Domboken aff Sköllersta häradt pro Anno 1617 denn 15 octobris Heradz hofdinge Rentann ähr förländt Erligh och well achtadt Anders Nilsson Cammererare

Stodh laga tingh mz allmogen af Sköllestadh häradt uthi wår W furstes och herres hertigh Carll philips troo tiänare och Befallningzman öfuer Nerikie Erligh och wellachtadt Päder Assarssons Närwahro

Nämbdenn

Opfe i Skallbiörka
Nils i Winala
Bengt i Akraby
Biörn i Egby
Anders i Humbleboda
Jon i Frommestadh
Nils i Sletmo
Måns i Atterstadh
Hindrich i Broo
Anders i hidingsta

Måns i Skruku
Jöns i Hellesta giorde sin eedh och sattes i Nämbden

Kom för rätta Erllandh Ollson i Egby borna i S. och klagadhe effter itt par oxar som hans fadher hafuer länt salit Töres i afraby. Stodh och hans Erfuingar som ähr Lasse i Afraby, Anders i Bäck, och Anders i Botorp och sadhe sigh inthz Erfft effter s. Töre, icke till ehn Penningh, wittne war Nils i Sletmo och Pedher Jönsson att thz war intz förådh och för sin stora fatigdom blef hann skylldigh cronan ehn stor summa och måtte derföre sälia hemmanet och betala cronan, Menn effter Anders i Bäck och anders i Botorp ärfde ehn koo effter sin Moder blef affsagt att the skolla gifua Erlan Olsson 9 daler penningar och ther mz wara förlicht

Kom för Rätta Her Jöns i Swinawadh och gaf tillkienna att bönderna i Swinewadzby wilia taga från kirkian ehn åker som hafuer legat till Klåckaregården öfuer 40 åhr för deras klåckare Renta, Bleffuo förlikta at samma åker skall liggia så nu som tillförende till Klåckaregårdenn

Pedher i Stabbetorp klagar till Lasse Bengtsson i Ingolsgiöle och hans syskione at the hafua bordtdöllt ehn fåhle för honom som honom tillkom och sedan såldt honom ihn i Askers sockn för 2 ½ tunna Rogh och effter Lasse Bengtsson hadhe tagit honom till at födha och i Medelltidh kunde Peder i Stabbetorp icke betala honom för höö som han hade kostat på honom derföre sållde han honom bordt, blef affsagdt at han skall gifua honom 1 tunna Rogh och ther mz förlicht warda

Jon i Latu för han för sat laga stämbning saker konungz saken 1 ½ mark h: och heredz höffdinge 1 ½ mark

Erich Byrillson i Hidingsta hafuer huggit Lasse (Olsson) ibidem et blodsår i hufudt Blef Erich saker effter thz 10 cap i sårmål b penningr 6 mark

Anders Bowallsson i Ökna hafuer slagit Simon i ekeby et blånadt mz ehn yxhammar saker 3 mark

Sattes wijte emillan Lasse Bärtillson och Lasse Anderss i Atterstadh at huilken annan åwerkar skall böta 40 daler penningr

Kom för rätta Suen i Stene så nu som tillförende och klandrade till then ängien Kuggen Benämbdt och ligger i Ledby Engh i Ekeby sochn och sporde Nämbden till fremst heela härädt om någon wahr som wisste eller hafuer hördt huru samma ängh ähr kommin till Leedh och thz wisste ingen annat uthan hon hafuer legat till Byen och ähr urminnes häffdt åkommin, derföre afsades att Suän hafuer ther ingtz efftertala

Klandrade Oluf i Hällgestadh till then gården som Päd Larsson i Ökna boor oppå och mente sigh så ärftt effter sin modher Modher Britta, ther till suaradhe Pedher Larsson och Erich i hidingsta at then deelen skall wara utlöst och finnas i domboken ther om skall Ransakas till Nästa tingh

Lasse i quarnen i Swinawadz sochn hemblade Oluf i Forklekiär ½ gårdenn för 21 daler penningar ähn Kräfde Oluf honom 18 daler som han hade i Lösöre i ( )partorp och för samma penningar skall han hafua then andra halfpartenn i hemmanet i pant till thess han får sine peningr

Erich i dwerstadh skall gifua hustru Elin i Ållestadh i betallning för fem stikin gäs ½ span Rogh och ther mz wara förlichta

