Höstetinget

Anno 1631 den 16 novembris hötz rät laga ting med almogen af skyllersta härad uti Swinewadz sochnestufwo Närwarandes befallningzmannen welachtad Carl Antonsson medh nempden som uti den förre dombook finnes

Samma dag kom för rätten Swen i Munslätt och kärade till Matz ibidem klagande på samma Matz sampt hans hustru för det de wid en kulle der de hafwa wattnat boskap hafwa slagit honom ( ) blånader och blowite, bleff för den skull Matz sakfelt för hwar blådnat och blodwite effter det 10 cap S B m willia till sine 3 mark löper 12 mark

Der emot klagade Matz på Swen att han i samma parlamente och skärmysslan hafwer slagit hans son öfwer ryggen med en stöör så att tz war blådt effter och hans hustru en blånad som Swenn i Söderby en Nempdeman witnade, derföre Swen blef sakfelt till sine 6 mark efter ( ) capitell

Item kom för rätten Ingiel Joensdotter i Munslett en legopiga kärande till be:te Swen för det han hafwer kallat henne een hoora hwilket han icke kunde eller wille tillstå, men sade han, såsom och wittnat blef, hon brukade skamlig mun på honom blefwo derför lika giordt at hwardera böter sina 3 mark löper 6 mark

Samma dag kom för rätten Lars Pedersson uti Norrtorp och Skyllersta sochn kärande till dem uti Munslet beskyllandes dem hafw någon ägor ifrån Norrtorp, där till skiäl skulle wara att det finnes några stenar som kuna tz bewisa såsom och gammal ( ) hafwer och en hustru för honom berättat det hennes förälldrar hafwa menadt, det dee i Munslet hafwa giordt utlagor för dem i Norrtorp der igenom ägorna skulle kunna dit komma antingen med pantförsäljning eller annat ( ) men alldenstund ingen war som der om någon beskied kunde förete på hwad sätt det skulle wara der ifrån komet och såsom han sielf menat att det skulle wara hundrade år sedan tz skedde hwilket synes wara urminne der ingen finnes uti lifwet som der om sielf beskied weta kan och efter lagen wittna kunde man der wid intz giöra, utan han kan bekomma lagligt skäl

Anders Larsson i Almbro beswärade sig öfwer ett torp som är bygdt på Norrabro ägor och ligger bolbn till förhinder och ( ) begärde derföre skulle utdömas men aldenstund ingen war tilstädes som swara skulle uppskiötz denna saken till nästa ting

Samma dag kom för rätten Peder i Åkerby och tilltalade Nils ibidem, beskyllandes honom hafwa ihielslaget ett föl för honom der till han hade skäl och ( ) att fölet och flere öker gingo ( ) hans fall hwilka gingo både uth och in när de wille efter gärden intet dugde, och där tz och så med( ) derföre de båda in för rätten sig förliktes sålunda att Nils gifwer peder twå daler att någon dera der efter talar

Sedan steltes för rätten Anders Töresson i Fall en ung dreng hwilken blef beskylt att hafwa en Enkia anna Eriksdotter i Testa, der till han nu inför retten fort nekade efter hon död är men alldenstund kyrkioherden her Anders i Skyllersta berättade och wittnade det hon på sitt yttersta när han henne besökte ( ) sacramente der på ( ) henne besufwit hafwer, det samma wittnade Måns Pedersson i Tarsta och Jöns Joensson i Winala, kunde han derföre intz befrias efter det 17 Cap Jord B at tz man kungör skall wara stadigt efter al requisita till tz ( ) här finnes dömdes han efter det 3 cap Gifft B till sina 20 mark

Samma dag kom för rätten hustru Sigrin i ( ) och halsbiergz sochn kärande till Peder i Kårtorp, beskyllandes honom wara orsakt till sine dottersdotters död hwilkens nampn war Malin, efter som Peder hafwer uti skogen giordt en stock eller gillat för diur och pigan sine 14 år gick wall och på sådant sig intz förstod, och i det hon skulle utgå och taga något ris hafwer hon fastnat i wargstocken såsom Peder i Emma wittnade hwilken ( ) der in och fick henne från med lijtet lijf. Så aldenstund Peder be:te giller eller stock icke efter lagen hafwer uplyst blef han efter det 4 cap drapm: B med wåda saker fält at böta sina 40 mark

Tilltalade samma dag Olof i Lerwik som hafwer gått i löfte för Lars (Lind) som hafwer haft lägersmål med Siri Olofsdotter en enkia och lofwat henne echtenskap och är rymd och stuckit sig af wägen, derföre tillsades Olof om den andre icke ( )

Samma dag kom för rätten Lars Andersson i Jonstorp och Regna sochn uti Östergötland klagandes efter något arf som skulle wara fallit efter hans förälldrar och Håkans hustru i Käfwesta som är hans halfsyster och flere syskon the arf han menar sig inet hafwa bekommit som honom borde, derföre Håkan i Käfwesta på sin s. Hustrus sampt flere hennes syskones wägnar lofwade Lars ( ) der med dee wäl blefwo förlikte in för rätten med handskakning att tz aldrig mera klandras skall

Der efter kom för rätten H. Isaak Capell: uti Swinnewad och besfwärade sig utöfwer bönderna uti Bergh och Skyllersta sochn beskyllandes dem giöra sig ( ) uti så måtto att de demma watn ifrån en källa och att det löper och förderfwar Kalkengen såsom gode män hafwa synt att kiällan ligger mitt emellan deras ägor och om tz blifwer uprifwit at tz får hafwa sin naturlige gång wattnet rinner något till hwar theras ägor. Derföre aldenstund dee här utinnan synas willia mestra naturen och ( ) till skada emot tz i Byg Balken i Cap 34 att man må ej watn af forna wända, derföre blef af rätten afsagt att det blifwer upprifwet och watnet skall behålla sitt vanliga och naturliga lopp