den 12 junij 1616 stodh lagatingh medh almogen aff skiöllerstadh häradt uthi Sörsa i skiöllerstadh sochn uthi wår nådige herres och furstis Hertigh Carll philips tro tienere och fougde öffuer Närike. Ehrlig och wälachtatt Päder Assarssons Näruarho

Nämbdenn

Offhe i Skalbiörka
Nils i Windala
Biörn i Egby
Hinrich i Broo
anders i Hidingstadh
Päder i Nässby
Nils i Slettmo
Peder i Näffuestadh
Måns i atterstadh
Anders i Humblebodha
Ingemundh i gilberga

Thå kom för retta Lasse Suänsson i giölstorp i Rängna sochn som hadhe medh wådha dräpit en man widh Nampn Lasse Olsson och hade sigh så til dragit att för:de lasse Suensson medh flere sine sockne män woro i giestabodh i Töresfall i Swinnewadz sochn medh Erich i Ingelssgiöle och Måns i fromosätter thå haffr the satt op ett mål på en Bodha wägg och skutit terut öffuer gålen och i thet som Lasse Suänsson skulle skiuta kom Lasse Olsson löpande öffr gålen och ingen wisste ther aff för än lodett togh honom igiänom så at han bleff strax dödh. Stodh för:de personer som ähr then dödes måhlsägande och ( ) ( ) ( ) medh häratz nämpd Bleff han saker effter thett 3 cap dråpmål medh wådha penningr 20 mark målsäganden enskilt

Samaledes kom för retta Oluff Jonsson salpetersiudare och klagade at en dräng widh nampn Jon Swensson han war komin i wådha dråp fö en lithen gosse weh pass 7 eller 8 åår I så måto att Jon hade tagit Oluff Jonsson Bössa uthi hans frånwaru och wisste ikie Bössan war landt och sade sigh skola redda gossen Män gossen loop oppå golffuet och lekte som Barn plegar giöra i thett sama höltt han Bössan åt gossen och lodet togh honom igiänom så at han Bleff strax dödh. Theta ährendet Bleff ransakat medh häradz Nämbdt och förnummo the att drängen haffr aldrigh hafft något haat eller affundh till gossen eij eller war han wan at omgåås medh bössor effter han ikie wisste til at see om Bössan war landt eller ikie för än han hölt henne åt gossen. Derföre war thett skiett medh wåådha och effter han ikie hade peningr at Böta medh Bleff han tagin til Suaffelbruket at tiena

Hustru Elin i gottosätter gaff til kienna at hennes moderfader Nils Olsson i (Osby) kiöffte en gårdh i Sörby som ähr 5 öres landh aff Anders i ( Ösby) Sedan Bleff han dödh och hade en son och 2 döttrar effter sig Så ärffde hans son (Ösby) och döttrarna fingo the 5 öres landh i Sörby Sedan Bleff en dotter Barbro gifftt och hennes första man hett Anders medh honom afflade hon en son hett Jon Andersson Så Bleff Anders dödh och fik en Man hett Bengt medh honom afflade hon 2 döttrar som war Ingeborg och thenne för:de Elin Thesse 3 ähr som arffuen om moderen och ärffuer Elin effter sin moder Barbro 15 penninglandh och hennes Broder jon Andersson 3 ortuglandh och 6 penninzlandh derföre kommer Jöns i Torp ikie til at ärffua effter han ähr född aff Nils Olssons syster Elin effter ther ähr Brijst arff som hindrar

Kom för retta Töres i Rostorp och klagade til Lasse i Saltorp thett han i Nämbdens Närwahro ther thz woro lagligen kallade å ting til at syna hwadh orett then ene hade tilfogat then anndre haffuer Lasse sprungit åt Töres medh sin öxe, i thett sama kom Töres i fångh på honom och widh the lågo om kull haffuer Lasse stukit honom ett fulsår i sidhan Thetta ährendett togh häradz Nämpdt i Betänkiande och mante at the woro hit komne at skilia theras träta åth medh lagh och ikie medh slagh och Bleff lasse saker til Edzöre Brott dock för gode mäns förbön skull Bleff opgiffuit til penningr 40 mark och för sårmål effter thet 6 cap i sårmålbalkin penningr 20 mark

Lasse Olsson i Kalsta Bleff tilsagt för retta den 11 maij 1615 thett han skulle låtha the fattige Bekomma halff swijn som them war til dömpdt Bleff han saker för dombrott penningr 3 mark

Ingell i Skinargiäl klagar til Töres i Rostorp thett han haffuer huggit weed och sticker och aff fört uthan loff och minne in på hans skogh Bleff saker effter thett 18 capitell i Bigningabalkin penningr 3 mark

