Anno 1631 den 18 Aprilis hötz laga tingh medh almogen aff Skyllersta häradh uthi Ekeby prästegårdh. Närwarandhe Edla och welborne Carl Bondhe till Torsiö och Espelundha, ståtholler på Örebro, landzhöfdingh öffuer Närikie och Wermelandh ( ) sampt befalningzmannen Erligh och welachtad Carl Antonsson medh näst effterskrefne häradz nämpd

Anders Pedersson i Norrbyöö

Jöns i Fellersta

Måns i Skruku

Hendrich i Broo

Swen i Söderby

Joen i Frommesta

Pedher i Sunderby

Joen i Dalen

Anders i Skephult

Pedher i Bergh

Lasse Pedersson i Leedh

Jöns på ååsen

Samma dagh kom för rätten Oloff Eriksson i Gryt och Gällersta sochn kärandes till Swen i Gryt, beskyllandes honom hafua igentagit en åker Swen medh honom bydt hafuer, och nu beholler bådha delarne thz som (atherfådt) är och thz som igen bekommit är, ther om tillsades nempden ransaka skulle, efter den ene åbon är cronoåbor. Än kärdhe be:te Oloff Eriksson till Swen i Grytt för det Swen hafuer slagit en gris i hiäl för Olof (hiäl) det Swen icke nekade uthan tilstodh och bekiende. Blef derför sakfelt Swen efter det 44 cap BB till sin 3 mark och efter Oloff sielf hafuer ätit up suinet betalar Swen honom intz

Vidhare beräthade Oloff Eriksson i Gryt dett han hafuer tagit sigh up en hage af Bysens ägor, som för tijie år sedan Byn huggit hafuer, och alt sedan häfdat honom till Cronogård den han siter på, och emedhan till d. Nedre gärdena alla hafua andra hagar men icke till Cronogården begärdhe för den skull han den senare måtte få bruka till Cronogården, så aldenstund de andre thz icke neka kundhe att så uthi sanningh woro der thz aff rätten bevilliades

Vidhare kärade of bet Oloff Eriksson till be:te Swen i Gryt för det han hafuer dragit sin weria och kiördt honom i sin gårdh, tit han måtte ryma ( ) wägh ( ) huilket Swen icke heller Neekadhe. Blef för den skull Swen effter det 1 cap dråp B M ( ) saakfelt till sine 3 mark

Deremot käradhe ( ) Swen till Oloff Eriksson beskyllandes honom att hafua skält honom för en tiuf huilket han huarken kundhe eller (wille) bestå blef derföre Oloff för läppegäll sakfelt till sine 9 mark ( ) denna dom öfuer Oloff Edh gick, wille icke Swen låta sigh nöia uthan der emot ladhe sine ( ) penningar 3 mark

Samma dagh kom för rätten Hans Oloffson wälbördigh Jesper Nilssons tienare till (fredåker och fillequarn) och på hans wälbördighetz wägnar i rätten pratonderade ett kiöpebref huilket förmedlade att Bengt Ambiornsson hafuer kiöpt af Joen Eriksson Ao 1606 en half gårdh i Gillberga huilken ( ) gårdh nu w: Jesper Nilsson erfft hafuer efter saligh Swen Månsson begierdhe derför rättens (suar) här uthinnan hwad honom tycker om icke brefuet war godt nogh eller om icke Jesper kom en half gårdh till uthi Gilberga. Der till retten gaf till swar at brefwedt uthi sitt esse war godt nogh såsom och att Jesper eger en half gårdh om icke i medler tidh han bewisar gårdhen der ifrå dem lagligen kommer

Blef anklagat Anders Bertillson i Atesta för det han hafuer belägrat en enkia, nempligh hustru Anna Svensdotter: Erich Anderssons effterlefuerska, huilken och icke tillförende hafuer hollit sitt enkieståndh uthan låtit sigh kränkia, thenne misgärning efter Anders bekiende blef han saakfelt till sine penningar 3 mark

Bleff och anklagatt Lars Bertill i Atesta en Rytare för det han hafuer een enkia ibid h Anna Månsdotter dett han icke neka kundhe effter så klart (war), uthan let rätten bedhi han medh bötherna skulle blifua förskondt. Efter godhe mäns rådh och förmanande så wille han taga henne till eghta huarföre och på det äktenskapet kundhe (blifwa förstondet) giordhe uthi en godh förhoppningh och meningh att honom b te böter eftergåfwos, doch så at han pingsedagh tidh skulle giöra der på en redha och holla sin bröllopzhöghtidh

Samma dagh anklagadhe Lars Eriksson i Säterböl Jöns ibid: för det han hafuer skylt honom för en tiuf ( ) thet Jöns huarken wille eller kundhe bestå huarföre han blef sakfelt till sina 3 mark

Berättade her Oloffs ( G…hustronn) det han hafua lefuereradt Jöns i Säterbööl den kiörkiedyna och skrifft ( ) till Nykiöpingh och nu thz låtit sigh Inskriffua huarför samma dyna krefs af honom begärdhe för den skull Jöns måtte suara till be:te spannmål, huilket effter Jöns bekende sigh henne (anammat) hafua, afsades att han och suarar der till eller skreffe sigh beskedh att han lefuereradt hafua och giör der medh her Oloff frij

