Domboken aff Sköllersta häredt pro anno 1614

den 26 octobris stodh lagatingh medh almogen aff Skiöllersta häradt uthi Skiöllersta tingstugu, uthi h k n härtigh Carll Philips wår nådige landsfurstis och Härres troo tienar och Befalningszman öffwer Nerikie Erligh och wälachtat Peder ( Ifwarssons ) nährwarhu

Nämbdenn

Offer i Skalbiörka
Lasse i Sörby
Ingemund i gilberga
Nils i Winnala
Bengt Olsson i Åkerby
Biörn i Egby
Nils i Slettmo
Peer i Eneby
Per i Näsby
Måns Olsson i Attersta
Per i Näffuesta
Hinrich i Broo

Kom för rätta en quinna wid Nampn anna andersse dotter. Hon haffr hafft en siuk man som haffr legat på sängh i trij åår och ikie kunnat hielpa sigh sielff huarkn in eller utt, och aff sin långligh siukdom bleff han dödh. I medlertid medan han leffde haffr Bondens dräng hafft lägersmåhl medh henne och rått henne medh barn, och derför haffwer hon giort enfalt hoor Bleff hon för den skull saker effter salig och höglofflig konung Carls förklaring, Penningr – 8 daler konungens egin sak häradts och häradshöffdingen 13 marker 8 örtugar

Item drengen Per Eriksson för enfalt hoor
Penngr – 40 daler
häradt och härads höff – 13 mark 8 örtug

Samma dagh kom för retta her Jöns i Swinnewadh som tilförende war komin i rikte för han skulle hafwa slagit en gamal kopparslagar i hiäll widh nampn Mårten haffwandes sin hemwist widh Linkiöping i östergiötlandh, haffwer sigh så tildragit att hans hustru förde honom siuk ifrån Örebroo uthi en slädhe och när hon kom till Swinnewad begierdhe hans hustroo att kiöpa öll åt henne så gaff her Jöns henne ett stoop sedan wille hon ändeligen kiöpa thet henne bleff på sistone förwerkatt och hon begynte bruka en slem mun på presten och hans hustru för the wele ikie lotha henne få öll så myckit hon wille, men kopparslagaren lågh i släden siuker, då gick här Jöns til honom och sadhe, woro ikie thu så siuker som thu äst jagh skulle lära digh stilla munden på thin hustru och i thet samma skiött han kopparslagarens hustru medh handen ( men rösten ) ifrån sigh och badh henne draga ifrån sigh sin koss och när han kom till Hellesta sockn blef han aff sin långligh siukdom dödh och effter för:de Här Jöns war kommin i oppenbar rikte, thett han skulle wara orsaken til hans dödh och war aff et löst taal utkommit. der emot framlade han ett breff i retten giffuit i Linkioping aff Biskopen och Capitulariet daterat s: Petri och Pauli daagh åhr 1614 förmelandes att kopparslagarens hustru uthi the godhe mäns närwaro giör för:de här Jöns frij för samma sin mans dödh, och effter samma bekiennelse bleff han och frij sagdt, att ingin effter thenna daagh skall ingit haffwa honom något widare at klandra för sama saak

Samma dagh stodh Lasse Andersson i Grytt, Oluf, Toriörn Pedersson Lasse Ericksson och Anders Jönsson ibid och giorde wäriomål för Anders Winters stoodh the skulle haffa slagit i hiell och thesse woro theras lagmän, Jöns Pålsson i Broo, Per Andersson ibid, Swen i Broo, Anders och Hans i Biörka, Albricht och Nils i Fällersta, Peer i härminge Per ( Mattson) och Lasse i Ökna, Nils, Oluff och Anders i Attersta. Stodh och målsäganden och gaff then edhen op så goodh giffuen som gången effter thet 24 cap i Tinsmål B. Män Håkan, Anders Persson och Hans iakoppsson i Gryt fingo inga lagmän, derföre bleffwo the fälta till saker effter thet 19 cap och hwardera giffa Anderss Winter – 5 dal penningar och ther medh bleffwo th förlikte

( ) (wäriemål) ( ) för thet ( richte) ( ) war i kommen för Eriks hustru i ( ) nemligen Carl ( ) måns i skruku, Jon i Eskbodha Lasse ibid Oluff i Tarestat Jöns i Bönebodha Nils i (kiäredh) Jon i gilberga Anders i Nortorp Peder i tompta Erik i Teesta och Anders i Ullawi, och giorde Peer Larsson sin eedh å book och them androm gaffs eden op så godh som gångin effter thz 24 cap i tinsmål och bleffwo båda för samma witesmål frij sagde

