Anno 1629 Denn 24 Septemb:s woro rät Laga ting hollit medh almogen af Sköllerstadh herrat i Ekeby sochnestufwo. Närwarande af Befallningzmannen Erik Giöstaffson med föl: herradznempd

( ej läsbart)

Woro nu för rättenn Ransakat om Margareta Hindriksdotters Lägersmåll och i sanningh Befunnet at wälb ( ) Lätzles tienare Larss Molesson tz medh henne hafft hade henne Mökrengt och rådt medh barnn, der till han intet erkiände End ( ) som förebar sigh icke wara Barnafadernn, effter böra annor wara efter hennes räkningh födt 10 weckior förrähn tz borde, dock emädan hoon ingen Annan bekiende, hon och icke wisste ( ) Barnet wara i för tidh födt och at hoon alt i Barnsnöden hafwer bekienndt på honom derföre måste han giöra wäll och ( ) både medh koo och kalf och efter han intet wille henne ächta wardt honom sakfält till sine 40 mark efter tz 3 cap i Giffter B hoon till sina 20 mark

Wardt Lagfördt och anklagat een gienta Sigridh B( ) dotter i Åkerby i Skijllersta s: at hoon hade Låtet sigh kränkit belägra utaf een Ryttare Bengt Andersson benempt som ( ) hade hollit till hoos hännes föräldrar i denn ( ) och menat at han hafude i sinnet at willa äga hänne, hwilket och samma Ryttare på sitt yttersta Bekient hafuer som nu gode män witna och hafwer förbemälte Ryttare rådt henne medh barn hwilket hon allenast hade gådt medh i 8 månader och sedan födt på wägen emilan Åkerby och Kålesäter i enn fallebacke och war fostret döö födt och alldenstund tz war stoor twifwelsmåll och mistanke at hon skulle hafwa förgiort barnet: wart nu derom (genast) skiärskådat och Ransakat. Dock fanns der inga skiäll tecken eller Lijknelser till, uthan fast flera och större at hoon war derföre frij, Såsom tz at Ryttaren opå sitt ytersta bekiände hafwa hene besufwit och wara rätta barnafadern. Sedan at hoon ähn sex eller siu weckor för barnet war födt hade kiennt sigh wara hafwandes, der till medh hade hoon och burit tz döda fostret heem med sigh oc tz framburit så snart hon derom hade blefwet till spordt och åtfrågat. Och intet tz ringaste welliat dölio Hwarföre blef hoon nu för samm grofwa tillälle befrijat och frijsagder och Allenast sakfält at bötha penningar 20 mark

Kom för Rätten h: Anna s: her Hindrichz i Skillersta Effterlefwerska och gaf tillkienna at hennes son Johan Hindriksson hade Pantsatt ett hennes sölfbälte till Peer i Diursnäs för Penningar 25 mark: I medler tidh hade åter Peer i Diursnäs samma bälte pantsatt till her Oluff Bonde. Förfrågade sigh fördenskull om hoon icke måtte komme till sit bälte igienn när hoon betalar Peer i diursnääs de 25 mark som hennes son på samma bälte af honom taget hade, hwilket bleff affsagt at när hoon lefwererar Pär Penningar så skall han ( ) henne samma bälte.

Pär i Sätterbööll hade slaget hustroo Maritt i Sätterböll een blånadt wart derföre sakfäldt till sina penningar 3 mark.

Kom för Rätten hustro Anna i Nyenäs och Bewiste ett skiäligt kiöpebref och Nempdens wijtnesbördh at hoon hade kiöpt af daniell Andersson Mosesåhs et öresland huus ( ) för hwilket hoon hade gifwet honom 8 mark. Noch hade hoon kiöpt af Joen Gudmundsson 2 öresland honom derföre gifwit ( ) witnade nempden förbemälte jordh wara Lagh( ) och lagstånden och derföre gåfwo sin samtykio att hon måtte få fastebreff derpåå.

Päder Larsson i Frösta een hofmans bonde hade försutit twå skiutzresor den ena om een mijll och den andra om ( ) som han effter ( ) och fierdinzmans laga stämpning ( ) wardt fördenskull för tredsko till sinne penningar ( )

Kom för rätten Jöns Månsson i Afraby och gaff tillkienna at hans moder moder hustro Marit Oluff Larssons i Arwaby hafwer ägt till en triding i Arwaby i wester gården, om hwilken triding effter hennes döödh hafwer ( ) 4 döttrar som dem sigh emillan skiptat hade. I hwilket skipte h. Ingeborg Jönses moder och sin fiärdedeell bekomit hade de och Jöns nu åter erfter sin moder ärfft hafwer ( Mera hafwer) Jöns kiöpt af Brita Pärsdotter som ( ) een brodersdotter och fördennskuld bördigh till een triding i samma hemman. Så at han både med arf och kiöp hade komet sigh till twådelarna i förbemälte hemman. Nu kom Anders Månsson som hafwer bekomet hustro Britas doter och sigh förfrågadhe emädan hans hustro är ( ) arfs ( ) fördenskuld niuta broders rätt: Om han tå icke för sin hustros skulld måtte komma till att lösa halfparten i samma hemman med Jöns Månsson af den enna tridingen. Så alldenstund at Jöns ähn intet hade bekommet något fastebreff på sit kiöph och Anders Månssons hustro ( ) af broderen. Wardt sållunda therom af Nämpden ( ) och affsagdt at der Anders Månsson ändtligen ( ) blifwa wedh denn halfparten i Arwaby som han nu klandrade påå skall han till nestkommande Hindrichsmessa ( ) aflagdt och betalat Jöns Månsson sina 50 mark i sådant ( ) som han tz på samma deell utlagdt hafwer ( ) och gifwa honom een tunna säädh för thet hans penningar ( ) långan tijd för honom wara borta.

(fortsättningen svårläst)

Joens son i Rastorp hade nederhuggit een gierdsgåård för Anna i Tynniestorp, wardt derföre sakfält till sine penningar 3 mark

Jöns i Munslät för stempning at swara Länsmannen kom intet sakfält till sine 3 mark

Pär i Bärgh för stempning och swarslösa at ( ) Jon Arwidsson saaker till sine penningar 3 mark

Effterscreffne Jordh och hemman wardt ( ) detta ting Lagligen upbudne

  1. Dwäresta ett halfft hemman tridie gången
  2. Grytt eet halfgierdz hemman mit i byen af Oluf ( ) första gången Lagligen upbudit
  3. Gryt och denn gården som är näst den sönnersta ( ) annan gången lagligen
  4. Ekeby 8 ortuglandh Jordh annan gången lagligen
  5. I Leed gården näst den östersta annan gården lagligen