Domboken aff Sköllersta häradt
Anno 1620 bleff laga tinget hollit then 15 martij och then 20 junij uthi nerwaro wellachtat men och cammereraren Anders Nilsson heredzhöfdingh Peder Assarsson landzfoughte Lasse Bertilsson laghläsare

Nempnden
Ophe i Skarbiörka
Nils i Slettmo
Bengt i Åkerby
Biörn i egby
Anders i Humbleboll
Jon i Frommesta
Hindrich i Broo
Måns i attersta
Anders i Hidingsta
Måns i Skruku
Jöns i Fellesta
Anders på öön

Samma dagh kom för retta Lasse i Ingesgöll och wart beskylt af anders i afraby att hafwa skutit en Elgh och intz kunde bewisa blef af nempnden frij giord

Kom för retta Olof Måns ( ) och hade köpt et hema af Jon i Setterböll och intz kunde honom dett ( ) icke ( ) laglige opbudit blef af nempnden för:de heman frå dömtt och alt Bördan igen och Olof sina pengr igen af för:de Jöns

Sama dagh Blef af sagdt thz män aff nempnden skal werdera Olofz gårdh i dwersta

Kom för retta peders hustro i Eneby och klagade på sin granne Jöran att hafua beskylt henne för truldom thet hon nekade till och Badz före Saker 3 mark effter thz 43 cap i tingmåla Balken

Sama dagh kom för retta Håkon i Ökna och klagde opå hustro Ingridh ibid om ett sölfwer belte hon hade i pant för 11 daler blef dömt honom s: belte igen och henne sin pant igen

Kom för retta anders Larsson i grytt och tilltalade Bengt ibid om enn gårdh ibid hwilken sade sigh ( ) klanratt äga lika uthi hemmane och efter noga och granna ransackning och rechning fans att anders hade mehr uthi gården ähn Bengt hade, dömdes af nempnden anders huseet till och sedan utlösa för:de Bengt med penningar

Lasse Skreddare ( ser ) hafwer haft legermål medh en piga i Setterböll och icke wille echta henne, Bleff saker penngr 4 mark till threskiptis

Anders i Afraby för stembning saker pengr 3 mark

Kom för retta Lasse iönsson i Rastorp och kerde till Jon Pedersson ibid att hafwa mehra uthi hemmanet ähn för:de Lasse och efter noga ransakan så fans att Jon åtte mehra ähn Lasse för thy dömdes hemmanet Jon till som mehra åtte och att gifwa Lasse sin pen:r effter som han uthi hemmanet åtte

Samma dagh kom för retta p i saltorp och gick lagh för ehna hofnis Capellan uthi Kumbla honom beskyllt thet wore ( resten oläsligt )

Welborne fru Brita till Engzijö hafwer utsendt med bref fumyndig giort och klaga om en utiord liggiande i Söderby i Närboås sochn som henne ähr arfligen tillfallen. .
h hafwer nhu medh denne utiordh så grannelijgit ransakat medh welachtat man och nempdens nerwaro för sittiande rett ( ) såleds att uthi Närboås By bodde en landbo benemdt Olof Månsson som för:de utiord Brukade både uthi åker ängh och fiske, och skatten och utlagorna giorde han till Hogsiu gårdh för:de Olof Månsson berättade dett för:de Åsen war Jöran Posses frelse och hade welbördigh Jöran Posse pantsat W. Jost Cursill för 100 daler som handskriften förmeller och uthi samma handskrift ingen utiord förmälles uthan allena then ena gården på ååsen then welbördig jöran Posses frelse war. Thå blant all annat frågades Nempnden hwad thinn syntes rådeligit wara thå swarade enn af nempnden bene:dt Biörn i egby som war welborne fru Carins till (siösa)
( ) och sadhe in för godhe man att welborne fru Carin sadhe sigh ingalunda wille swara ther till på nochot heradz tingh icke heller Befala sin wombudz med att göra utan hwar fru Brita på Engsijö hafwer ( ) fru Carin tilltala will hon swara henne ( för ) furstlige hofrätten ther på fordras. Lades in uthi retten enn Jordabok som för:de Anders : ( ) hade som ther uthi finnes för:de utiord Söderby medh sin renta förmelles och rentar pen: 6 öre åhrlige hestar 4 fougde hestar 2 och ähr samma utiord inskrifwen under afgerdes gårdh medh enn (annan) ut iordh Nalauij och ähr all mz en skatt
Huarföre blef för retta medh Nempnd afdömdt för:de utiordh Söderby ifrå fru Carin till Siösa och till fru Brita till Engsiö efter the skäll som brefwet ther opå utwisa

