Detta tingsprotokoll återfinns inte i renovationerna utan i Karolinska skolans arkiv. Arkivet finns på stadsarkivet i Örebro.

Den 13 Maij 1612 höldz laga tingh uthi Sköllersta klockarstugu uthij K Maijtz Befalningzmans öfuer Närike Antoni Suensson och häradzhöfdinge Anders Poulssons nährwahru

Nämbden

Per i Toresta
Lasse Suens på Närboås
Ingemund i gilbärga
Anders i Ibboll
Niels i Winala
Bengt i Åkerby
Jon Jönsse i Broo
Per i Eneby
Nils i Slettmo
Anders i Attersta
Per i Näsby
Per i Näfuesta

Opbödz grytt nest then sunnersta gården af Albrecht i (Näsby) 1 g

östersta gården i westrabyn i Afraby opbödz 1 g

Stodh ihn för rätten Bengt i Åkerby och bekende sig hafua giort enfalt hoor med Marit Jönsdotter och stodh hans hustro och badh för honom Blef han saker effter H M nådige förklaring penning 80 daler

Lofuades fastebreff opå 4 öresland som ähr ehn half gård i Hidingsta och opbödz 3 gången

Nilses gård i Afraby som ähr westra gården i westra byn opbödz (4) gång

S: gården i Käfuesta 3 gång

Lofuades Lasse Barthilsson i almbro fastebref opå ehn äng liggandes på gällersta ängen som opbödz nu tridie gången

Klagade Anders i Gamby till Per Anderss i Hälla att han medh försummelse satt och lagade flintan opå sin bössa, och så gick (bijsan) af wåda lös och skött honom egenom låret så att han hafuer der af ewärdeligit lyte Blef Per Andersson saker för lytet 9 mark och för såramål effter thz 2 cap i sår: medh wådha Penning 6 mark

Stodho thessa efftersk:ne och wille göra wäriemåll för Lasse Håkonsson i Attersta som han å förre ting uthfästade att M Jacob Byggmestares oxe han hade opå lego, eij blef dödh af wanwijrd eller hans försummelse, Erich Bengts:n i Attersta Anders Larss ibitem Lasse Andersson ibitem Oluf Bergerss ibidem och Måns Olsson ibitem Gaf han M Jacob edhen op så godh gifwen som gången