Sommartinget

Anno 1632 : den : 12 : 13 : Julij höltz laga ting mäd almogen af Sköllerstad häradt uthi Sköllerstad sochnestufwu. Nerwarande Befalningzman ärlig och achtad Carll Anthonij medh wanliga heradtz nämpd som i den förra åhrs dombok finns och förmäler

Samma dagh steltes för retten Kerstin Pedersdotter her Anderses piga i sköllerstad och blef anklagat derföre at hon skall hafwa låtit sig belägra af Nils Swensson fougdten på Säby. Efter Nils intet äre till stedes skötz op till nästa ting

Kom och för rätten Bönderna uti ( )stad och sigh beswärade öfwer ett torp Mosstorp hwilket skall liggia dem för när och ( ) thet förderfwar och skadar bolbyn och aldenstund nämpden wittnade och berättade det så uti sanning war och thet hwarken är eller kan blifwa skatlagt derföre och blef afsagt att thet oprifwes och affhyses. Men der så händer att byen sålunda kan blifwa förbättrat att hon det uthan skada det kunnat mista kan skall wara förbehollit widare der om att ransaka

Afsades emellan Lars Pedhersson i ( ) och sin siufson Lars Månsson och Lars P gifwer Lars månsson tiugu daler för sin 1/3 deel och arflott uthi Rossningen han effter sin moder erfwa borde och der med låta sig wäl benöija och för ( )

Kom för retten Nils Ingwallson i BastehultsTorp kyriowachtaren och kärade till Joen i Rastorp för det han hafwer brendt och förderfwat en ek och ansett att Joen Bränte den samma ek war mästadeles förtorknat och odugsså dock likwääl effter han intet hafwer rögdt ( ) om henne såsom honom bordt bleff han straffat med 12 mark böter

Uthi lika måtto anklagade be:te Nils, Joen Jonsson i Winnala för det han och hafwer afbränt en eek men efter nämpden wittnade att han och aldeles odugsso war och till ingen ting nyttiger war, derföre han blef förskont mäd otta marker

Item kärade Swän i Sörby till Joen Larsson ibidem för thet han haffwer hafft borto en ring för honom och intet kan bekomma samma ring igen uthan en annan hwilket sålunda är att Joen Larsson hade ringen i pant för 12 mark nu uti elfwa år (………..)

Efter såsom Lars Bertilsson i Atterstad ( ) intresse och ränta utaf Måns ibidem för några Barne penningar som kommer Månses dotter barn till, derföre afsades att Måns gifwer ett skäligt intresse för den del barnet tilkommer ifrån den tiden Månses förra mogh Olof Eriksson föll och intet för det han tilförne hafft haffwer :\: och efter Lars Bertillsson i laga tid nemlig för hindersmässa är lagligen afgått ifrån hemmanet dömdes och att han trediedelen ifrån, der emot inlade Lars Bertilsson sina ( ) penningar

Afsades af reten att hustru Elin i Torp betalar Håkan Andersson en skreddare tolf öre och mera hwad han henne kräfwer efter hon giorde sin edsord att det war betalt derföre blef hon frij erkändt

Item afsades af retten att Nils i Winnala betalar be:te Håkan tre daler pening som han på sin broders wägnar hafwer utkräfwia

Steltes för rätten Olof Joensson Peder Matssons tienare i Gryt samt Anna Håkansdotter i Norrabro för det de hafwer haft lägermåll tillsamman hwilket efter de bådha bekiende och hon till förende hafwa låtit sig kränkia. Blefwo de bådha till sina penningar hwardera 3 mark sakfelta