Lasse i torsta saker 3 mark för treska

Samma dagh kom för retta anders i lille (bredhörne) och klandrade efter en gårdh i swinewadz by för 40 åhr sedan för penngr 44 mark och öster gården som uthi så mång åhr oquald hafwer ståndet som lagh (får) anse ( ) dett 18 cap Jorda Balk dömdes gården ifrå anders och till Morten Pedersson. Sedan ther efter sade Morten Ped:son samma gårdh Nils Håll i swinewadz by och war för:de gård lagbudin och lagstånden och fasta Blef på gifwen therföre dömdz gården Nils Håll till

Anders Hedh ähr saker 3 mark för oliud å tingh

Lass(eni) ( ) ähr saker 3 mark han hafwer tagit fisk uthi sin grannes katisse

Thesse efter:ne ähr sak holte för tresko att the icke hafwa ut sine tionden af kyrko herberget, Lasse Pedson Kalsta 3 mark, Knellinge 3 mark, Söderby 3 mark, Jöns i boda 3 mark, p i fiskmanstorp 3 mark, Jon i bagetorp 3 mark

Nils i afraby hafwer slagit sin granne anders ibid ett blodsåår och en blånat ähr saker penng 6 mark

Jon Ped:son i torsta ähr saker för stemning han icke kom till tinget 3 mark tingm B 33 cap

Anders i Biörka klagar på sin granne Jöns Olofsson han will icke bestå sitt köpp som anders köpt hafwer om sin gårdh och efter för:de Anders hafwer dett lagligen giortt och gården lagbuden och lagstånden och fastebreff å gifwen dömde Nempnden anders gården till efter för:de iöns hafwer för tetta (hemolat) gården ifrå sigh

Samma dagh kom Anders i Åhrla och wille intz bestå sin ordh om sin deel som han erfdt och soltt hafwer sin Broder sinn deel i dwersta och när Olof i dwersta som war hans Broder opå sin sottesengh lågh och kyrkio herden besökte honom medh sacramentet så bekende för:de Olof hafwa sinom broder utlöst och betalt som Här Hindrick witnade

Bonde i Kåsetter i wingåker sochn och klagade till Lasse Olsson i kalsta som ähr Brodern till hans hustro hafwa sin hustrus arf ifrå som ähr tesse efter:ne pertzl (tre) oxar ett paar köör (fri—st-sm--)7 st ( ) tiugoo ( ) enn tunna för thenna all hennes deel mz all Booskap och hennes widare deel i gården Blifwer the för retta så förlichte att Lasse i Kalsta hafwer efterlåtitt sin swåger halfwa gården mz sigh mz hennes thridije deel och ther till ett paar oxar

Samma dagh kom för retta Håkons hustro i Wiltungen uthi Lendes sochn och kerde om ett hemman Bengzboda som Olof Håkons hafwer bor soltt utaf Börden och efter thz icke war lagbudet och lagståndet dömdes af Nempnden retta Bördzmannen hemmanet igen och honom sina penr tilbaka igen som köpt hafwa

Kom för retta Lasse Olsson i Södrabro och uthi retten inlade ett witnes Breff lydandes at för:de Lasse Olofsson hafwer gifwit Måns Larss för 2 ½ ortuglandh iordh pen:r 6 daler 1 mark för utan pen:r som Måns Larsson togh uthi ekeby nemlig 7 ½ daler som Måns Larss swärfader utgifwit hafwer Och ähr för:de Lasse Olsson rette och nermaste Brystarfwinge till för:de hemman

Item hafwer Lasse Olsson gifuit Jon Pålsson i ekebergh för 2 ½ ortug landh iordh pen:r 6 daler 1 p:r (Tilsades) af nempdz Lasse Olsson fastebref opå sama gårdh

Samma dagh kerde Lasse i lyckian att Bengt i Åkerby ähr honom skyllig opå en gårde deel uthi Åkerby pen:r 3 daler. Lofwades för:de Lasse faste bref opå then gården Här han bekommer the pen:r 3 daler och ther mz woro förlichte

Nils Andersson i Afraby krefwer af Lasse i ingesgårdh ähr honom skyldigh ½ daler blef förlicht och honom att betala

Kom för retta Folcke i Bitinge och talade till Anders i nortorp om ett arff som han hade inne hos sigh tesse effter:ne pertzelar, Kledeskiortel en halfslitin, halfslitin skinkiortell ett st half slitin tröja en gamal wadmaltröja et ny wadmal kiortel halslitin ( ) ½ slitin (wepa--) it st (wegh) 6 mark för:de pertzelar ähr werdert uthi pen:r 6 daler och ähr till dömdt Folcke medh then besked han skall wedergella Anders i Nortorp hwad hann hafwer kostadt på Barnen.

