Kom för rätten Olof i N Nybble fierdingzman och kiärade till Biörn i Egby, anklagandes honom hafwa brukt mun på honom och kallat honom en leppare hwilket det och bewistes. Blef Biörn sakfelt till 3 mark.

Kom för rätten Anders Larsson i Almbro föregifwandes sig kunna öfwertyga Peder matsson i Gryt att han skulle ( ) som han hafwer till förne skält hafwer (skickandes) sig först på Joen Hansson uti norra bro hwilken skall något hafwa afhördt ( ) och wittnade Joen Hansson ( ) Blef Peder Matsson tillspord war han war födder eller hwem han hade till slägt. Tå sade Peder sig wara födt i Tuna sochen uti Siliansbygden och Mora by hans fader sade han het Matz Olofsson En syster uti Stockholm het Karin hwilken hade enn gulsmed till man, der om rychtade Lars Eskilsson och sade henne och honom ( ). Item berättade Peder Matsson det Matz (Trångeson) och han hafwa tient Matz Jöransson wed Kopparberget tillhopa der ifrån begifwit sig till Stockholm och att sädan hafwer han kallat Matz sin halfbroder hwilket Peder Matsson nu retteligit kallade det tillbaka föregifwandes det intet wara sandt och oansedt man hafwer lagat ( ) som siör sig til en målsman i annans sak swarade hwarken mäd ord eller Penningar dock likwell efter Peder Matsson här utinnan hafwer tillbudit att läggia ifrån sig det rychtet Anders Larsson hafwer honom på kommit det och han än tillbaka ( ) altså om det sker skall wittne som Peder Matz sig tilbudit hafwer behöfwas der till att Ped skaffar sig ( ) såsom honom det och blef på lagdt sådana beskied det bästa han kan finna ( ) att föreläggia till nästkommande ting.

Efter som be:te Peder matson sade till Anders Larsson hwad köpte du för 30 daler i Örebro köpte du wijn det före med det Anders sade till honom du hafwer ingen ära, derföre pålades Peder Matsson att skaffa sig beskied hwad för en dom uti Örebro öfwer Anders L fält är.

Efter såsom be:te Anders Larsson klagar att Peder Matsson skulle hafwa sagdt om honom at den han skulle hafwa legat hos Nilses hustru i Bondesäter derföre blef Peder tilspord om så war, då giorde Peder sin ed at han aldrig annat hafwer sagdt än, det han hafwer hördt rychtet, derföre begierde And Larsson at om saken widare blifwa ransakat och pröfwat hwad uti sanning woro och efter rychtet ( ) Anders Larsson skall hafwa benämpt sig för Joen Hansson wed norre bro att han skall hafwa häfdat henne, derföre förhördes Joen Hansson ( ) hwilken rychtade mäd svuren ed att And L ord intet annorlunda woro än sålunda att onsdagen efter Elin wart brud mötte han henne uti Nye ängen och wille der ligga hos henne hwilket hade skedt om icke en härre ifrån Örebro hade skildt dem åt och berättade Jöns i Fällersta att Elin sielf hafwer sagdt om jag hafwer warit så galen så hade jag wäl efterkommit den Tid And L böd mig 2 rikzdaler, om den saken bekiende både Elin och And Lars in för rätten att det skiedde med skiempt när And en gång gick om hennes
( ) i norra bro, hwad som skedde i Nyängen berättade Elin at And L syster då war der med, denne saken sine mistänkligheter skötz till nempd, kunna de And L efter dessa omständigheter intet fella utan giorde så ( ) fri då andre och wissare teckn kunde upkomma.

Anklagade Anders Larsson Peder Matsson för det Peders hustru hafwer kallat Anders L hund och Anderses hustru hynda, der om wittnade ( ) i norra bro att orden föllo men at intet almbro hund eller almbro hynda att hon icke längre löper i bygden och förer sqvaller, det samma vittnade Nils i Fällerstad och det mena, nemplig gaf tillkänna orsaken hwarföre han så kallade dem då, war att Borrarens hustru ( ) för And L och hans hustru sqwallra då fälte Peders hustro de ord, der till swarade Peder Matsson at hustrones ord woro att den hunden nu will holla den hyndan hemma att hon intet går i bygden och förer sqvaller och att efter Ped icke nekade blef han på sin hustrus wegnar sakfält till sina 12 mark och sammaledes efter Peder och sielf in för rätten kallade honom hund föregifwandes han aldrig kan sloss utan moste bitas såsom skiedt är med Jonses son i Fällersta och eliest en anna gammal man, blef derföre åter Peder sakfelt till 12 mark.

