Denn 23 septembris 624 höltz laga tingh med almogen uthij Skyllersta heradt hoos Måns Ländsmannen i Skruku tuhi fougtens förståndigh Carll Anthoni sampt nempdens nerwaru

Måns i Attersta

Anders Persson i hingsta

Biörnn i Egby

Peer Larsson i Swinewad

Nils Larsson i Sletmo

Jon Ingelsson i frommesta

Anders Persson på öenn

Jöns Larsson i Fellersta

Hindrich i s. Broo

Jon Persson i Dalenn

Swen i Sörby

Simon i NyNäs

Simon Knutsson giorde sin domare Edh

Jon Arfwidsson w. Erich Rynningz landbofougte gaf tilkenna at emellan Egby och tarsta ägor war lagdt enn steen röse. Ingen wiste hwem thz giort hafr eij eller war någon denn bolbynn för när. Skulle med grannarnas samtyki och nerwaro kastas sin kos

Lasse Olsson skergerant under öfwerstens w. Alexander Letzle compagnidh klagar till Anundh i ( )hult uthi Swinewads s at han hafwer welat sigh at berga ett ( ) st som pantsat war till Boo för 12 öre häradz höffdingz pennningar. Skall inlösa (ungen) för så många penningar och bötha för wåldzwerkett effter thz 28 cap i Kon B penningar 40 mark

Per Olsson i Snarka gaf tilkenna huruledes hans bondes h. Som hans gård besitter haffwer gådt i gerdett at optaga een häst, mz thet samma haffwer Pers sonn om fem åhr kommit effter henne. Hon togh op hästen, fick gossen skålenn som hon hade salt och korn uthi, gossen lop föråth hon ledde hesten effter och kom fram om gossen, när hon sågh tilbaka, lop gossen opå denn eena sidan om een steen röse, der blef hon hono warse hållandes skålen i handen, fram för bröstet ( ) så hastigt tilbaka gossen gaf sigh till marken, när hustrun titt kom hafwa han slept skålen och lågh (gossen) omkull. Hon togh emott gossen ty hon wille skrida åtföre och wende op hans hufwud at han i gruset icke skulle (qwämma) eller beswimma, rörde sigh eij eller mer än tree kippande blef strax dödh. Frågades henne till om hon förnam hesten slogh honom hon nekade, ähn frågades (Per ) om han hade låttit syna gossen han sade min h. Hafwer synt honom och intet tekn hafwer sett han skulle haffwa warit slagen. Thet samma witnade Lars i Wibbanboda medh swurnom eed sampt flere som honom synt hafwa att dee ingen tekn hafwa seett thz gossen af hesten eller någon annan skulle wara hamblader. Sidst frågades Per till huru han her om mente om han wille biuda hustrun till någon sak. Han swarade neij utha iagh frågar för. Detta lät iagh till nempden. Dee sade efter han ej, legger henne till, ähre och ondt der om döma. Giorde henne frij från denne beskyllning

Anders i Gilberga för swarslösa emot her Hans i Asker efter ting b 33 cap till treskifftes blef saker penningar 3 mark

För then beskyllning Lasse i Froesta och Jöran i (sagde) by hade sin emellom blefwe the förlichte effter ingen witzord på någon dere sidan wore. Uthan affwundztall. Sattes deem withe emellan widh hwars 40 mark om the deras folk annan med ord eller gerningar angriper och ähr tu wittne till

(Anund) Månsson i Afraby som hafwer fäst lagh uthi Anders Nilssons cammererarens tidh haffwer medh effterskreffne oberychtade gode män giort weriemåll sitt. Lasse i Afraby, Erich ibm, Peer ibm, Bengt i Gamby, Erich i Gamby, Peer ibm, Peer i swalnäs, Hans i Berg, Gottskalk i Ingesgöll, daniell i (Knarsta)

Jöns i torp kärade till Jon i Tarstad om 6 örtuge land Jord han hafwer sålt Nils i Tarsta på sin H. Wegnar, frågades före om han eij skulle bekomma så mykitt ortugelandet kostar effter han eij hafwer mera opburit ähn 7 ½ daler och ortuge landet kostar 10 daler dett lät iag the samtychte at Joen skulle betalla honom hwad som felas och sedan sökia sin man

Ähn frågade Jöns om han något borde hafwa efter sin swära, uthi det Jon och hon tilsamman (uthan) barn aflat hafwa Jon kiöpt för 12 daler jord skall efter nempdens dom gifwa honom 4 daler Jord B 29 cap

Måns i dalen klagar till Lasse Perssons gosse i Kalsta at han hafwer med eett ikornaspett stuckit hans häst åht för bogen, gossen intet tilstädes opsates till nästa ting

Effterskrefne hemman opbodes

Olof Persson i Swinwadz by opbuder thz hemman han besitter annan gången
Swen Jönsson på Närboås opbuder Nordesta gården ibm
Her Nils i Ekeby opbiuder half ( ) Månses gård ibm första gången
Jöns Månsson i N Kappetorp opbiuder Kappetorp första gången
Carll i Fromesta opbiuder een gård i Gellersta by annan gången
Simon i NyNäs opbiuder NyNäs annan gången
Anders i Froesta opbiuder Froesta första gången
Erich i Åby opbiuder Nordesta garden ibm 1 gång
Carll Anthonij opbiuder söder gården i Ifwanboda första gången
Daniel Andersson på Moses ås opbiuder Kär i Skyllersta sochn 3 gången
Lofwades Swän Jönsson på Nerboåås fastebreff

Effterskrefne torppestellen hafwa nempden synat

(Kappetorp) och skiphulta uthij Swinewadz sochn skola hafda bruk effter som dhe af ålder brukat och hafdat hafwa inga undantagne ty dee äre ingen till meen

Mårthenstorp hafwer warit opsynt hafwa bygdt ingen förnär, ähr af nempden afsagdt han skall blifwa besittin och til kommande åhret går för 1/8 hem. Allenast han skall hålla tresteenn på wägh nedan för hegnett dhen (god) ähr ut med kärret