Höstetinget

Anno 1632 : den : 12 : 13 : oct bs hölls laga ting mäd almogen aff Sköllersta härat uti Swinewadz sochnestufwu nerwarandes Befallningzman Welachtad Erik Giöstafsson med wanlig heradtz nämpd som finnes i det första årets dombok

Samma dag kom för rätten Lorentz gulsmed uti Örebro och kärade till Peder i emma beskyllandes honom hafwa tubbat hans pijga bort ifrån honom hwilket efter uti sanning befans blef Peder efter det 15 Capt B B sakfält till sijno 3 mark och efter be:te Capt dömdes han skaffua Lorentz pigan igen dock blefwo dee förlijkte Peder betalar den andre skadan nämplig siu daler

Item kom för rätten hustru Margareta i Backa Capithen Mats Anderssons hustru och kärade till Arfwid Skött om det fall Arfwid hafwer hugget på Backa ägor hwilket efter klart och oppenbart det kunde Arfwid intet neka, Men doch swarade att han hafwer huggit för såsom något kunnat war att Mats Andersson hafwer bekommit gården och efter gården till förende stod öde hafwer han skaffat sig Ländzmannens loof hwarföer de blefwo å tinget förlijchte att han behåller holmen och der till gifwer henne en tunna Rogh

Kom för rätten Anders Larsson i Almbro och utropade Peder Matson i Gryt en ryttare, för en galgerijstare den der hafwer haft galge repet på naken på sig och gådt till gongen mäd uti Stockholm för röfweri ( ) annat för sino mijsgärningar och warit när uphogdt ( ) han icke synerlige icke hafwa niutit nåder denne sak efter han plat intet kom Anders Larsson wedh, utan instälte sig för målsman i Anders sak derföre känse ( ) efte det 29 Cap B B Intet wille optaga så swarade Anders Larsson at han hafwer utkommit sådana ord och han skall sådant bewisa, Åter bleff Anders L regnerat och ( ) och efter Peder uti någre widh pass Tijo åhr hafwer Rijdet under Cornett för en ryttare den der redeligen hafwer sig och troligen fastat för fädernes landet, derföre ( ) anders Larsson låta honom blifwa oquald och oskuldh uti deen sak honom plat intet wedkommer eller angår. Män aldenstund Peder Matson så wida försatte sin rät, i det han kunde hafwa rätt uti denna sak onom intet swara, att han wille giöra sijn (flykt) att allom må blifwa kunnigdt det han uti detta fallet är oskyldig skäldt och beskyldt, och der om sade han sig skola skaffa bättre beskied och bewiss hwar han är födder och hwar han hafwa tient och huru han hafwer lefwat och det tillställa rätten, Så aldenstund Peder Matzon det siälf begiärde blef det honom efterlotit att skaffia sig beskied och bewis ( de bästa som kom ) hwar och icke Anders Larsson wille gifwa sig tilfredz så måto han honom sielf öfwertyga eller plichta efter lag altså efter And Larsson fordt stod der på at han skulle honom öfwertyga behagade rätten för fred skull han der till för handen hade, då sköt Anders Larsson sig till Lars Joensson i Giällersta fiärdingzmannen hwilken berättade att det hände sig för än såsom Konungen reste åt Preusen, kom en krijgsman, antingen en Capiten eller någon annan ( wet han intet hwem han wara) för en (home) gaf han omleggning till Peder Swensson i Fällerstad och kom Lars Joensson dit mäd om aftonen, då begynnte den fremmande tala och sade det han på wägen hafwe rest förbij Peder Matzon i Grytt hwilkens ansichte han igen kände och sålunda berättade om Peder Matson att det Peder Matz med twa andra staldrängar hafwer gått (gerfatin) uti Stockholm och giordt (skalkheet), derföre de andre twå blefwo ophängde men denna ha slap, då hade så när blifwit ophängd såsom et håår och efter detta talet skall förfallit öfwer bordet, som Lars Joensson det berättade derför och Peder Swensson satt till bordz tilspordes han och der om hwet han här om hörde och giorde Peder Swensson der på sin ed att han det intet hörde eller det af någon annan hördt hafwer, altså befans att det tal der om är utkommit det är enda af Lars Joensson, så efter Anders Larsson sig säga grund hafwa och Peder Matzon förmenar sig kunna fåå bewis blef saken der mädh afslutin

Än anklagade Anders Larsson i Almbro be:te Peder Matzon i gryt för det han hafwer kallat honom Almbrohund der till Peder Matzon intet nekade utan sade efter Anders Hafwer kallat honom med ett sådant osanfärdigt och skameligit rychte hafwer han honom påkommit och hafwer han der uth aff uthi ifrighet så sagdt och efter honom (kom) i sijnnet at han hafwer nedrifiwit ett hud stycke och rifwitt Jönses son uti Fällerstad derföre begierade rätten wille tro honom skamligen till, Men aldenstund honom icke sådant ( ) likna en menniskia men et oskäligt creatur blef Peder Matzon sakfält till sine 12 mark half parten till kyrkian och ½ parten till treskifftes

Item effter Nils Larsson i Gryt hafwer fäldt samma ord om Anders Larsson Blef och han sakfält till sine 12 mark efter thet 12 capt i S:lagen ½ parten till kyrkian ½ parten till treskiftes

Item kom för rätten Mats Olofsson i Fellestad en ryttare och anklagade Anders Larsson i Almbro för att han hafwer kallat honom en hästetiuf såsom Lars Eskilsson i Fellestad och Sven Larsson i Kyrkiobolet det Anders Larsson öfwertygade och efter Anders L förmena sig mäd laglige witnen wara öfwertygatt synes honom i förstone blygsamt hemta sina ord tillbaka, igen sades för denskull han wille det bewisa och draga wille till Östergötland och skaffa sig der om besked Men dock omsijder betenkte han sig och tog sine ord tillbaka igen och bad före hwarföre och han blef förskondt och efter det 43 Cap Ting M B sakfält till sine 3 mark för leppegäll

Item kom för rätten b:te Mats Olofsson och anklagade be:te Anders Larsson åter honom för det han hafwer dichtat ett pasquill och sammansatt en skammelig wijssa om hans hustru henne till spott och spe hwilken illsaf man ( ) att efter tala och aldenstund Anders Larsson will det skiuta ifrån sig sägiandes att Jost Larsson i Wermeland skall henne hafwa componerat och dichtat, derföre bleff saken uppskutin och Anders Larsson skaffar sig der om beskied till nästa tingfälle wara bunden till saken.

