Anno 1629 denn 4 martij wart rät laaga tingh hållet medh Almogen af Skiöllerstadh härrradh i Swinnewadz By stufwe Närwarandes Befallninsmannen Erich Giöstaffsson medh Effterschreffne herradz nempd

Anders Peerson på Öön

Hendrich i Broo

Måns i Skruku

Joen i Frommestadh

Swän i Söderby

Joen i Daalenn

Pär i Swinnewadz by

Jöns på Åhsenn

Pär Joensson i Sköllersta by

Jöns i Fällerstadh

Anders i Skiphulta

Päder i Bärgh

Bleff Jöns Joensson i Bäcketorp förordnadt till Länsman i Sköllerstadh herradh och almogen der samma städz förmanas ( ) bewisa honom lydno på H K Majtz wägnar

Worde laghfördh och för rättenn anklagatt een gifft man och skomakare benempdt Anders Biörsson i Sätterbööl I Sköllerstadh s att han hade belägrat och hoor bedrifwet medh een rychtes menniska och konna Margareta Larsdotter wedh ( ) huilken tillförende hade låtit sigh belägra aff thenne Anders Biörssons hustro broder och medh honom ägdt Barnn der till de intet neeka kunne uthan båda tuå för rätten uppenbarligen tillstodo och Bekiende warda för den skuldh båda dömpda och fälte effter thz 20 c ( ) och 22 ( ) at mista liffuet (sädan) hemställer man höge öffwerhettens och den konungzlige hofrät

Anders Nilsson i Eghby een gifft man hade häfdat och hoor bedrefwit medh sin legoqinna Anna Erichsdotter benempdt huilket han här tillstodh och Bekiende wardt för den skuldh fäldt och dömpt effter thet 20 C lev och 22 (douteron) at mista lifuet sådann hemställes höga öffwerhettens och denn konungzliga hofrätt, Konan war siuk och kunne (denne) gången intet komma till tinget

Oluff Swänssons hustro i Söderbroo hade i förledne höstas ifrån Anders Larsson i Almbro een ( ) denn ( ) slachtat (förtert) och upätet der till hoon intet neka kunde uthan gierningen tillstoodh och bekiende hoon wart fördenskuldh och dömpt effter thz 5 C i Tiufua B at gielda honom een igien och bötha sine penning 40 mark effter hoon eij war tagenn medh färska gierningen

Simon i Nynääs hade i förledne höstas näst effter (mickels)messo uptaget Nils Olssons borgares i Örebroos hest ( som ) war kommen i hans hage ( ) och denn sedan huarken medh tingh stämpno kyrkio ( ) Örebro ( ) ( ) utlösa uthan lijkwäll hesten ( ) hem omsider ( ) döödh) blefuen. Sedan hafuer han ( ) af honom ( ) brukat den sigh till nytta kunno fördenskuldh icke giöra ( ) huarföre han och wardt dömpt och fält at bötha ( )

Päder i Diursnäss hade skiäldt Nil i Tyrisfall för een ( ) och een tiuff huilket länsmannen Jöns Larsson i Fällersta och Swänn i Kopparbolet sade sigh aff hans mund hördt haff( ) Huilket han nu huarkenn kunne eller wille bewisa uthan ( ) man wijtnade och Betygade at Nils war een ärligh karll om huilken de alldrigh annat hade förstååt eller förnummit ähn dz som ärligit och gåt hade waret. Huilket dee och medh sin eedh wille bekreffta huar så behof giordes så kallade och togh Pär sin ord tillbakar. Blef fördenskuldh saakfelt effter thet 20 C i tingsmåle B till sine penningar 40 mark

Wart lagfördh och för rätta anklagatt Maritt Hindersdotter at hoon hade låte sigh kränka och belägra till ( ) sino och fördenskuldh åtfrågat huilka som lägers måll med henne hafft hade. Så oanset at hoon tilförende och uthom rätten Bekiendt hade at fougdens Erich Giöstafssons son skulle dz medh henne hafft haffua. Lijkwäll bekiende hon för rätten at wälb: öffwerstens Lätszle tienare een benempd Hans Månsson skulle henne belägradt hafua huilken ( ) skiötz nill näste kommande tingh

Erich i Hiensta blef saakfält för stempningh til ( )
Oluf i (Fällerstad) för stempningh til ( )
Lars Brodersson i Atterstadh för stempningh til ( )

Wijtnade och betygade nämpden sampt flere gode men at h: Ingeridh s: Bertill Larssons war så fattig och oförm( ) blefwen at hoon icke kunne betala dz barnsarf som hoon Inne medh sigh och barnom sinom effter deras fader ( ) afläggia myket mindre at hon skulle kunna betala den store gieldh och skuldh som hoon så wäll croonom för någh( ) åhrs häst som Rytemestaren Johan Johansson effter sin (man) för een skuldh om 24 dukater och 8 rosenoblar skyldigh blefuen och begierde Nempden hoon een fatigh och Ellendigh änkia måtte niutha tillgifft och förmedhlingh

För lichtes sin emillan Pär Persson och een ( ) hustro Margareta Hindrichsdotter benempdt om 10 ( ) som hon sade Pär skulle hafwa lofwat hennäs man ( ) Nilsson på munstringen i Stockholm när han för honom gick föruthan huadh han honom tillförende gifuitt hade

( )

Wart nempden tillsagdt och befallet at de strax effter pinges dagh skolla gå och giöra een wiss skogeskillnadh emillan öffuerste Låtzles och Anders i Ka()skogh den det ( ) synn hade

Effter:ne Jordh och hemman wordo på detta heradstingh lagligen upbudne

Ekeby 8 ortuglandh huilka Måns Swänsson i Ekeby på sin dotters Karin Månsdotters wägnar bödh wällärde kyrkioherden här Nils till kiöps effter hoon i denne ( ) och swra tidenn intet annat hade att tillgåå och betala kronan sina utlagor medh för hemmanet såsom och föda, sigh och sina barn med, uppbödz första gången

Een brodersdeel i Norregården i Munnslät af Brita Olofsdotter Matz Olsson och hans hustru i Bördenn tillhand första gången lagliga

Frommestadh eet halfft hemman Annan gången

Ökna ett halft hemman i gården näst den westersta af h. Giertrudh s: Pär Månssons första gången

Gryt tuådelarna i gården näst den sunnersta aff Hindrich Månsson i Broo första gången lagligen

I Glotra een half gårdh i Swinnewad sochen af Pär i Bergh första gången lagligen