Den 11 maij 1615
stodh laga tingh medh almogen aff Skiöllersta häradt uthi Skiöllersta tingstugu, uthi ( ) hetigh Carll philips ( ) ( ) och Befalningsman öffuer Närikie Erligh och wälaktat Peder (ifwarssons) närwahro

Nämbdenn

Offhe i Skalbiörka
Lasse i Sörby
Ingemundh i gilberga
Nils i Winnala
Bengt i Åkerby
Nils i Slettmo
Peder i Näsby
Måns i Attersta
Peder i Näffuesta
Hinrich i Broo
Halwadh i affraby
Biörn i Egby giorde sin domare eedh och bleff insatt i nämd

kom för rätta en knecht wid nampn tidika jönsson som haffr dragit til Örebro i ( weckan ) och haffr hafft en kona medh sigh benempdt Ingridh, och om natten hade han giäst i Ökna i giellersta sockn, ther haffwa konan och han legatt tilhopa i säng och sade för Bonden thet war hans hustru, thet han in för retta bekiende at han lågh i sängh medh henno och nekade sigh haffwa något medh henne beställa. Män effter thesse omständigheter kunne man intet frij honom, bleff antecknat i befalningsmans händer, til widare ransakning

Erich i dwersta haffwer slagit Lasse i Skruku et blodwite och tuå blånader bleff saker 6 marker och för helgedagz brott 3 marker til kirkian effter thet 17 cap i kirkioBalken
Konungssaken 3 marker

häredt och h:höff 3 marker
målsäganden 3 marker

Jon Andersson i Skruku och Lasse ibit för the slogo Erich i dwersta ett blodwite och 6 yxhammarslagh bleff saker effter thet 10 cap i såramål medh wilia penning 21 marker
Konungssaken 7 marker
häradt och h:höffz 7 marker
målsäganden 7 marker

Ithem wittnade Anders i Ilvanbodha och Jöns i dwersta at Jon i Skruku haffr brutit sönder hans wäria i 6 stikin och riffwit sönder hans swerdtaska och kastat alt samans på elden Bleff för den skull saker för Nidningzwärk effter salig konungh giöstaffs stadga giordt i Stockholm Anno 1540 Penningr 40 marker
Konungsaken 13 marker 11 örtug
häradt och h:höff 13 marker 11 örtug
målsäganden 13 marker 8 örtug

Kom för rätta Här Swen i Hospitalen och inlade i rätten Lasse Olssons Borgemestar och the fattigas Bewiss att en gammal quinna som blef dödh i spetalen haffr giffwit effter sigh altt hwad hon åtte. Och hade hennes arffwinge Lasse i Kälsta hoss sigh en koo och ett swin och haffr födt thet på annat åhret. Bleff affsagt at the fattige skulle hafffwa kon och halffpartenn aff swinet och Lasse skall beholla thet halffwa swinet för han födde thet öff winteren

Bleff afsagt at när Nils i Affraby haffwer sålt sitt hemman skall han giffwa ifrån sigh en systerdell som Ingeborgh ibit medh sin son Jöran i ( fillengie ) ähr arffwinge till

ithem bleff affsagt at Nils i Affraby här effter ikie skall bruka konungzalmenning under Affraby, som ähr (Biskopz änger) uthan nu här effter skola the brukas under Stora Emo

Kom för rätta Anders Olsson i Sörby, han hade tagit en (bögla) och et stigleder aff en Bonndesadell i Arboga och fans igen i hans Barm, som Peder Swensson och Johan grytogiutares Borgare i Arboga medh theras skreffteligi bekiennelse under thet hans (signete) bekiende. Therföre bleff han saker effter thett 5 cap: i Tiuffwa Balken til 40 marker til tre skifftes

Carll i Bärgh fäste lagh för lägermål f: 12 til nesta tingh

Bleff afsagt at hustru Chirstin i Fromsta som äger halffparten i Nörregården skall lössa sin syster utt som äger 1/3 dell och giffa henne så myckin Jordh igen eller penngr

Loffwades faste breff på wästra gården i giellersta

Kom för rätta en quinna ifrån Asker sockn och klagade effter en mansboott som haffwer skiett för 30 åhr sedan i så måtto att Nils Böös haffr slagit en ihiäll wid nampn Anders Smålenning, och denna quinnan war hans hustru thå framlade Jöns i torp Jon i Sörby och Lasse Olsson i Kalsta som ähr Nils Böses arffwingar några klara och wissa beskiedh at samma mans bott war uthlagt och opburin aff hans broder Knut Smålenning som war både koppar och annat mera till 40 daler som her hinrich i Skiöllersta wittnar Item Erich Jonsson knechte höffwidzman öffr wärmelandz knechter medh sin wittnes bördh daterat och giffwit then 5 julij 92: Raffwals i Ullawij sin bekiennelse giffwit den 18 junij åår 602, Johan Jon i Egby thet sama wittnar den 2 octobris 609 Bleff för den skull affsagt at hon skall sökia sin mans broder Knut Smålänning som boten haffr tagit aff Sköllersta prestegård och Nils Böses arffwingr bleffwo frij sagda för samma boot

Effter nämbdens ransakning bleff affsagt at the som boo i daall skola hugga sitt gärdefångh och brandweedh på Wrana ägor och sedan holla giärdesgården widh makt som ligger emellan wrana och daals ägor effter som aff ålder warit haffwer

Thesse efter:ne heman opbödz
wäster gården i giellersta 3 g
nest wäster g i giellersta 3 g
Nynäs 2 g
nest söder g. i gryt 3 g
nörre gården i ålsta 3 g
Bengtsbodha 3 g
Skiphult 3 g
Nilssa g i Affraby 2 g
1/3 dell i Toresta 2 g
p Bengtssons g i Leedh 2 g
nörre g. i Ilvanbodha 1 g
öster g. i giellersta 1 g
en gård i Sörabro mit i byn 1 g
(ostobodha) 2 g