Dombockena aff Skiöllersta för ( ) åhr 1618 och 1619 ten 4 decemberis 1618 bleff lagha tingh hållit uthi skyllsta härät i ährlig mäns närwaro Pedher Assarson heredsfogde Lasse bärtilsson Laghläsare

Nämpden
Offue ij Skarbiörka
Bentt ij Åkeby
Anders ij humblebodh
Jöns ij fällersta
Andress i Hidingsta
Måns ij Attersta
Nils ij Winnala
Biörn ij egby
Måns ij Skruku
Joen i frommesta
Hindrich i Broo
Nils ij Slättmo

Jönns ij Sättersboll haffuer slagit Siggie i Ledh 3 blånat saker till 9 mark tre skipnis

Anndriss i Akraby är andan gångin stämd till tingh och intät kom saker 3 mark

Kom för rätta Call ij hombletorp och klagade till Bengt i Korpetorp om sin häst som fans igien uthi BernzBro bleff affsakt att Bengt skall gifua honom för skadan igienn penning 3 daler och därmäd voro the förlikte

Oloff i Knustorp klagar att han haffuer lånt Nils ij fogelhult selfuer 30 lodh bleff affsakt att Nils skall betala honom innan annan tingzdagh sit sölfuer igen eller bötta för dombrått om han ikie honom sitt siölffuer betalar

Kom för Rätta guskall ij afraby och klagade till anndress ibid att han icke enn gångh uthan många hafuer mäd wåldh kiörtt honnom hanns åker ifrån, Oansett att honomm hafuer warit förmant bådhe aff Länsmand och nemden bleff han saker 40 mark till treskipto

Kom för rätta Anund i gelersta och woro beskylter att hafua tagitt någått kiött och fläsk ifrånn sin granne, och effter ingit skiäll eller beuis kundhe finnas eller mäd någhot sådannt som han mist hadhe uthi hanns hus kunde nemden honom ickie fälla uthan giorde honom tärföre fri

Jönns i Attersta är sak för möekränckning medh Lasses dotter ibm sak 40 mark till treskiptes

Kom för rätta håkans hustru i Wiltungen i Lännz socken och kierde om ett hemman i Benngzbodha att hon detta betalatt sätties op till widare ransakningh

Kom för Rätta Pädher i Afraby och hafuer fäst lagh self:te för 2 daler penningr och itt halfft pundh ostar (som han thet beskild) gaffs Päedher ij aferby tän edhen opp effter 25 cap i tingsmåls Balken

Andres i Affraby bleff saker för 9 blånatt 6 daler han hafuer slagit Oloffz hustru ij Haderby 4 mark till treskiptes

Örianh i Eneby haffuer skälit Olofz hustru i Fröbärgha för en trulkona fäste lagh till nästa tingh

Oloff ij Litsäng är berycktet att hafua slagit ett lås sönder för en Ekieståck och effter ingien kundhe beuisatt giorde nemden honom frij tärförr

hustru Margareta ij Suinwad klagar till Lasse Tyresson ibm om en tunna rågh han är skyldh för oxse legd bleff afsagdt att han skulle betalla henne till nästkommande Mickelis

Oloff Böörgielsson ij Attersta hafuer slagitt Jöns ij Torp tu blodhsåår saker 6 mark

Ånnr Olofsson ij Kattefalla är sak för lönnskie läghee penningr 3 mark

Jonn ij Lund är saker för dätt han icki drogh i skiutzfärdh penningr 6 mark

denna dagh ion pärsson ij Rastorp uthi rätta penningr 20 daler att rättlossa en ryttar benemd Lass ionsson ur sammefäldet som ägher icki meer uthi hemmanät än en fierde deel för:de penningr sättes uthi häradz kistan

thesse effterskreffne ähr sakfällte för tresko the hafua ickie fört skattepänn ifrån sigh
Nils i bodha 3 mark
Joen i Skruku 3 mark
Jöns i Bro 3 mark
Arfwid i Eneby 3 mark
Nils ij Tyninztorp 3 mark
Påuell i Boskulla 3 mark
Jöns Pålsson ibidem 3 mark
Jönns ibm 3 mark
Nils ij Ledh 3 mark

Thesse effterskrefne hemman opbiudes
näst ostra gården ij Ledh 3 g
sodher gården i frosta 3 g
Norre gården i Kieffuesta 3 g
halff ten nora gården i Suinawadh 3 g
halff södra gården ij Södraby 2 g