Den 14 Maij 1617 stodh laga tingh aff almogen aff Sköllerstad häradt widh swinewad kirkia i w.n.f och herre hertig Carll Philip tro tienere och befallningzman öffuer Närikie Erligh och wälachtat Päd Assarssons närwahro

Nämbden
Offhe i Skalbiörka
Nils i Windala
Bengt i Åkraby
Biörn i Egby
Anderss i humbleboda
Jon i fromestadh
Päd i Näfuesta
Nils i Slettmo
Måns i Attersta
Hinrich i Broo
Anders i Hidingsta
Måns i Skruku

Kom för rätta hustru Elin i gottesätter i Axebärgz sochn och framlade i rätten ett Jordebreff som s. bängt Börilsson anno 86 utgiffwit haffuer på ½ gården nest östersta stadh i Söderby som Jon Andersson, hustru Elins brod haffr kiöfft aff Lasse i Söderby och Bleff affsagt att hon medh sin sisterbarn skola Beholla samma iordh oklandrat.

Samma dagh ladhe Nils Jonsson i Fromestadh i Rätten ett fastebreff som hans faderfadher Nils Jonsson haffr kiöfft aff sin sleckt som ähr 18 ortuglandh, derföre Bliffr han widh samma hemman

Sammaledes äger Nils Jonsson i Fromestadh 6 ortuglandh i Norrebro och Suen i dyngebärg i Kumbla s. 3 ortuglandh och Jöns Påvilsson 9 ortuglandh i norre gårdhen

Jöran i eneby haffuer skiutzat medh greffue Mangnussa förstt til fierdingeman i Blaxta, wille han haffua honom till Såndha medh förslan thit som then andra wahr, och Beginte til att trätta på fierdingzman och wile ändtligen leggia förslan ifrån sigh och effter han slap ikie op i gården Bleff han wredh och skött honom för bröstet och slogh honom på armen ett slagh medh yxhammaren så att han gick en lång tidh ofärdigh Bleff han saker penningr 40 mark

Klagade Hans i Tarsta til Jöns ibidem thz han hade slagit honom en blånadt medh en yxhammar saker 3 mark
k:saken 2 mark
h och h höffd 2 mark
Målsäganden 2 mark

Kom för rätta Oluff i gellersta och gaff tilkienna, medhan han war widh Bergett hade en tiuff opbrutit eller oplåst hans 3 boodhar och tagit Bortt ( 2½) flesk, kiöt effter ett fåår 5 stikin (lerft) penninge aff 2 pungar 3 ½ aln lerfft en öfuerdeel en wanteknippa ett par hanskar och ½ ( ) tor fisk, derföre haffr han mistanke til Anundt i gellerstadh och effter man ingen sanningh kunde förnimma sadhes op till widhare ransakningh

Bleff affsagt att Töres i Rostorp skall giffa Jon i Fabbotorp ½ skadha för thett hans häst hade sargat Jons häst så att han liuth dödh aff och hesten wärderas för 7 daler

Anders i Affraby och Måns i Segerstorp för the försåto skiutsresan nähr här giöstaff Stenbock drogh fram och hade h k Maij:tts breff, huardera 3 mark
k:saken 4 mark
h och h;höffd 2 mark

Päd i Hella Mattz i ämptesäter och Arffwidh i Skiötta haffua hafft lägermål en kona widh Nampn Chirstin Månssa dotter huarde saker 3 mark löp penningr 3 mark
k saken 4½mark
h och h höffd 4½ mark

Lofuades Erich Andersson fasta på Affraby i Swinewadz s.

Bleff affsagt att Nils Erichsson i Hidingsta skolle giffua hustru Karin i östre (ringe) i förlikningh på ett arff som hans faderfader war målzman före en stuth och 2 fåår och en jernharff och ther medh skal så hustru Karin fara til freds

Lasse i Ilvanbodha saker för han hafft lägermål medh Chirstin Pädersdotter penningr 3 mark
k saken 1 ½ mark

h: och h:höffd 1 ½ mark

Bleff afsagt att Oluff i Forntomta skall giffua sin syster Anna Nilsdotter 3 ½ daler penningr för 1 ortuglandh och 5 penningelandh iordh

Kom för rätta hustru anna Nils skomakares effterleffuerska och klagade til Päd Börilsson att han för 4 åår sädan hade slagit hennes man ihiell, och gick så till att Nils och Pädher haffua druckit i Kalstadh och nähr the skulle gå hem folgdes the ått på hem wägen, thå haffr Nils skommare hafft en Ny wäria och hugit i gålstörarna och huadh som för honom kom, så gick wärian aff, medh then stumpen han hade i handhen högg han Päd i (kin)benet, Thå sade Päd til honom hui högg thu migh och i thet samma högg han honom i huffudh medh sin yxe, och leffde ther äffter i 14 dagar och Bleff dödh, och nu stoodh Päder för rätta och Bödh målsäganden förlikningh och satte Borgen för sigh til annatt tingh