Begierde Car Antonsson befallningzmannen een wittniesbesked af härad huart fans den spannemålen som skulle till wärmelandh hafuer betalatt at föra, effter som Swän i Kopparbodha hafr klagat för ( ) det han hafuer befalt fora till Carlstadh då bekiende Nempden och flere godhe men att ( ) ( ) hafr befalt att hon föras skulle nu till Kroppa och Broo

Anders Pedhersson i Norrbyås kärade samma dagh till Pedher i Säterböl anklagandes honom för det han hafuer beskylt nempden för inga erdelige män och att the skola hafua (synadt) som inga ärliga Carlar, huilken beskyllning Pedher icke neeka kundhe sigh hafua dem förkastat: den han huarken wille eller kundhe bestå blef derföre effter det 12 cap Konungz Balk stadz II sakfelt till sine penningar – 40 mark

Jöns i Backetorp Länsmannen kärade till Jöns i Sätherböl Peder sama honom anklagandes för det han hafuer beskylt länsmannen at hafua uptagit gärd och fört i sin gårdh huilket och Jöns huarken wille eller kundhe bestå, huarföre blef sakfelt att böta sina penningar – men efter alla läthe bedha för honom och (sednare) blefwo ( )

Samma dagh kom för rätten anundh i walbytorp och Täby sochn ( ) sigh uthöfuer at Lars Andersson i Gryt och Gällersta sochn haffuer lagt otta ortuge landh Jord till Crono gården i Gryt den tidh han war hans hustrus målsman, huilka han togh ifrån hans hustru, att på det och till den enda han skulle få sittia skattefrij, huilken iord efter henne intz Lars tillhörer begierde Anund rätten will hielpa hans hustru till sin iordh igien. Så effter cronan nu hadhe possesion der på (beslute) nempden ther om ransaka, at han till thz minsta måste bekomma där på ett wittnesbördh

Blef förent emellan Erik Larsson i Skyllersta och Anders i Dversta, att Anders gifuer Erik en halfspan spanmål för en oxe han hafuer hafft af honom i lega

Oloff Ingemunsson i Gilberga kärdhe till Börie i (Tile) taladhe honom för det han hafuer låtit bort ( ) 12 mark smör som Börie lofuade achta på Örebro torgh, kräfuid och af honom derför betalningh huilket och af rätten blef afsagt att han gifuer Oloff sex mark

Måns Hindersson uthi södra Broo och Gällersta blef beskylt och anklagat att hafua häfdat och belägrat een (quin) som Anders Bertilsson och belegrat hafuer Nempligh hustru Anna Swensdotter saligh Erich Anderssons efterlefuerska huilket han hafr bekiendt för Anders Bertilsson ther för han och hans anorsider bekienna måste effter ( ) blef derför sakfelt till sine – 3 mark

Anders i dwersta (wittnade) det Erik Andersson i Attersta Anna Svensdotters man blef för 10 år sedan dödh ( ) uthi ( ) dödh

h. Anders i Skyllersta blef förordnatt målsman af rätten till (velam) Larssons stiufbarn i Säterböl

Emellan Pedher i Säterböl och Velam ibid blef skilt att Velam skall röija sigh en hage emot Pedher

Samma dagh kom för rätten Måns Olofsson i Attersta och tilltalade Nils i Bondesäter och fordrade få köpa halfua bondesäter huilket Månses fader hafr solt till sin mågh b:t Nils Olofsson i Bondesäter, thr till han mente sigh hafua godh rätt efter lagen, emedh han brodern war och Nilses hustru allenast hadhe rät till en systerdeel huadh Atersta belangar. Blef berättat at Måns anorstedes ifrå slechten thz kiöpt hafua. Blef derföre af rätten dömdt och afsagt att, effter det 6 cap Jord B att Måns effter sin begära löser halfparten efter det andra kiöpet är icke lagfolgt med lagh bundne och annat. hEr emot ladhe Nils in sine ( ) 3 mark

Pedher i Säterbööl blef än beskyllt och derföre anklagatt att han skulle hafua beskyllt Joen i Tarsta att hafua stulit een bryggepanna af sin broder; Lasse i Tarsta, huilket Pedher icke neekadhe sigh sagt hafua men icke huarken wille eller kundhe bestå blef derföre för läppegäll sakfelt till sine 9 mark och efter Pedher befans wara mechta oroligh blef honom
( ) försat att om han kommer alfuar then skall han för ( ) (utskikias)

Efterskrefne gårdhar blifär på dene tinget upbudne

(söder) hemman Illwanbodha första gången
(Eneby) i Ekeby sochn första gången
halft uthaf en heel ( ) gårdh i Tarsta första gången
Frommesta första gången halft af en heel gårdh Frommesta första gången
Swen i ( ) sochn första gången
Haddeboda i swinewad sochn andra gången
Östergården i Swinesby andra gången
En fierdepart i bodha och skyllersta s första gången
halfua Norre gården i Winala första gången
Lyckian i Skyllersta första gången
Norre gårdhen i Käfuesta och Skyllersta sochn tredie gången
Leedh i Ekeby sochn Näst den westersta och half gårdh tredie gången
Egby i Skyllersta sochn tredie gången
Åkerby i skyllersta sochn tridie gången
Nortorp en fierdepart första gången
Frommesta en half gårdh andre gången
Näst den nordesta 1/3 del ibid andre gången
(dwersta) en heel gårdh andre gången