Kom för retta Suen i Stene i Kumbla sochn och framlade i retten ett gamalt häradzhöffdinge Breff som giffuit war åår 1475 som så lider at Biörn i Stene som ähr Suens hustrus moderfader haffr ått en ängiateegh i Leedh i Ekieby s: Benämpdt Kuggen och nu i Mångh åår warit Brukat under leedh, och haffua ingen Beskiedh huru the haffua fått honom der före Bleff sama teegh tilsagdt Suen i Stene effter hans hustru ähr ther til i Bördh

Kom för retta Suen Bengtsson Borgare i Örebro och klagade til en gårdedell i Nortorp ther Anders Boor oppå effter s: Clemit Briggiares hustru ärffuer effter sin son Bleff affsagt thett the skola taga goda män och reknas widh til nesta tingh

Kom för retta Oluff Suensson i Sörabro och klagade til Jon Pålsson i giellersta thett han haffuer slagit honom 2 slagh medh en öxhamar widh (kinbenet) och thu slagh widh sidan så att thu Been bleffwo bräkt Bleff han saker effter thett 6 cap i sårmålb medh welia penningr 60 mark och förlika Bårskiereren och wårda honom ther till Natt och åår ähn wahr såsom thett 16 cap i Sårmålbalkin utuisar

Sattes Konungz fridh emällan Jöran i lisle emo och Jöns i fillingie huar annan åwerkar haffuer förwärkat halsen

Esbiörn i Swinewadh klagar til Måns ibit thett hans häst haffuer slagit Esbjörns häst så att han liuth dödh aff Bleff affsagt att han skall giffua honom 2 daler penningr i förlikning effter thett 46 cap: i Bigningabalkin

Ithem wittnade häradz Nämpdt som woro på syn i Swinewadz by att Esbiörn haffuer medh wälte kiört 3 foror aff huar åker för änkian ibit Bleff han saker effter thett 28 cap i Konungz balkin penningr 40 mark

Bönderna som Boo i Kiäffuesta klagar til anders i Nortorp att han haffuer huggit wedh och timber in i theras skog uthan loff och minne Bleff anders saker effter thet 18 cap i Bigningabalkin penningr 6 mark

Bleff afsagt at Olufs dotter i Sörby skall giffua ifrån sig 2 kåpspänner som hon haffuer Borta för Jon i öffre Skruku widh häradshöffdinge dombrott

Bleff affsagt at Oluff i Munslät skall giffua Måns i Ekieby thett arff ifrån sigh som han haffuer inne medh sigh effter Jon Jönsson som ähr 4 span rogh och en koo

Samaledes skall Oluff Betala Här Hinrich i Skiöllersta 6 mark penningr och ett hundra jern som markus Jönsson war skillgh Henriks håkomster

Bleff affsagt att Oluff Pärssons arffwingar i fromestadh skola Betala 1 ½ lodh sölff som honom war pantsatt och han lät förkoma

Bleff affsagt att jon Jönsson som haffwer suthit i Sörabroo i 50 åår skall giffua Jon Jonssons Barn för 12 ortuglandh iordh på Broders delen penningr 24 daler effter Jon Jönsson som äger Jon Jonssons dotter Bleff twingat at taga sama heman nähr thet stodh ödhe

Kom för retta Lasse Jonsson i Ökna i gellerstadh sochn och Bekiende sigh hafft lägermål med Brita Andersse dotter haffuer han för thenskull giort enfalt hoor Bleff han saker effter h:k: Maijtz förklaring penningr 80 daler

Karin i Fällestadh för hon slogh Elin i Fällestadh en Blånadt saker penningr 3 mark

Sattes wite emellan huem annan åwärkar skal haffua förbrutit 40 mark

Den 17 junij war Chirstin Eriksdotter i fällestadh och Peder Swensson ibit så förlikte att Chirstin oplät Peder sin retta fädernes iordh i then södra gården som ähr 6 ½ ortuglandh för penningr 40 mark och hon skall Bliffua hoos Päder så lenge hon leffuer

lofuades fastebreff på Ålesta
lofuades fasta på Nest westra g i gellerstadby
lofuades fasta på Osebodha

Thesse effter:ne heman opböds
Öfre gården i Affraby 1 g
Kieffuesta i Skiöllestadh s 2 g
norre g i Biörka 2 g
Nest s g i Sörabro 2 g
½ gården i Norrabro 2 g
Miögloten 2 g
Mit i Byn i Sörabro 3 g
Norre g i Ilwanbodha 3 g
Östre g i giellersta 3 g
Bodha i Skiöllersta s 2 g
Nest s g i fromestadh 2 g
Stora tegen på S Bro ängh 2 g
Jon Jönsson g i sörabro 1 g
Wibanbodha i skiöllerstadh s 1 g