Denn 15 junij åhr 1618 stodh laga tingh mz allmogen af sköllersta häradt i Näfuestadh

Nämbdenn

Opfe i skallbiörka
Nils i widala
Bengt i Åkerbyg
Biörn i Egby
Anders i Humbleboda
Måns i skruku
Nils i Sletmo
Måns i Atterstadh
Hindrich i Broo
Anders i hidingsta
Jon i Frommesta
Töres i fällestadh

Samma dagh kom för Rätta Järtrudh i Foglehult i Swinawadz sochn och giorde sin eedh på Boka och widtnade at denn quinnan Anna Mårthensdotter thet (berettade) Peder Jönsson thz han hade legersmåll mz henne, at hon hade kommit till henne, så hade Anna klät af sigh och sutit Naken, tå sadhe Järtrudh till anna, ähn thz kommo något Manfolck ihn som nu wille smakia tigh, tå hade han nu tillfälle, Tå sadhe anna huem skolle thz göra, tå sadhe Järtrudh, Jo om thz wore ingen Annan så wahr thz Peder Jönsson tå sadhe Anna, thz war icke länge sedann han war här, wijdare sadhe Järtrudh till Peder Jönsson, i wete well att iagh (sadhe hon) fant idher liggandes på henne widh edher quarn, och han tingade henne hus hoos Järtrudh och stundom bar hänne mat, Wijdare bekente hon för Rätten deth Peder Jönsson hade kommit till henne till Foglahullt om medsommarens afton för tinget stodh och tuingat henne till at taga 5 mark penningar af honom och sökia honom till tinget och wittnatt mz honom thz han war oskylldigh i then saken, Men effter hon ( ) giöra sin eedh för hon wittnade att hon skulle säija sanningen derföre sadhe hon måtte iagh seija saningen och förmante Peder jönsson mz mångh ordh han skulle bekänna sanningen Men han Nekadhe sigh hafua Legermåll mz henne thz Järtrudh tå sadhe wara många gånger skiedt men thz han hade tingat henne huserum och the 5 mark penningar som han gaf Järtrudh, kunde han icke nekadh till och effter kohnan som för ½ åhr sedhan stodh sin straf effter öfuerheetens Befallningh opå sitt yttersta Bekiende at Ped Jönsson hadhe så well som thz andra Legat mz henne, såsom några prester och andra som tillstädhes wahra, När hon blef Ransakt, thz samma hörde, derföre gafs Pedher Jönsson ingen wijtzordh uthan blef grannelagan mz herdez Nämbt Ransakat och effter hans hustru tå på then tijden lefde och hade i mång åhr icke warith i sängh mz honom Blef saken och strafet på honom ställt till höga öfuerheeten huadh straf öfuerheeten nådigst synnes honom påleggias

Kom för rätta Nils Larsson i Dwerstad som hafuer haft lägermåll mz Ingri Erichsdotter och hafuer för den skull giort Ehnfallt hoor, bleff han saker effter wår N drotninghz förklaringh effter hustrun stodh och badh för honom
Konungz saken 80 daler heret och heredz höf: 13 mark 8 ortug

Thesse skolla hafua bref på töresfall i Swinewadz sockn, Nils Suensson i töresfall Peder i (Brenmyran) i Skedvi s Lasse i Härstorp i Risinge sockn och Månssa Barn ifrån Säter i Skedwi sochn Ingeborgh suänsdotter i hammar sockn Chirstin Suensdotter i Biörkia Regna sockn Maritas Barn i Börkie och Ramborgh Suensdoter i gölestorph alla samptligen skolla formellas i et bref

Kom ähnu som tillförende å andra tinget Önund i gellerstadh som war komin i richte för hade tagit från Oluf i Wallerstadh något fläsk och kiöt kleder och annat mera som finnes i denn före domboken och nu icke heller bekende uthan ähr illa troendes fästa han lagh till Näste tingh sam:te

Klagade her Lars Capelan i ekieby till Anund i ggellerstadh thz han hade slagit ith suin så at thz liuth dödh af, blef han saker effter thz 43 capit i Bygninga balken och gifua honom så kodt suin igen

