1615 den 6 novembris stodh laga tingh medh almogen aff Skiöllersta häradt uthi skiölerstadh tingstugu uthi wår nådige furstis och herres hertig Carll philips wår nådige lanzfurstis tro tienare och Befalningzman öffwer Närikie ährligh och wälachtat Päder Assarsons nähr wahro

Nämbdenn

Offhe i Skalbiörka
Nils i Winnala
Bängt i Åkraby
Biörn i Egby
Ingemund i gilbärga
anders persson i hidingsta
Päder i Näsby
Nils i Slettmo
Päder i Näffuestadh
Måns i Attersta
Hinrich i Bro
Anders i Humblebodha giorde sin eedh och sattes i Nämbden

Kom för retta unge Päder i Setterböll och Bleff anklagatt aff wälachtat Anders Nilsson häradzhöffdingie thett han giör Mytterij på kirkiobacken iblan sochne männerna Nähr fierdinzmannen säger them till om dags:ker som effter Nya Jordereffningen skola uttgiöra, och han medh sin (matu..) suarar, att thet må fanen giöra och ikie iagh och effter sådant länder till tvist och (oenighet) Emot wår hög öffwerhett bleff förthenskull Päder saker penningr 40 mark

Sedan klagade Päder i Sätterböll til fierdingzmannen thet han plegar undandölia några som ähr i roten til at giöra dags:ker til kolningen widh Bruket och hemligen taga penningar aff en widh nampn Töres i Rostorp i skiöllersta sochn och ther medh försnilla cronan sin dags:kie och hade Päder ingen wittne eller skiäl til thett som han sadhe. Tå spordes socknen till uthi hela häradz närwahro om någon war som wiste sådant wara aff honom skett. Tå sade socknemännerna att Töres i Rostorp plegar wara medh them i dags:ke huar som hälst the Bliffua kallade och effter Päder ikie kunde Bewissa hwadh han klagade Bleff han saker effter thett 20 cap i Tingsmål b penningar 40 mark

Nils i Boodha och Jon i Bäcketorp för the försåte öfferhetens dags:kie widh fiskewärken hwardere saker penningr 3 mark

Erik i Froostadh Lasse ibid Jöran i Eneby Mats i Ekeby Oluff i Fromestadh Oluff Andersson i Leedh och Päder ibid Bleffwo saker för the försåto öffwerhetens dags:ken medh Rogkiöringen huardera penningr 3 mark är 21 mark effter thett 33 cap i Tingmål b

Päder Andersson i Broo klagar till Jöns Pålsson i Broo thett han slogh honom 2 slagh medh en yxhammar saker effter thett 10 cap i sårmål b penningr 6 mark

Item klagade Päder Andersson i Broo til Albricht i Fällestadh han hade huggit honom i munnen medh en yxa så att 5 tänder gingo ur Munnen, wittnen war Suen i Broo och hustru Chirstin i Härmingie the giorde sin eedh Bleff han för then skul saker effter thett 9 cap i sårmålb penningr 20 mark till threskifftes och för sårmålo lythett 12 mark målsäganden

Item Bleff Albricht saker för ett fulsåår han högg Peder Andersson leppen sönder Penningr 30 mark til treskifftes effter thett 3 cap i sårmål b

Kom för retta tidika Jönsson och Bekiende sigh haffua giort enfalt hoor medh en kona widh nampn ingridt Bleff han saker effter s: konung Karls förklaring penningr 83 ¼ daler 8 ortug

Jon Jonsson i Leedh klagar til Lasse Pärsson ibid thet han slogh honom i huffwudh medh en stöör på sin åker Bleff Lasse Pärsson saker effter thet 17 cap sårmålsbalken medh ( ) penningr 6 mark

Jöns pärsson i Kalsta saker för han slogh Lasse Pärsson ibid 2 blånat medh en stör saker penningr 6 mark

Jon Jönsson i Winnala klagar till storbiörn ibid thett han högh honom i handledhen ett fulsåår så at tumlfingrett bliffuer lytt Bleff saker effter thett 6 cap i sårmålbalkin penningr 20 mark til threskifftes och 3 mark för lytet effter thett 9 cap målsäganden enskilt

Johan Jon för han slogh störbiörn ett öxhammare slagh Bleff Jon saker penningr 3 mark effter thet 10 cap i sårmålbalkin

Jöns i torp klagar till Pädher i Nortorp thett han slogh honom i axlen medh en kniff ett fulsår Bleff sakr effter thett 6 cap i sårmålb medh welia penningr 20 mark

Item klagade Jöns i torp til Anders i Nortorp thett han slogh honom 3 yxhammarslagh saker effter thett 10 cap i sårmålb penningr 9 mark

Ithem Bleff Anders i Nortorp saker för 2 Blånader han gaff Erich i Osebodha penningr 6 mark effter för:de cap

Ithem Erich i Oseboda för han slogh Anders i Nortorp 2 blånat

Ithem Jöns i Bärgh för han slogh Anders i Nortorp en blånat saker penningr 3 mark

