Den 13 martij 1610 hölds laga ting med almogen af Sköllersta häret uthi attersta uthi landsfougdens Erlige och wälachtige Antonius Swenssons nährwahro

Nämbden

Per i Toresta
Lasse i Sörby
Ingemund i gilbärga
Nils i Winala
Bengt i Åkerby
Jon i Söder Bro
Per i Eneby
Nils i Slätmo
Anders i Attersta
Pär i Näfwesta
Lasse i Wippanbodha

Kom för rätten Anders Jönsson i Norra Bro hwilken hade belägratt och aflatt barn medh ehn kona Ragnill i Toresta b:d tienandes hos hans fader Jöns Pålsson, och nähr hon förnam sig hafwande wahra, kundgiorde hon thz drängen och wohro så bådha (tilråds) att dölia thz, thitt langste the kunde, och emedler tidh lofwade konan hon wille tilseh att hon kunde bli (från) fostret quitt eller thz fördrifwa, Män nähr födzletidhen kom födde hon barnet och skar halsen af thz och lade thz opå ehn hööskulle Nogot tilförende hade hennes mattmodher förnummat rychte att hon skulle wahra hafwande, män hon förswor sig, att hon icke wahr hafwande män nähr barnet wahr född, förnam mattmodern hennes skröplighet och togh till sig twå sina grannqwinnor, och talade henne hårdeligen till och thå moste hon omsidher bekänna, och sade sig hafwa född ett dödt barn, och hade kapat thz för (st) sedann, män Quinnorne låte sig icke nöija ther med uthan trängde henne hårdeligen att hon moste wisa them hwar barnet lågh och thå söntes som synemännen wittnade, huru hon thz tuustades igenom halsen stunget och upskuritt hade. Thå togz saken i ransakning och bekände både konan och drängen att thz wahr hans föräldrar owitterligit att hon hafwande wahr och gafz hennes mattmoder witzord, effter hon så hårdeligen trängde henne att bekiänna sanningen, blefwo the för then skuldh bådha frij sagde – Män effter bådhe drängens och konans bekännelse ( förnam…) wäll, att the wahr bådha uthij lika rådh att konan skulle dölia sig hafwande wahra och att hon skulle tillseh hon kunde blifwa fostret quitt, och drängen dölgde med henn ( ) kunde för then skull nämbden icke wäria honom, uthan dömbdes bådha till lika straff effter thz 2 cap i hög: B ifrå lifwet och effter för:de kona Ragnill i Toresta hade tilförende legat med sin systers man och thå döbd för samma gärning ifrå lifwet, Blef Anders Jönsson effter Riksens rådz dom benådd till lifwet och konan stodh sitt straff och blef halzhuggen

Hans Nylänning boendes widh (Donsö) kyrkio kom för rätten hwilken hade giort enfalt hoor medh Ingrid, Per Olssons hu i Tybble och effter förbe:te Hans Nylänning och hans hustro icke kunde förlikas sig emillan ( afsondrade ) the sig emillan dock uthan kyrkans dom och rätt, kunde för then skuld Nämbden icke wäria honom utan han hade bedrifwit enfalt hoor. Blef ( ) the för then skuldh effter Kong Maijtz förklaring opå enfalt hor mannen saker till 80 daler och konan 40 daler Skiutes medh denna saken till (…rätt) effter inga ther hafwer nogott till att böta medh ehn medh kropp

Tilsades Ingell Persson i Frommesta att han skulle medh sin Broder Per i Ålesta wahra, måhlsman för Per Olssons barn i Toresta, och taga deras fädernes arf till sig, till barnen komma till deris myndige åhr

½ gården nest nordesta stad i Fällersta opböds 2 g
Nest sunnersta gården i Grytt opbödz 1 g
S: gården i Käfwesta i Swinnewad sockn 1 g