Kom för rätta Jöran i Apelltompta och bekände sigh hafua waridt mz till wadstena ther Jon i Stora emo läth sälia 2 pistoler för 7 daler som han hade stullit ifrån ehn främmande postdragare och Jon hade giffuet Jörann halfpartenn af peningarna och et par gambla strumpor och husbånd och ehn skiortekrage thz han skulle tya mz honom och thz andra behöllt Jon quar till sit behof

Sigg i Emo Bekende thz Jon ibidem hafuer slagit hans hustru 2 slag mz ehn yxhammar och 6 wäckor ther effter blef hon dödh, hadhe hon och i Medelltidh klagat sigh på kyrkiowägen att hon hade fådt sin dödh af samma slagh Blef opsat här mz till Nästa tingh

Kom för rätta Måns hustru i Latu som hade stullit ett par oxar i östergiötlandh och nu war bordt Rymbdt, och bekende thz hon war mz honom och slachta oxarna och Niöt mz honom och gifuit hon anders i Bäck och quinfolken och Jon och Oluf i Stenkulla ett bringestycke och hallsen på oxen

Sattes Konungzfridh emillann Oluf Suensson i Bro och Joen pålsson i Gällerstadh huem annan åwerkar skall böta 40 daler

Oluff i Listengh hade tillförende fäst lagh och nu icke kom till städes saker för han försat stembningen, k:saken 1½ mark h och h höfdingen 1 ½ mark

Oluff Olufssons barn gåfuo Måns Larsson i Nora bro 7 ½ daler och när Måns får ähnu 12 ½ daler till skolla the komma till sin gårdh s:Broo i nordestadh

Lasse hornn i Ökna mz sin hustrus ja och samtykie hafuer gifuit Jon Jönsson i Söd broo ehn tredingh midt i Byn som hans hustru Ingridt ärfde i samma gårdh och skall han gifua Jon Jönssons Barn i Rostorp 16 daler för theras deell i Sörbroo midt i byen

Effter Peder i torestadh hafuer ehn långh tijdh bott i torresta skall lösa ehn tredingh af hinrich i stensboda som ähr 8 örtuglandh och gifua honom 10 mark för huar örtug Läpp penningar 1 och ther mz warda förlichte

Bleff afsagt at Henningh i Skanstorp skall hafua betallningh för ¼ af itt örtuglandh af Oluf hansson i skruku

Blef förlicht at Jon och Oluf i Rastorp skolla huar beholla sin tredingh thetta åhr och sedan förlijkas huem som skall beholla torpet

Bleff afsagt att Jon i Söderby skall betalla Peder ibidem ehn säck igen som han togh i (antwardning) wedh (quarn)huset i Nykiöpingh

Lofuades Lasse Larsson i Toresta fasta på östregården i Leedh som han kiöpt hafuer af Peder Bengtssons d. i Leedh

Lofuades Peder Andersson i Biörka fasta på N gård

Lofuades Nils Jonsson i Frommestadh fasta 8 örtuglandh i Norgården i N: broo

Lofuades Oluf Ingolfsson fasta Nest s gård i S broo som han kiöft hafuer af sinom Broder töres för 20 lodh huit selfr och 20 lodh förgyllt selfuer

Anders Larssons dreng ( ) Jöns hafuer lagiffta sengh krängt Lasse Håkons dotter i Attersta skall ransaka å nästa tingh effter the ikie wahr tillstedes

Kom för Rätta Peder Jönsson som Bodde i helgenäs och klagade till Lasse (Koth) i torestadh thz han kallade honom ehn tiuf och sadhe han hade stullit hans hyende thz lasse icke kunno Bewijsa Blef han saker effter thz 20 capit i tingsmåls Balken penningar 3 mark

Thessa effter:na opbödz

Töresfall i suinawadh sochn 3 g
Mellesta gården i Attestadh 1 g
ehn utiordh i Bärgh i Suinawadh s 1 g
Backetorp i Swinawadz s 2 g
s: gården i torsta 1 g
Mellersta gården i Herminge 3 g
N gården i Ilwanboda 3 g
Näst N: gården i Norrbro 3 g
N gårdn i Biörka 3 g
Nest ostre gården i Leedh opbiudes 3/2 1 g
½ gården i Suinawadz quarn 3 g
Oluf Suenssons gårdh i Söderbroo 1 g
½ gården frostadh 1 g
Mellersta gården i Frostadh 1 g
N gården i Walby 1 g