Allo thesse sattes konungens fridh emällan huar annan åwärkar skall haffua förbrutit 40 mark

Töres i Rostorp klagar til krigzman ibid thett han slogh honom ett Blodwite i huffudh medh en liusstake Bleff saker penningr 3 mark

Kom för retta Här Hinrichs son i skiöllersta och klagade till Lasse i Skruku, thett han haffuer kallat honom en ärolöss skiälm och sadhe du haffuer predikat i Asker som en skiälm, der emott framladhe han ett Bewiss ifrån Askers församblingh under kirkioherdens singnett och kiörkiones sex mäns bomärke förmälandes thett han haffuer intet annat predikat uthan gudz sana och klara ordh derföre Bleff Lasse saker effter thet 20 cap i Tingmålbalkin penningr 40 mark

Jon i Skruku för han slogh Erich i dwerstadh ett blodsåår i huffwud medh en kanna saker penningr 3 mark

Thesse effterskreffne stodo och giorde wäriomål medh Carll i Bärgh för thet ( ) mål han war ikomin för lasse Månssons hustru som för ett åår sedhan rymde bortt medan Mannen war i Rissland. Lasse Jönsson i Swinnewadz quarn Jakop i Bängzbodha Päder ibid girbrächt giertsson Oluff i Tompta Anders i Boskulla Oluff i Föklekiär Nils i Folkasbodha Carll i Boo Bängt i Sättra Lasse i Estabodha och Erich i quarna och giorde Carll i Bärgh sin eedh och them androm gaffs eden op så godh giffuin som gången effter thet 24 cap i Tingmålbalkin och bleff för samma (h…sistmål) frij sagdt

Jöns och Anders i dwersta klagade till Erich i dwersta thett han haffuer sagt att the woro hans tiuffar Nils i Konsta hörde och witnade medh sin eedh och kunne Erich ingen tiuffnat Bewissa them uthan thet att the pläga taga han wälter på ( ) och Bruka sin åker medh. thett häradz nämpdt ikie kunne rekna för någon Tiuffnat uthan then ene grannen tager effter thens andres åkerreskap och brukar medh nähr han behoffwer och ähr emellan grannar i ( ) och äganden får thet så gott igen Bleff förthenskull Erich saker Penningr 40 mark

Kom för retta Ingoll i Skinargiäl och klagadhe til Lasse i Seltorp thett han haffuer kallat honom cronones tiuff och sade at welia Bewissa thett han haffua ( ) mer Jordh til sigh än som han tilförende hafft haffuer der til swarade Nämpden att han haffr intet mer intagit än som aff alder warit haffuer och thet ähr bådhe cronones hemman och om så hadhe warit så här thet ingen tiuffnat effter thet hörer cronan til. Bleff förthenskull Lasse i Seltorp saker för oquedins ordh effter thet 20 cap Tingmålsb penningr 40 mark

Sattes Konungens fridh emellan huar annan åwärkar skall haffua förbrutit 40 mark

Samma daagh war Nämbden i kalsta och synte att Lasse Olsson ikie haffuer opgiort sin giärdesgårdh emellan Tompten och åkeren som honom tilförende war aff Nämbden tilsagt derföre Bleff han saker för dombrott penningr 3 mark och huar han ikie haffuer flött sit huus aff then Norra tompten innan Nestkommande medsommar skall han Böta 40 mark

Erich ingewalsson i fromesta försatt laga stämpning saker penningr 3 mark

Bleff affsagt at Oluff Swensson och Lasse Matsson på Närboåås som ähro födde aff huar sin Brod skola lösa halffparten huardera uthi Sörabroo en gårdh mitt i Byn

Kom för retta Suen i Stene i Kumbla sochn och framlade i retten ett gamallt Jordebreff som giffwit åhr 1475 på en ängieteegh som ligger i Leedh i Ekieby sockn benämpdt Kuggen och effter thz ikie woro tilstädes som änghen brukade Bleff thett opsatt till Nästa ting

Jakop i Bängzbodha klagar till Måns i Bensgiäle thett hans häst haffuer bithitt iakops hääst så at han liuth dödh aff. Bleff affsagt at Måns skall giffua Jakop 3 dal penningr och ther medh wara förliket

Loffuades Päder Andersson i Sörby i Närboåås sochn fasta på halffua gården ibit ther daan boor oppå

Thesse effter:ne heman opbödz
Nynäs i Ekieby sockn 3 g
Norre gården i Åkraby 1 g
1/3 dell i Torstadh 3 g
Näst s g i fällersta 1 g
Peder Suenssons g i fällersta 1 g
Kiäffwesta i Sköllersta s 1 g
n g i Biörka i Ekieby s 1 g
½ g i Norrebroo 1 g
(Mögelasen) 1 g
Per Bengtsson g i Leedh 3 g
n g i Ilvanbodha 2 g
östr g i giellersta 2 g
Mitt i Byn i Sörabro 2 g kland Lasse Olsson
Osebodha i skiöllersta s 3 g
Bodha i Skiölersta s 1 g
Nest s g i frommesta 1 g
Stortegen på Sörabro äng 1 g