Anno 1632 den : 2 : 3 : maij hölts laga ting mäd almogen af Sköllersta härad uthi Ekeby sochnestufwa. Närwarandes Befallningsmannen Erligh achtad Carll Antoni med fölliande herads nempd

Anders P på Norbyöön

Jöns i Fällerstad

Måns i Skruku

Hindrich i Bro

Swän i Söderby

Joen i Frommestad

Peder i Swinewadsby

Joen i Dalen

Anders i Skiphult

Peder i Bärg

Lars P i Led

Jöns på Ååsen

 

Samma dag steltes för rätten Anders Månsson i Lillenäs en soldat och gifft man sampt Ingrid Bengtsdotter en lööskona till (hemvist) i Hummelstorp för det de hafwer hafft lägersmåll tillsammans och ( ) enfalt hoor hwilket efter ( ) intet nekade utan friwilligen bekiende och tillstodo blefwo de båda efter Guds lag Lev 20 dömde ifrån lifwet der mäd saken skötz till den konungslige hofrättz resolution och förklaring

Item tingfördes Nils Månsson i Fällerstad och Ramborg Olofzdotter ibidem för det de hafwa haft lägersmåll tillsamman och giord mökrenkning hwilket de bekiende blefwo de sakfellte han effter det 3 cap G B hon efter sedwana han till sine 40 mark hon till sine 20 mark

Item kom för rätten Lars Andersson i Ökna och anklagade Peder Håkansson ibidem för det han hafwer öfwerfallit honom och slagit honom twå blånader och twå blodsår hwilket efter den andre icke nekade blef han efter det 10 Cap sakfellt till sine 18 mark. Item hafwer Peder Håkansson långt efter Lars kom i gården uti wredzmod ändock han ingen skada giordt blef fördenskull efter 5 cap i Ed B för hemgången till sine 40 mark sakfält

Blef sakfelt Welb Tomas Tomassons ( kock) Jöran Sonneson på Wrana för det han hafwer belägrat en änkia der samma städes Brita Nilsdotter efter (sedwana) till sine 40 mark

Kom för rätten Lars Pedersson i Torestad och kärade till sin stiufson Lars Månsson om någon jord nemlig treding uti be:te Torestad som han ärft hafwer efter sin moder förmenandes att efter Lars Pedersson samma jord haffr köpt med sin hustru be:te Lars Monssons moder af sin fader sig hafwa rätt och macht att gifwa Lars Månsson ( ) för samma treding efter det som be:t är haffwer warit hans föräldrars jord Men effter det 29 cap J B förmäler att allt det hustru och bonde ( ) det är hennes treding altså ärfde Lars Månsson jord och icke penningar derföre och honom b:te treding i gården efter b:e Capitel och efter det 1 cap Erfl B Blef honom till ( )

Item stältes för retten hustru Ingeborg i Årla och bleff beskyllt att hafwa hafft lägersmåll med en ogift drengh Olof Larsson i Kallstad till hwilken sak funnes ( ) att dee hafwa dragit ifrån Arboga marknat och när dee kommo på skogen Kieglan hafwer de båda om natten legat under en kappa men alldenstund mannen wille befrija och twa andra hafwa der legat mäd på Kieglan skötz saken op till widare betänkiande

Kom för rätten Bengt Larsson i Ekeby och kierade till anders i Dwerstad om någon jord uti Jogansboda de förmenade sig på sin hustrus wägnar wara ( ) till halfwa gården och berättade sedan sålunda som föllia att det woro twenne bröder af hwilken den ene war Bengtz swärfader dee ägte båda gårdarna Ekeby och Joganboda och utlöste Bengtz svärfader Peder i Ekeby in brodern ifrån Ekeby att hans broder der ingen del ägte dock behöllt Bengtz swärfader sin del uti Joganboda och hände sig att Ekeby blef opbränt, der igenom hans fastebref blefwo brända och förkombne måste fördenskull den Peders dotter Bengts suära andre gången lösa samma del uti Ekeby af salig Peders broders barn barn hwilkens namn war Joen, doch war dennes del alltid behållta i Jogansboda nu efter Bengts suära salig Peders dotter hade på ( ) bekändt att hwarken Joen eller hans fader hafwa oburit några penningar för deras del uti Jogansboda der före som sagt ( ) förmente han sig på sin hustrus wägnar wara rättig till ½ gården Jogansboda, der till swarade wederparterna att om Bengts swärfader kan göra sined att hwarken han hans hustru nämlig Bengts suära eller hennes fader salig Peder hafwa för sin del uppburit hwarken ( ) eller penningar ( ) wilia der låta sig nöja derföre saken skötz op till annat ting

Blef af rätten afsagdt att Anders i Dwerstad skall gifwa Erik ibidem en span roogh som han befanns wara Erich skyldig

Item blef afsagdt emellan Anders i Anstorp och Oloff i Söderby att efter anderses hustru i Anstorp hafwer ärft en systerdel uti be:te Söderby hwilken befans wara 2 ortugland, altså skall Oloff derföre samma systerdel gifwa den andre otta lod solfwer så mycket som hwardera de andre systrarna för sine delar bekomit hafwa der mäd de woro benögda på båda sidor

Efter såsom emellan Måns i Atterstad och Olof Eriksson hafwer en tid waret i twist om trediodelen i Atterstad i så måto at Olof Eriksson hafwer ståt oppå, det Måns hafwer honom såldt be:te treding för de penningar Måns hafwe haft ifrån honom, der emot Måns säger sig samma penningar hafwa tagit till hand och på ingen dera sidan finns wittno derföre Måns gafz wiss ord at sig befrija siellfz mäd sino ed hwilket efter han efterkom, derföre blef afsagdt at Måns med skäligt intresse och pengarna betala och icke jordt

Desse gårdar på detta tinget opbudes

½ gård Ökna tredie gången
Cronohemman i Swinnewadsby första gången
½ Nordesta gården i Frommestad – 2