Item kärade be:te Anders Larsson i Almbro till Hindrik i Sörabro beskyllandes honom hafwa bort dölt en hiller som Hindriks gosse hafwer funnit uti Anders Larssons fiskemiärde och det för 6 år sädan, men aldenstund gossarna som hilleren funno sade att det war Hindriks miärde afsades at Anders L ( ) ransakit till näst kommande ting det bewissning lagligen witne eller skiäl, at hilleren är tagen uti hans miärde och icke uti Hindrikz och Hindrik hafwer det wetat

Blef sakfält Joen Månson i Kärra för dät han hafwer slagit en östgöte och Wastenabo widh nampn Swen Andersson en pust efter det 13 cap i S B till sine 3 mark

Item stältes för rätten en gosse om sina 13 år Måns Andersson i Cattala wid nampn och Swinewadz sochn för det han hafwer skuteit en annan gosse i hiell, hwilket och sålunda är och den dödes broder Erik Andersson i Ingelzgäll och Rägna sochn det berätade at hans broder hafwer låtet sig legia af Månses moder till arbete och händer icke bätre än at han lemnade sin böösa lagd in på bänkien, sädan såsom han samma dag war i skogen ( ) ( ) at skiuta, då när de woro på giärdet wiste Månses moder båda gossarna hem efter (slempingar) i det samma när det kommo hem i gården och handerade bössan doch ehuru Måns lagade lååset gick böösan löss der mäd den andre strax skötz i hiäll, så efter dem emellan befanns ingen afundh hafwa warit bekiände och målzägande sielf derföre warit wåda, Blef Måns efter det 12 Cap D B mäd wåda dömbdt och sakfält till sine 9 mark der mäd saken skötz till den konunglige hofrätz wijdare förklaring

Item anklagade Hindrik semskomakare uti Örebro Päder i Diursnäs för det han hafwer kallat honom en trätodragar. Blef för den skull Peder sakfält för oquens ord till sine 3 mark efter och Hindrik semskomakare hafwer gifwit den andre oqueds ord blef han sakfält till sina 3 mark

Kom för rätten Anders Olofsson i Booskula en soldat och anklagade be:te Peder i Diursnäs derföre att han hafwer öfwerfallit honom mäd hugg och slag och thet för den orsakens skull att Anders hafwer warit hos Peder mädh en af kyrkiones säxmen at rekna tionden och afwittra det ifrån hans säd och efter befans orichtig hafwer han den saken angiffwit för körkioherden hwilket och sädan Peder det förnam att han på honom hafwer klagat gijck Peder sedan till där den andre gijck på sitt arbete och slagit honom på armen och i sidan hwarstedes en kula, som syntes tre weckor efter han hafwer fått hugg, och legat till säng, män efter sagdt wad alt det skall hafwa skett i Anderses skiöffwe der han fick hugg derföre skötz denna sak op til att ransakas till nästa ting.

Item kom för rätten hustru Elin i Torp och kiärade till dem i Sörsa och i ( ) Beskyllandes dem hafwa huggit en falleholme som hennes salige man hafwer påbörgat och quistadt, Men efter blef befunnit de hafwa sina ägor tillhopa afsades att ransakas skall hwilken thera hugger för mycket hwilket om så skedt är skola det skipta efter det 32 Cap B B

Blef afsagdt af rätten att Jöns Joensson på Åsen skall gifwa här Olof i Käffwestad en fjärding rogh och en sp. Korn för den säd hans oxar hafwer opätit för här Olof

Item kom för rätten Anders Olofsson i Dwerstad en ryttare och kärade till Olof Nilsson i Tomta beskyllandes honom någorlunda till det hans häst är omkomen Det han sköt retten till att betenkia mäd effterfölliande omständigheter, nämpligen at Olof hafwer tagit hesten till sig till ( ) att han skull gåå med Olofz stoo. Men hesten intet aldeles efterkommit som honom borde Ty Olof hafwer både låtidt komma andras stoo in på skogen och under tiden tagit sina ifrån att han intet ( ) et igen hafwa der aff hästen hafwer begynt att längta och söka efter andra sto och der igenom som sagt är omkommen i skogen. Så efter man besyna kunde att Olof här intet hafwer haft den omsorg och bekymmer om hästen honom hafwa bordt i det han hafwer låtit honom allena och sädan släpt andra skut in på skogen derför syntes rätten likmätigt att Olof och något för sin för summelse och något ( ) nemplig gifwer Anders 12 mark till hiälp. Item dee som sina stoo der hafft hafwer gifwer och hwar sin span hafre till hiälp

Item blef sakfält Jöns i Säterböl för det han hafwer slagit Lars ibidem tu slag med en slemping efter det 13 Cap S B till sine 6 mark

Thesse gårdar på thette tinget upbudne

Almbro första gången
Bertils gård i Attersta första gången
Boäng tredie gången