Detta tingsprotokoll återfinns inte i renovationerna utan i Karolinska skolans arkiv. Arkivet finns på stadsarkivet i Örebro.  

Den 14 augusti 1611 höldz laga ting uthij Sköllersta tingstugu uthij Kong Mz Befallningzmans öfuer Näriki Erlige och walachtige Antoni Suenssons nähr wahru

Nämbden
Per i Toresta
Lasse i Sörby
Ingemund i gilbärga
Anders i Ibbol
Nils i Winala
Bengt Ols i Åkerby
Jon Jönss i Broo
Per i Eneby
Niels i Sletmo
Anders i Attersta
Per i Näsby
Per i Näfuesta

Matz finne i Holmatorp saker för han slog Måns i Segelztorp ett blånadt Penning 3 mark

Ähn för oquädinsord å tinge 3 mark

Måns i Segelztorp saker för han slogh Matz i Holmtorp ett fulsår wid ögatt

Affsades att Nils i Abbebodha skulle betala Ragnell i Ladugården 20 mark Penning för ehn koo som han hade taget af Per Mölnares (bena) widh Snaflunda

Per i Norrtorp saker för han slog fierdinzmannens dräng huilken honom 2 resor tilsadhe skutzreso konungz och nähr han tridie resan kom slogh han honom ett blodsår saker för tredsko första och andra resan 40 mark och för såramålen 3 mark, och sittia ehn månad i tornet

Blefwe alla sochnemännen i suinawad sochn så förehnte att effter många ligga afsides och gör huarken skutzreso eller hålla gestning the samma skola betala them som gästningen för them hålla effter som skotet efter ordningen på gården nu fella kan

Käfuesta s: gården i sköllersta s opbödz 2 g

Opbödz nu andra resan ehn engeteg som Lasse Bertilss köpt hade liggandes opå gellersta äng

Afsades att Jöns i Poulsboda skulle betala Lasse i Falla 5 daler penning för han hög ihiäl hans skiutt och saker effter thz 44 cap i Byg B Penning 3 mark

Festade Lasse Håkansson i Attersta wäriemål sielf 6 till nesta ting, att han eller hans hion icke af theras försummelse eller håndawärkom wohro wollande at M Jacobs oxe som han hade på födan blef dödh, och skulle M Jacob Byggmester hafua lagom Nemligh 1 tunna Rogh för oxen ( ) thz 8 cap i Byg B