Samma dagh kom för retta Simon i Nyanes Lasse pedsson ibid och Jöns i Ökna hafwa emot förbödh förderfwat ett Binshus blefwo saker huar 40 mark

At denne dombokz saker tå lagligen ransakad och dömdt ähr trycker iagh mitt sampt heradzsignetter under (datu)

Efter iagh anders Nilsson förnimmer then ( ) emellan then welborne fru Carin till Siösa och then welborne fru Brita till Engsiöö icke wara så fulkomligen ( ) i domboken som ransachningen för retta skäde ther för haffwer ( )

här insat een copia af Dombreffwet giffuit på häradsting,

Jagh Lasse Bertilsson i Örebro ( ) Dom hafwande ( ) i waria, å erlig och förstondig mans anders Nilssons cammererare öffwer thin högborne furstz min Nådige herres hertigh Carll Philips furstendöme wegnar giör witterligit att åhr effter Cristi Byrdh 1620 then 12 junij tå migh laga tingh hölt medh allan allmoghe uthi Sköllersta härät uthi När(skada) war välb:te Anders Nilsson och ( ) skrift ( ) öffwer ( ) ( ) framlades för migh och Nempden i Rätten aff then welbördighe fru Elsas, salige Arfwid Påsses till Engsiöö effterlåtne Enkian, Rettare benemdt Anders Persson i öön i Närboås sochn boendes, hennes ( ) breff förmälande om 2 utiordar uthij för:de Nerboåås sochn then ena om 5 örtug L och then andre 3 örtug L i Nalawij att the hennes ( ) dömme män ingen ( ) uthi någre åhr woro aff hend aff then Edla och welborne grefwinna och fru Fru Karin till Siösa förmyndar och målsmandöme befuandes öffr saligh Jost Curtzils Barns landbönder och renta wilket sigh så tildraget haffua at salig Jost Curzell hade sigh tilpantat een Jordegodz aff (unghe) Jöran Påsse till Hellekijs åhr 1602 uthi Stockholm för 100 daler uthij för:de Närboås s beleget benempt åsen aff huilket pantebreff framlades enn affskrifft i Retten ther uthij ( ) uthiordar förmälthe ähr. Lades och fram enn Jordebook på thet åhr 1562 ther uthij samma uthiordar förmäles wara salig Arfwidh Trolles godz under Engsiöö gårdh. Item framlades och enn Jordebook och (arflot) som giord war emellan Arfwidh Trolles Barn ther uthij för:de samma uthiordar stå förmältha wara samma gårdh tilhöra framlades och ett witnesbref som een benempt Anders Olsson som hade warit salig Arfwid Posses fougte förmälandes att han så lenge han war fougde hade opburit rentan af föreskriffne uthiordar till sin husbondes kista och till ingen annan. Dhenne klagan aff welb fru Elsa till Engsiöö hafwer nu på (slåttz) tinget warit här för retta och aff welborne fru Karin till Siösa ingen tilstodh till samma saak suara, oansedt laga stempning ther på sket war uthan haffwer (hårda) ord fallit låtit som en Nempndeman benempt Biörn i egby s Jost Curzells Barns landbo, här i retten talade att tå welb:te fru Karin till Siösa hade för een liten tidh sedan warit uthij Örebro ( ) hennes ( ) frågat bonden hwadh Dom the hafwa giffuit på för:de uthiordar swarade bonden: Ingen Doom. Tå sade ( ) ther skall ingen doom giffuas på, uthan then som något will winna hon sökia migh för een hoffrätt. Ther före iagh medh ( ) togho ( ) ( ) till granna och nogha ransakning och effter alle för:de framlagde bewijs befans att för:de uthiordar icke hadhe hördt Jöran Påsse eller hans arfuingar till, uthan Arfwid Trolle och hans arffwe therföre Jöran Påsse icke kunne uthiordarna pant settia förmäles icke hwem i pantebreffuet. Och effter thenne saak så mongha gånger haffr warit för tetta och lagha stempning ( ) och ingen swarade til åkäranden framkommer wille. Dömdhe iagh och Nempnden samma uthiordar welb:te fru Elsa till Engsiöö sin retta arffwJordh igen effter thet 12 och 13 cap i Tingmålen. Doch lagha ( ) ( ) att thetta så å tingh ransakat och dömdt ähr, saties här witerligen heredz signing under Datum Sköllersta Tingstughan then 13 Junij åhr 1620.