Sommartinget

Anno 1631 den 14 Junij höltz rätegång och lagha tingh medh almogen af Skyllersta häradh uthi skyllersta sochnestufwu. Närwarande Erligh och welachtad Carl Antonij med Nempden som i den förra domboken förmäles

Bleff afsagt emellan Fällersta borna, Gryt borna och Ökna borna att efter Fellersta ligger emellan bådha byarna och Gryt och Ökna afskära Fällersta ägor och således kommer tillhopa att de i Fällersta alt för litet utrymme hafwa till fångeskog, såsom de sigh bekende och de då efter låtit den för nödtorftig fångeskog till dess här om blifwer widare ransakat.

Kom för rätten Jöns i Glottra och kärdhe till Swen Olofsson i Kopparbo honom anklagande för det han hafwer slagit honom ett slag medh en stafw hwilket den andre icke nekade blef derföre efter det 10 cap S:B: sakfelt till sina 3 mark

Samma dagh kom för rätten Pedher i Skyberga i Hardemo sochn kärandes till Pedhr i Wallby och Ekeby sochn beskyllandes honom wara orsaken till en hans häst är blefwen ofärdigh. Hwilket sålunda hafwer sigh tildragit att Peder ( Larsson) kom den dagen ifrån Örebro der mötte han sin moderbroder Päder i Wallby, så bödh Pedher gossen han ( ) att ( ) sin systerson och att han icke skulle fara illa lindade gossen häst och om natten kom olyckan att hästen slapp lös och blef ofärdig derföre Peder i Skyberga betalning kräfde för hästen: Tå aldenstund han giorde i en god mening oansett han dermed synes hafwa tagit hesten uthi sin antwarding belf afsagt att Pedher i wallby till ett ( ) gifwer den andre en daler att låta bota hästen med

Kommo för rätten Lars Andersson Lars Månsson Ryttare hwilka sigh emellan twistade om par pistoler Lars Andersson hafwer af den andre kiöpt med sådant förord att om de woro munstergilla skulle han beholla dem kvar och icke, wille han ( ) effter han ingen nytta af dem kunde hafwa Hwilket den andre icke neka kunde dock likwel fort påstod att kiöpet skulle gå fast. Men alldenstund han sielff hade ogillat kiöpet tå de icke skulle wara munstergilla altså war kiöpet giort och (nygiort) när de blefwo casserade hwarför blef af rätten afsagt att hwar går till sitt igen, och tz medh (rätt)

Blef afsagt att Joen Ingelsson kiöpte Frommesta som de delar som Olof Erkisson, Carl Pedersson och Anders Joensson äga i Frommesta

Samma dag kom för rätten Oloff i fellersta och berettade om en ( ) ligger mitt i hans gärde och mente kunna hafwa rätt medh lag komma den under sigh, men aldenstund de är urminnes häfd, som icke ( ) kunde berätta blef tz som dömtz hafwer

Item kom för rätten Peder Swänsson i Fällerstad beswärade sig öfwer sina grannar att de hafwa lagt en åker ifrån honom efter som han nu en ()land är så att dee hafwa twå krar der han nu inte mer än en. Derföre nempden blef befalt de der om ransaka skulle och om så uthi sanning woro tildela honom tillbördiga eger igen

Lars Nilsson i Sätra och Kumbla sochn kärade till Anders Larsson i Almbro anklagandes honom för det han hafwer slagti honom en blodzsår hwilket den andre icke nekade uthan tillstod och bekiende derföre han och efter det 10 cap S B M will: blef sakfelt till sine 3 mark

Swen i Söderby kärade till Lars Eriksson beskyllande honom hafwa förderfwat sin son och wandt honom till kortspel och dobbell, begärande för den skull af rätten att Lars derföre måtte straffad blifwa. Så aldenstund han der med hafwa giordt en stoor förargelse blef af rätten afsagt att Lasse Eriksson gifwer målseganden fem mark och fem daler till kiörkian och om han kommer oftare med sådant igen sattes honom wite för fyrtio daler

Samma dag kom för rätten Måns ( ) i Fällersta och klandrade på sitt kiöp som Håkan Larsson, Joen Larsson, Peder i Ökna hafwer giordt och under sig kiöpt förmenandes sig wara närmare ett kiöp, der till Jon Larsson swarade och bewiste det han och war slecht der till såsom och hade största deelen i gården förmenande sigh för den skull kunna och böra lösa den injorden ( ) gaf Måns sig der med till fridz att han låter sig utlösa

Blef emellan en drengh Anders i Taresta och Lars Swensson i Söderby så förenat att Lars Swensson gifwer den andre twå daler för den gäll han af honom hade till att kräfwa

Samma dag kom för rätten Lars Pedersson i Kalsta och kärade till Sven Larsson i Norra bro hwilken haver solt åt Anders Larsson i Almbro Norre bro som han intet ( ) utan Lars Pedersson ärftlig, det är kommit uti arf efter Lars Pederssons halfbroder hwilken Lars Pedersson erfwa borde icke Swen, Som ( ) långt uti slechten som utwisas af B 9 cap att ( ) erfwa (kull) hwilket efter så befans uti sanning och Anders Larsson icke hafwa bekommit laga fång, dömdes iorden så mycket ( ) soldt tillbaka till den samme åtte, efter det 14 cap Jord B ( ) och effter det 18 cap samma balk blef Swen sakfält att böta sina 3 mark efter han hade solt tz han intz åtte efter och ej är wåldswerkan ikommin

Bleff afsagt emellan Joen i Ååby och Peder klockare uti Ekeby att Jon gifwer Peder en halfspan rogh för det han är honom skylldig der med de blefwo förlichta

Efterscreffne gårdar blefwo på dette tinget uppbudne

Frommesta andre gången
Käfwesta uthi Skyllersta sochn andre gången
(Södre) bro andre gången
Illvansboda andre gången
Eneby andre gången Vallby andre gången
En half gård i Torsta första gången
Frommesta andre gången
Gryt andre gången
Swennewadsby skatugården andre gången
Boda i Skyllersta sochn andra gången
Norre gården i Winala andre gången
Lyckiann i Skyllersta sochn andre gången
Fromasta en half gård tredie gången
Attersta en hel gård tridie gången
Bondesäter tredie gången
Skiphult andra gången
Swennewads quarn andre gången
Ökna en half gård första gången