Anders i Kieffuestadh klagr til Päd Larsson i gilberga thett han haffr slagit 2 swijn för honom, så at the liuth dödh aff, Bleff sagt thz han skall giffua (honom) sin skadha igen och saker effter thz 9 och 46 cap i Bygninga b penningar 6 mark
konungs saken 2 mark
h och h höffd 2 mark
målsäganden 2 m

Nils i Skinarbaken för han försatt laga stämbning saker penningr 3 mark
k saken 1 ½ mark
h och h höffd 1 ½ mark

Oluff i listorp för han försatt laga stämbning
k saken 1 ½ mark
h och h höff 1 ½ mark

Kom för rätta Sisella Jönssadotter i Latu i Suinewads sochn och gaff til kienna att Päd Jönsson i gamby g. knechte höffilsman haffr hafft lägermål medh henne och rått henne medh Barn, och sade när the drogo til Pålsmessa marknatt til Norkiopingh haffa the gäst i herberg tilhopa thå baadh Päd att Sissela skulle reda op hans sängh och liggia när honom, stoodh och Päd Jönsson och bekiende att så wahr som hon Beswor

Samaledes kom och för rätta en kona widh nampn anna Månssa dotter och bekiende thz hon hade fått fäm oäkta barn ther iblandh war 3 giffta män föruthan p Jönsson i gamby som hon Bekienna så wahr han then fierde som hon bekienna, Män Päd Jönsson stoodh och Nekade til henne, Män hon bekienner att Päd Jönsson sändhe Budh (hit) effter henne medh Nils i foglehult, thz hon skulle komma til honom och spinna tråådh til näät åth honom och war ther i 14 dagar Män Päd seger sigh ikio wetha henne wahra någon natt ther i gårdhen hos honom ther på han giorde många förfärlige edher och effter som konan sielff Bekienner så haffr hon ikie nekatt giffta män så wäl som ogiffta, sathes hon i fängelse och någon tidh ther effter stodh sitt straff effter w h drottninz befallning

Nest s: garden i fellestadh haffuer Albricht och hans Bröder p suensson ärfft medh Suen Ingolffson 16 ortuglandh i Fellesta och kiöfft aff Päd Jonsson i Södby och aff Ingolff i Fällersta 8 ortuglandh för 30 daler och honom lofuades faste breff

Then gårdhen i Södrabroo som Jon Jönsson sitter på haffuer en widh nampn Jon Olsson medh sin hustru Ingridh ått samma hemman Sädan Bleff Jon Olsson dödh och hans hustru fick lossa them igen som bodde ther en lithen tidh. Sädan Jordreffningen wahr öffuergången i saligh Konungh giöstaffs tidh öffuergaff hon Södra broo och drogh til sin fädernes gårdh til Ökna, Så bleff hemmanet i wrak och hade så nähr kommit undher cronan. Män på thz at hemanett skulle bliffua i slekten derföre gaff Ingridh sin måågh Jon Jönsson sin tredingh uthi hemanett som hon ärffde i för:de Söra broo på thz han wille besittia hemanett och ikie lotha thz komma uthur släkten, som hennes breff ther på förmäler som giffuit ähr anno 89 Sädhan haffr Jon Jönsson suttit ther öffuer 50 åår och hade Jon Olsson och Ingridh sin hustru 2 barn som ärh Jon Jonsson och Chirstin Jonsdotter Så löp på hennes tredingh 5 ortuglandh och 6 penningalandh som hennes mod haffr henne giffuit och ärffua effter sin fadher Jon Olsson 3 ortuglandh och 7 penninglandh och Jon Jonsson effter sin fadher 7 ortuglandh och 7 penninglandh, der på haffr Jon Jönsson Betalat Torsten Suensson 2 tunnor rogh som Jon Jonsson war honom skilligh

Thesse effter:ne heman opböds
norre g i Åby 1 g
Söra g i Sätterböll 2 g
Wibbanbodha 3 g
Stens bodha 3 g
n g i sörabroo 1 g
en gårdh i S Skruku 3 g
n g i dwerstadh 2 g
Skiphulta 3 g
n g i Ilwanbodha 3 g

( ) g i Affraby 3 g
Albrichtz g i Fällestadh 3 g
Söra g i fällestadh 3 g
mitt i Byn i Sörabro 3 g
nest s g i Sörabro 3 g
Jon Jönssons gårdh ibidem 3 g
n gården i Skiran 1 g
östre g i Nortorp 1 g
Deije i Swinewadz s 1 g

Att desse saker så in för rätta laga häradzting effter swergis laagh och besta samwite ransakade och dömbde ähr haffua iagh Tideman Pädersson lagläsare i Närkie themma dombok medh egen handh skriffuit och ( ) skriffuit datum Örebro den 20 maij 1617
Tideman Pädersson lagläsare i Närkie