Domboken aff Sköllersta häradt pro Anno 1616
Häradz höffdinge räntan ähr förländt Erligh och wälachtat Anders Nilsson (Cammerere)

den 17 octobris stodh laga tingh medh almogen aff skiölerstadh häradt i Eckieby klåckarstuga i W N F och herres hertigh Carll Philips tro tienere och Befalningzman öffuer Närikie Erligh och wälachtat Päd Assarssons närwahro

Nämbdenn
Opffe i Skalbiörka
Nils i Sletmo
Bängt i Åkraby
Biörn i Egby
Anders i Humblebodha
Jon i fromestadh
Nils i Windala
Päd i Näfuestadh
Måns i atterstadh
hinrich i Broo
Anders i hidingsta
Måns i Skruku

Kom för rätta Erich i Fromesta och hans hustru the hafua slagit Jon Olssons hustru 3 blånader Sake effter thett 10 capitell i Sårmål b: penningr 9 mark

Ithem Bleff Jon Olssons hustru sak för hon slogh Erichs hustru en blånadt penningr 3 mark

Kom för rätta Oluff i Fromestadh och klagade till Töres i faall thz han haffuer kallat honom en tiuff och sade att han haffuer stulit hans yxa och slagit honom 2 blånadt effter förskrefne capitell penningr 6 mark och effter Oluff hade wittnat att han kiöffte yxan aff en hoffnisman widh nampn Pälle Pärsson derföre bleff Töres saker penningr 9 mark

Pädher i Sualnäs saker för han försat laga stembningh emott Jon i Latu saker penningr 3 mark

Lasse Eskilsson i fällestadh för han försat laga stämbning saker penningr 3 mark

Bleff afsagt att ingen effter thenna dagh skal hugga Eek eller Bärande trää, widh huars och eens 40 mark

Bleff afsagt att Anders Jonssons arfwingr skola betala Anders Larssons barn i giällerstadh 2 tunnor rogh och 2 span korn

Sammaledes bleff afsagt att Päd i Sätterböll skall giffua lasse Ingemarsson i Berga 10 mark penningr för en sister deel som han äger i Sätterböll

Lasse Pädersson i Fällestadh för han försum laga stämbningh emot hustru Chirstin ibidem penningr 3 mark

Anders Larsson ländzman klagar til Oluff Bängtsson i Munslätt thz han emott förbodh haffuer kiörtt in höö aff ängien för ähn ländzman hade synt samma höö och deltt thet emellan honom och hans gålbo, Bleff han saker konungen 40 mark

Jöns i Munslätt klagr til Mattz ibid thett hans oxe haffr stångat hans koo så att hon liuto dödh aff. Bleff afsagt att han skall giffua honom 5 mark penningr och ther medh wara förlikt

Thesse bleffue sakr för the försåto öffuerhettenes dags:wär widh slotett effter thz 33 cap i tingmålb: penningr 3 mark. Lasse pson i Kalstadh, Biörn på åsen, anderst i gambol, Joen i Söderby, Oluff i Åkerby, Nils i Folkasbodha, Jöns i Pålsbodha och Töres i Diringztorp löp penningr 24 mark

Thesse ähro sakr för thz försåto medh treska syllekiörningen till slotz, Lasse i Östansiöö. Oluff i tompta, Andres i Helleboda, Jöns i Bensbodha, Päd i Jogansbodha och Töres i Rostorp. Löp penningr 18 mark

Item bleff Töres i Rostorp saker för han för satt 2 Mileskatt som honom Borde giöra til dylta bruk huar gång 3 mark

Kom för rätta Oluff Suensson och hans medarffuingar och Begärade lössa Lasse Mattson och hans Brod utt aff then garden Mitt i Byn i Sörabroo effter han äger mehr ther inne än som Lasse mattson och kunna ikie Bådha Bliffna Besittna. Bleff affsagt att Oluff Suensson skall giffua Lasse mattson penningr för 2 ortuglandh och 5 5/7 penninglandh til nästa kommande hindersmessa

Simon i Nynäs klagar til Lasse pson i Leedh thz han hadhe slagit hans swijn så att thz liuth dödh aff. Bleff afsagt att han skall giffua honom så gott swijn igen, och effter thz 44 cap: i Bygningab: saker penningr 3 mark

Hustru Chirstin i Härminge klagr til Erich ibidem thz swijn haffuer gått igienom hans ogilgärdzgårdh och äthit op rogh och korn för henne mädhan thz stodh i Röken. Bleff Erich saker effter thz 9 cap: i Bygningab penningr 3 mark och giffr henne halff skadan igen

Bängt Andersson i Atterstadh haffuer aff laggifto sängh kränktt Anna Jönssa dotter Saker effter thz 3 cap i gifftesmålbalkin penningr 40 mark

Folkie i lilleboskulla klagar til Böril skreddar thz han haffuer slagit honom 12 blånadher medh en yxhammar, wittnesman Pä i Helgenäs, derföre Bleff Böril saker effter thz 10 cap i sårmål penningr 36 mark

Sigge i Emo klagr til Jon Månsson ibidem thz han haffr slagit honom 2 Blånader wittno war Anders i Backetorp Bleff han saker 6 mark

Ithem för han lop i hans stuga medh Berådt modh och slogh honom Bleff han saker effter thz 5 capitell i Edzöres: dock opgiffuin för gode Mäns förbön skull till 20 mark

Päd Jönsson klagr til Päd i listorp thz han haffuer Oloffligen wettiat hans katzar Bleff han saker effter thet 39 capitell i tiuffuab penningr 3 mark

Oluff i listorp fäste lagh f 6:te til Nästa tingh thz han ikie haffuer slagit päd Jonssons låås sönd som satt för hans äkia

Päd i dijreböll Bleff anklagat aff Päd i diursnäs thz han haffuer stulit ett (sämskis) nätt om 15 fampnar och ett skottnätt om 9 fampnar wittne war Oluff och Päd i listorp stodh för Rätten och Bekiende att han och Nils i Skinnarbacken togo samma nät och effter Nils ikie war tilstädes sattes op medh hans saak til Nästa tingh och Päd i Dyreboll saker effter thz 29 capitell ti tiuffua b penningr 40 mark

Päd i Sualnäs för han försatt laga stämbning emott Jon i Latu saker penningr 3 mark

Thesse effter:ne hemman opböds

s. gardhen i fällesta 2 g
Wibanbodha 1 g
Sätterböll 1 g
Kieffuesta 3 g
Stensbodha 2 g
N S gården i Södrabro 2 g
1 gård i Södra Skruku 2 g
N G i dwerstadh 1 g
Skiphulta 2 g
N g i Ilwanbodha 2 g
en gårdh i Affraby 2 g
Albrickz gård i fällesta 2 g
N g i Biörka 3 g
Mitt i Byn i Södrabro 2 g
Bodha i Sköllersta s 3 g
N södrag i fromestadh 3 g
Jon Jönssons g i S: Bro 2 g
½ gårdh i Norrabro 3 g