Item blef Peder sakfelt till sine 3 mark för det han giorde sig till målsman i en annans sak. Sammaledes And L i Almbro för det han ock giorde sig till målsman i annans sak och det efter det 29 cap i Konungz B.

Item blef Peder Matsson till sina 3 mark för det han hafwer belägrat en kona för några år sedan den tid han tiente Anders Larsson efter hon till förende kränght war.

( ett överhoppat mål )

Blef sakfelt till sina 6 mark efter det 10 cap S B Jöns Pedersson i Knistad för det han hafr slagit Olof Bondesson et blodsår aff brådom skildnat.

Efter såsom And Oloffson i Torestad en ryttare beskyllde Erik Jönsson ibidm att hafwa tagit 2 lass giärsle från honom det Erik sade hans son honom ovetandes det hafwa giordt, altså skötz den saken op till dess sonen kommer till städes.

Item kom för rätten Olof Andersson i Åkerby och Sköllerstad sochn och anklagade Halsten i Tarstad en ryttare för det han hafwer öfwerfallit honom med hugg och slag hwilket efter och bewistes wara skiett af brådom skildnat att Halsten hafwa gifwit honom en blådnat och blodsår blef Halsten för den skull sakfält till sina 9 mark efter det 10 cap.

Item efter Halsten i wredzmod hafwer gått efter den andra till Åkerby blef han sakfäldt öfwer hemgången efter det 5 cap i Edzöres B till 40 mark och efter Olof i hastigt mod kallat Halsten en skiälm det han ej wille eller kunde bewisa blef han sakfält till 3 mark efter T B 3 cap.

Item blef sakfält Peder L i Tarstad en ryttare till sine 9 mark effter det han hafwer slagit Peder I Åkerby.

Item blef sakfält Peder Olofsson i Wallby ryttare för det han hafwer slagit h Kierstin i Walby inhyses qvinna tu slag mäd en keep till sine 6 mark efter det 13 cap.

Item hafwer be:te Peder slagit h Ramborg i Ållestad et blodwite blef derföre efter det 10 cap till sine 3 mark.

Item blef Peder sakfält till sine 3 mark för det han af hastigt mod kallade h Kierstin en hora.

Item stäldes för rätten Peder Joensson i Ålestad för det han hafwer slagit Mons i Biörka kyrkiowärd om hwilken sak Jöns i Bäcketorp lendzmannen wittnade sålunda wara att efter Peder Jonsson hafwer warit några gånger tilsagdt att föra sin kyrkiotionde i kyrkiobol ( ) af Måns tilsagdt och intet efterkommit af Peder, derföre när de båda woro stadda wed kyrkioherden och Peder skulle taga ut samma tionde spanmål sade Måns till honom noch hafwer jag hafft omak för din skull att rida af och till såsom till Örebro och Swinawad om denne Tönnan, då swarade Peder Jag (in hugg skulle) du mäd hafwa haft , rychte med det samma opå honom och slog Måns på näfwen och rychte något håår af honom och all den stund Måns mäd dessa ord syntes någorlunda reta den andra på sig hwilket intet war hans kall utan allenast tillseija och icke banna efter han öfwer honom ingen befalning hade derföre icke reknas kunde at han slog honom för sitt embete dock likwell för den fred han der borde hafwa och till exempel och warnagel andro blef Peder sakfält till sina 80 mark.

Item samma dag stältes för rätten Torsten i Hälla och Swinewad sochn en gift man för det han hafwer belägrat in för rätten förestälte ( ) Johansdotter en ogift qvinna hilket efter de båda bekiende och tilltstodo blefwo de båda efter gudz lag Lev 20 ifrån lifwet dömda der mäd saken skötz den konungzlige hofretz resolution och förklaring.

Item kom för rätten Marit Swensdotter i Ytterby och Medlösa s och sig besfwärade öfwer en soldat Jon Töresson i Frommestad för det han skall hafwa henne belägrat och rådt henne med barn och nu intet wille kännas der wid, begierde rätten willa den saken optaga och ransaka, altså blef efterfrågat på hwad tid det skedt war och wardt, då berättade Marit att det skedde uti qvarnhuset uti Atterstad 1632 och mera gick sålunda till att denna soldat köte öll i Atterstad och kom till henne med en öllkanna i qvarnhuset och om sider der bedref sin willia med henne, skall mera hafwa warit att han hade hwit cleströja på sig samt en mössa och det walburgsmessa tid. Till denna beskyldning nekar Joen aldeles, till swar gifwandes sig aldrig hafwa köpt öll i Atterstad och sade sig kunna bewisa på hwad orther han den tiden war stadd, nemplig walburgsmess den tiden war han en dag hos Olof Larsson i Atterstad och skar torf item, der ifrån till Carll i Frommestad när han skar torf hos Olof Larsson i Atterstad sade han att han der intet war men att den dagen om morgonen strax gick han hem. Men sade han och att han aldrig ( ) hafwer uti Atterstad, Nemplig då
( ) nu missomartid et år sedan ( ) i förgonge winter. Så efter man honom icke till bekennelse komma kunde skötz saken up till anat ting, dock på lades nempdt nu at de hemmeligen i medler tid dessa och flera omständigheter ransaka.