Anders i Sörby bekiende at en kona benempdt Chirstin hansdotter skall haffa sagt thett Carll i Berg haffwer lägrat en knechte hustru benempdt Ingeborgh, mädan knechten war på toogh thett för:de Chirstin nekade till in för retta ikie haffwa sagt thett och effter samma knecht hustru nu war bort rymdt kunne man intet widare ther om ransaka för än hon kan komma tilstädes

Sama daagh klagade hennes man Lasse Månsson til Jöns i torp, Jon och Oluff i Sörby, thett the hade kiöfft aff hans hustru som ähr bortrympdt, först haffr Jöns kiöfft en ko, Jon i Sörby en quiga och Oluff ibid tuå stutar och ähr samma boskap wärderat för 7 3/4 daler. Bleff affsagt at effter the haffwa kiöpslaget medh hans hustru uthi hennes mans frånwaro som ähr emot thet 4 cap i kiöp m: B skulle the giffwa ifrån sigh 1/3 dell som ähr 10 mark 2 öre och ther medh skulle han wara tilfreds til thes hans hustru kan koma tilstädes och hon för foder nödt skull haffwa nödgas at selia samma boskap

Samma dagh klagade Oluff Jonsson salpetersiudare till Ingiell i Skinnargiäll thett han hade tuå resor mött hans hustru emellan giellersta och örebro och ridit henne så när inpå at han hade skubbat huden aff knän på henne och kallat henne en ( k..lare) kiäring, Bleff affsagt at han skall gåå widh kalk belgen widh slottet i fiorton dagar och ther medh skall saken wara förlikt

Jöns i dwersta för han höög Anders i gamboll i riggn medh en yxa ett kiötsåår saker 6 marker effter thet 10 cap i sårmål Balken med welia
Konungsaken 1 ½ marker
häradt och h:höff 1 ½ marker
målsäganden 3 marker

Lasse Eriksson i Åårla för han försummade skallebuudh saker effter thet 21 cap i Bygninga Balken penningar – 3 öre och för tredsko 3 mark
Konungssaken 1 marker
häredt och häredzhöff 1 marker
skallewijte 1 marker

Stodh Lasse Ericksson i Froesta och Päder i Näsby och loffwade faste breff på Skogen i Swinnewad sockn som Jöns ibid aff them kiöpter haffwer för penningar – 66 marker

Kom för retta Elin Krigmansdotter oplätt och fastade Peder i Eneby en broders deel i Leedh i Ekeby sockn

Jöns i torp klandrar på en systerdell som han menar sigh wara ägande til i Sörby, män effter ther fans ingin breff eller bewiss bleff ther medh opsat til thes han medh någon beskied kan fåå huruledes han haffr rätt att kräffia effter samma systerdell eller och om han kan finna någon rättelse uthi s. Päder Bengtssons dombook effter han seger at thet war på samma tidh klandrat

Carll i Bärgh klagar till Jöns i Bärgh thett han aldrig bliffr färdigh aff thett han hade huggit honom i handleden så när handen aff, och tilförende hade bött för sårmål och nu bleff affsagt thet han skall giffwa honom 12 marker för lythet effter thet 3 cap i såramåls B medh welia

Nils Bengtsson i lagmansbacka äger en brodersdell i sättra och will ikie lota lössa sigh bort aff sin broders barn som ähr anders Olsson ibid som ock äger en brodersdeel ithem haffwer Nils Bengtssons fader ländt Anders Olsson 20 marker penningr til at lössa 3 sösterdelar medh aff Brita i Boo, Ingrid i Backa och Chirstin i Empta och nu äger Anders med thett han ärfft haffwr 5 sösterdelar och effter Nils Bengtsson ikie will lota lössa sig bort will ändeligen sittia sin broders deell. Thå bleff affsagt att hemanet skall wärderas både huus och iordh hwadh Anders haffwr kostat på hemanen sedan han fick thett uthi penningr och sedan skall Nils betaa Anders sin häffd, så mikie som kan belöpa sigh på en broders deell och när the ther om ähr förlikte, så skall Nils haffa maket att sittia sin broders deel i sättra och ikie för

Nils Eriksson i Hidingsta för laga stämning – 3 marker
Konungssaken 1 ½ marker
häredt och hr höff 1 ½ marker

thesse effter:ne heman opbödz
ett ortugland iordh i Nynäs 1 g
westra gården i giellersta 2 g
nest then wästersta gården 2 g
nest södra g i grytt 2 g
nörre gården i ålsta 2 g
Bengtzbodha i Sköllersta s 2 g
Skiphult i Swinevad s 1 g
Nils gårdh i affraby 1 g
1/3 dell i toresta 1 g
mellesta gården i ålsta 1 g
en broders deell i Leedh 1 g
( aske ) bodha i Sköllersta s 1 g