Peder i Hörstadh i Kumbla sochn ähr Målsman för Oluff Olssons Barn i Södrabroo och klandrar till then Norra gården ibidem mz sin ½ syskone hafuer han sitt Möderne ther ihne effter sin Modher Karin, Stodh och Erich i Sköllerstadh och oplät Lasse Olsson som ähr Karins son 3 örtug landh för 2 daler, Sammaledes Nils Jönsson i Frommestadh hafuer Erfft effter sin fader fader i Norrabroo 6 örtuglandh och kiöfft af Suen Suensson i dingebergh 2 örtughlandh i Norrebroo för penningar 5 mark och Jöns Pålssons hustru äger 9 örtuglandh

Kom för rätta Suens hustru i Folkekär och klagade till Oluf Jönsson i Åkraby thz han hafuer såldt henne ehn stut som war förderfwadt i hans hand och sedan hon kiöffte honom fick hon förnimma at han war siuk thz Oluf icke kunde neka till, blef tå förlecht at Oluf skall gifua henne 3 ½ daler penningr

Klagadhe Lasse Olofsson i allaholmen till Lasse persson möllnare i Atterstadh thz han förde 4 kannor Rogh till honom at mahla och när Miölet kom hem war thz icke mer ähn 3 kannor i säcken derföre fäste Lasse pedersson Lagh till Nästa ting sielf 12:de thz han heller hans follk icke hafua tagit af hans säck

Joen Andersson i Skruku gaf tillkiänna at han kiöfte ehn gårdh i dwesta af Erich och gaf honom för Jorden 30 daler och 20 daler för husenn i medelltijdh brande husen op, thetta Ransakades mz heredz Nämbd och fans att Erich af (wangumo) hafuer brändt ( ) op husen derföre får han ingz meer ähn 30 daler för iorden och skall Jon gifua Erich för the hus som han sedan bygdt hafuer 10 daler penningr och ther mz wara förlichta

Måns i Ekieby stodh och Listgaf Peder Andersson i Norrabroo mitt i byenn ½ gården för 15 daler penningr

Oluf Suensson ihnsatte i rätten 3 daler pänningar som Peder Matsson och Lasse Matsson skulle hafua för sin Jordh i Sörabroo som ähr 2 örtuglandh 5 5/7 penningelandh och tillförende hafuer theras moderfadher opburit ehn skiedh om trij lodh och 1 span korn

Kom för rätta Peder börillsson och framlade i Rätten ett godt och fast bewijs at han är wäll förlikt mz s Nils Jönssons effterlefuerska om dråpit på ( ) som Målsäganden widhkommer, Meen öfuerheeten skall han gifua penningar itt hundra daler häradt och heradz höffdingen 13 mark 8 örtug

Lofuades fast på albrechtz gårdh i fasta
Lofuades H: Hindrich på Ilwanbodha
Lofuades Oluf Hansson fasta på ehn gård i S Skruku thz klandrade Bengt och Oluf i Åkerby

Thesse effter:ne heman opbödz

N gårdenn i Ilwanboda 1 g
Nest N gården i Norrabroo 1 g
N gården i Åby 2 g
S gården i Säterboll 3 g
N gården i dwerstad 3 g
N gård i Skiran 2 g
Östergården i Nortorph 2 g
( dye ) i Swinawadz sochn 2 g
N gården i Biörka 1 g
½ gården i Herminge 1 g
½ gård i Leedh Nest östre gård 1 g
½ gården i Swinawadz quarn 1 g

Kom ähnu som tillförende Oluff i gällestadh som hadhe misstencht Anundh i Gellerstadh för några pertzlr han hade mist i sina Bodhar om Nattetidh den sama ( ) slog itt bräde löst af Anundz bodedörr och uthtagit ½ span Korn och satt uthann för gårdenn på ehn högh steen och tagit hans häst i stallit och Ridit honom til huset Bundet honom fast om benet mz betzletygelen widh gärdesården, När dager wardt togh han ther sin häst igen Men effter Oluf i gellstadh war widh berget samma Nat som thz stalz hoos honom gick hans hustru om ottan bijtigen till anund och klagade sigh at thz war stullit ifrån henne och tå lågh anundh i all sine kläder fram för spisen på ehn stooll