Denn 18 Julij Åhr 1618 stodh Rättegångh på Örebro slott, och tå suto thenna för Rätta Päder Assarsson befallningzman öfwer Nerikie, tijdeman Persson Lagläsare ibidem Oluff i Walla domare Siggi i Söderby domare i Kumbla

Sköllersta Nämpdt

Offhe i skallbiörka
Nils i Sletmo
Bengt i Akerby
Biörn i Egby
Anders i humblekär
Mons i Skruku
Måns i Atterstdh
Hindrich i Broo
Nils i Winala
Anders i Hidingsta
Jon i Frommestadh
Jöns i Fällestadh

Tå kom för Rätta Jon Månsson i Store Emo i Swinewadz sochn, han hade tagit Några stycken öfwerheetenes breff och ehn wåtsäck och tuå pistoler ifrån ehn främmande postdragare som war afsändet ifrån öfwerheeten och till tydzlandh, och när han kom ett stijkie på andra sidan Swinewadz kijrkie, hafuer postdragaren stiget af hästen och bundit honom wedh ehn Biörke Buske och gåt i skogenn, medan han war Borta, kom thenne Jon Mansson gångandes och löst hästen tagit wåtsäkien ifrån Sadelen och båda pistolerna, och gömbde sigh mz thz samma af wägen När postdragaren kom igen och såg at hästen war borta, thenkte han at hästen hadhe sielf slitit sigh lös och lupit hem, gick så tillbaka igen tijdt som hästen war hemma och fick ingen kundskaph, gick så till Her Isak kijrkioherren i Swinewadh och klagade sigh för honom och badh honom Lysa widh kirkian effter samma tingestr som Borta wahr och Lystes i Några Söndagar, Men Jon Månsson som thz stullit hafuer teeg stilla ther mz, i Medell tidh hafr Jon sagdt för Jon i Apelltompta, om tu willt tya och hålla Lönliga hoos tigh, så will iagh seija något för tigh, tå sadhe Jöran, Jo will iagh såå, Jagh fan ehn tysk för några dagar sedan i skogen hoos ett quinfolck, så togh iagh ifrån honom tuå pijstoller willt tu tya mz migh och (widare) till att sällia them, så will iag gifua tigh halfparten af pengarna mz migh, Så folgdes the båda till Wadstena ther sållde the pistollerna för 7 daler och Joran fick ½ parten af peningarna och eet par strumpor, ehn skiortekrage och tu strompebandh thz andra behöllt Jon quar, stodh och förbe:de Jon Månsson, at han så när ith åhr hade brefuen i förwaringh men han fruchtade thz skulle Bliffua oppenbarat ( ) länger hafua them kastade them så på elldenn och brände them så oph.
Thetta ährendet togz i betenkiande och bleff af Nämbden dömbdt effter thz 6 capit i tiufuaBalkin ifrån lifuet och thz han brende op öfuerheetens bref som honom hade bort förskondt hafua, kunde intz annat dömmas ther thz war och ehn lijfsak och stellte till öfuerheeten huad straf henne teckias honom på leggia

Huadh belangar om thenne Jöran i Apelltompta, så wahr han then förrsta som oppenbarade Jon Månssons tiuferi och frijwilligen bekende,at Jon hade så giordt Och effter Jon sade för honom at han fan tysken hoos ett quinfolck i skogenn så tängte Jöran at Jon hade sagdt sanningen för honom och mente om Jon hade så fådt them så hade han halft Rät mz att beholla them. Men sedan han förnam, at Jon hade stulit them oppenbarade han thz för Her Isak och Ländzmannen, der före kunde man icke fälla honom uthan skiötz till öfwerheeten om straffet.