Item stältes för rätten Samuel Tomasson på Wrana sampt Kerstin Pedersdotter i Skruku för det de hafwa legremåll tillsammans hwilket efter dee bekiende och hon till förende war krenkt der mbe blefwo hwardera sakfälta till sine 3 mark.

Item blef sakfelt Nils Swensson på säby welb Härr ( ) Sparres fougde till sina 3 mark efter
( ) för det han be:ta kona Kerstin belägrat hafwer.

Item kom för rätten Jacob Tomasson på Wrana och på oberstens wägnar anklagade Lars Andersson i Knellinge en ryttare för det han hafwer sönderhugget ( ) och rislar för oberstens dräng hwilket ( ) han bekände blef han efter Konung Göstaffs ordning giord om nidingswärk sakfelt till 3 mark att betala skadan.

Kom Swän i Kopparbol och kerade till en änkia hustru Kerstin Andersdotter inhyses hos Olof i Österqvarn ( ) och beskyllandes henne hafwa ophoft et rychte om honom at hafwa brukt skäkteri och Trulldom kastandes salt i wägen för lagläsaren och fougden när de skulle gå i tingsstufwan hwilket det sålunda är och henger tilhopa att Swäns fader för någon tid sedan war skyldt för hoor hwarför sagdt war att hans moder då skall hafwa kastat be:te salt i wägen som sagdt är för lagläsaren och fougden hwilket rychte hans moder på den tiden med laggång ifrån sig gick men nu will h Kerstin komma detta Swen oppå som talet nu nyligen är utgånget, men efter h Kerstin här till aldeles nekade at hon det aldrig sagdt hafwer utan allenast det at Swen hafr sedt saltet wara utkastat hwarföre och efter hon giorde Swän fri Blef hon och af rätten fri giord och efter hon mycket badz före och annat henne intet öfwertygas kunde än bemäldt är kunde och der till man intet giöra.

Efter såsom Samuel Tomson hafwer krengt Karin Larsdotte i Bråntorp och hon möö war af ächta säng blef Samuel sakfelt efter det 3 cap G B till 40 mark och hon efter sedwana till sina 20 mark.

Item blef sakfält Nikolaus dotter i Atterstad för swarslösa till sina 3 mark.

Item Olof Larssons piga Marit i Atterstad för svarslösa 3 mark.

Item Joen Olofsson i Frommestad hafwer funnit ett kapestycke och det dölt derföre han för snattarebot blef sakfält till sine 3 mark.

Item kom Präste Nils i Sköllerstad och anklagade Jöns Skomakare ibm för det han hafwer slagit honom 2 blånader och blodsår och be:te Jöns det bekiende blef han efter det 10 cap S B för hwar blånadt 3 mark och blowite efter be:te capt till 6 mark.

Item blef sakfält Lars Bengtsson wed Närbyås för smedenes ord till sine 3 mark efter det ( ) cap T B.

Item stältes för rätten Olof Joensson, Olof (Sparres) swentienare för att han hafwer belegrat Ingrid Nilsdotter i Lyckian och rådt henne med barn efter sedwana till 3 mark efter hon till förende krengt war och gifwer till barnets oppehälle 8 daler.

Efter såsom skattegården i Wallby hafwer uti fem år legat öde derföre kändes hon under cronan.

Item blef afsagdt att Joen i Eneby skall betala änkian i Nynäs en rikzdaler som han henne skyldig är.

Efterskreffne gårdar upbudes på tinget

H Karins gård i Fällersta – 2
Almbro –2
Prästebolet i Närbyås – 1
N gården i Fällestad – 1
Böneboda – 2
S gården i Winala – 1
Löflekaretorpet – 1
N gården i Gillberga – 1
Westre gården i Afraby –
Näst den nordesta gården i Torsta – 1
Boda i Sköllersta – 3
S gården i Frogesta – 3