Den 13 julij 1610 höldz laga tingh uthi Sköllersta tingstugu, uthi den Edle och welborne Boo Ribbingz till Säby Ståthållarens sampt landzfougdens Erlige och wälachtige Antonius Swenssons sampt Anders Pålssons Slotzfougdens opå Örebro slott, och häradzhöfding här sammastades, nährwarhru

Nämbden
Per i Toresta
Lasse i Sörby
Anders i Ibboll
Nils Siggesson i Winala
Bengt Olsson i Åkerby
Jon Jönsson i S Bro
Per i Eneby
Nils i Slättmo
Anders i Attersta
Per i Näsby
Per i Näfwesta

Giorde Bengt Olsson i Åkerby sin domareedh och blef insatt i Nämbden

Klagade F: Ingeborg till Byrstadz fulmyndit till ehn hennes bonde Nils i Wargetorp b:d att han hade slaget mård opå hennes ägor och hwarken tillbudit konungen eller henne skinnet, hwilket Nils i Wargetorp bekände (doch för) han att han wahr otidig och hade såld honom till Michell Dankward i Örebro. Blef afsagd effter k: Maijttz mandat att then skulle förskaffa skinnet igen och saker emott förbudit
Penningar – 40 marker

Stodho thesse efftersk:ne och giorde wäriemål med Nils i Wargetorp att thz stiut som blef dödt och låg flådd opå Byrsta ägor, icke wahr aff hans wilia och håndawerkom dödt blifwit som han å nesta ting tilförende hade utfäst lagl. föhr. Jöns i Kalfwekulla Jon i (Onla) Jöns i Bänneboda Per i Ösby Nils i Ingredztorp, Bengt i Sätra och Oluf i Öna Och giorde Nils i Wargetorp sin eedh och them androm gaf målsäganden edhen op så godh gifwen som gången ( ) thz 24 cap i Tings: B och blef Nils i Wargetorp frij sagd

(Ingeller) i Skinnargärde saker för han slog Bengt Persson i Åkerby, för han bebodhade honom skiutz reso effter läntzmannens befallning 2 yxehammarslag och hafwer han förlickt målsäganden att han intitt klaga wille, blef han saker till

Konungen 2 marker
häradz och s: 2 marker

Dömbdes att Håkan Larsson i (Ökna) och ( Hans) ibdm i Gällersta sockn, skulle betala nogra bönder i Kumla sockn 3 ½ daler penning för ett får the utlagde för them i Hingsridaregården efft theras gärdeslagor fingo Håkan Larsson 1 daler penning att kiöpa fåret föhr, hwilken daler Håkon lefwererade ehn hingstridare som lofwade förskaffa hem fåret män hingstridaren förskaffade intitt uthan dolgde bort penningar. Och thå moste Kumbla bönderna ut legga fåret för Gällersta gärdeslagor, skulle för then skuldh Håkon Larss betala bönderna och söka sin fångesman hwar han kan

Blef affsagd att Brita i (Båflinge) skulle betala Ingeborg i Glåttra 1 tunna Rogh för hennes häst hade ihiäll hennes siutt eft thz 46 cap i Byg:

Blef afsagd att konungens diurskyttare skulle behålla thz loskin som thz diuret i fatt folgde och (reste) och deris hundar ( ) thz i Pers ( …stock) i Taresta och betalte konungens fougde skinnet för 8 dal, the 5 dal skulle diurskyttarna behålla och the 3 dal skulle Per i Taresta bekomma för skått ( ) ( ) Byg: B 36

Blef tilsagd Lasse i Afraby att han skulle gifwa Niels Olsson som hade trolofwat hans dotter för sin tienst, effter han wahr i gård med honom och dotteren blef dödh, 2 tunnor Rogh och hwad mehra förtient hade, thz skulle afkortas för Lasse i Afraby hade född nogon boskap öfwer winteren åth honom och hade Niels Olsson lånt ehn telieyxa att göra ehn kärra medh, hwilken yxa the framfosige soldater togho bort (…sades) Lasse i Afraby att betala yxan effter thz wahr hans arbete drängen giorde

Östra gården i Afraby opböds 1 gång
Bro i Swinewad sockn opböds 3 gång
Nest sunnersta gården i Gryt i Gellersta s 2 gång

Hafwer tilförendhe wahrit sagd konungens fred emillan Per Jönsson i Såhneboll och hans granne Per Andersson ibdm att hwilka then andre mz slagsmåll öfwerfölle skulle hafwa för wärkat 40 marker hwilket förbudh Per Jönsson förbrutit hade uthi thz han slog Per Andersson eet blodwite Doch gaf then edle och wälborne Boo Ribbing ståthollare honom saken op uthi 20 daler för förbudit och saken efft thz 20 cap i Sår: mz vilia
Konungen 21 daler
målsäganden 1 daler
härads höf: och här: 1 daler

Blefwe Niels Olsson i Bottorp sampt Nielses dräng i Slättmo, och en konas dräng i hulsiö hwardera saker 3 ör för the oprefwo Andersses gärd i Grytt och the slepte sion öker olofwandes, och sedan intit igentäpt hagen effter thz 9 cap i Byg. Balk: parag. 5
Målsäganden – 9 öre

blef ähnnu som å nesta ting tilförende afsagd att Jöns i Bänneboda skulle thz oklandrat till ewärdelige ägor effter Jöns i Bännegärde ( ) thz stå öde och thz thå icke besittia wille uthan flytt ihn opå frelse, och Jöns Larssons moderfadher tog thz så op i konung Eriks tidh, och thz sedan oquald behållet bygd och wäll lossat och nu skall ( ) konungens rest – Penningar ( )

( ) syn emellan gårdarna i Sörby i Närboås sockn

Jon i Rangstorp i ( …gårds) sockn saker för han haffwer hafft lenskaläge mäd Anna i Kälkabodha
Penning – 3 marker

Per Jönsson i Bängtsboda och Oluf i Ånnaboda saker för the försatte laga stempning första resan emot Her Swen i Swinnewad hwardera ( ) för åkäranden Penning – 6 öre

Wittnadhe Antonius Swänss lands fougden och Hans Henricksson lagläsare, att then tidh laga ting höldz i Kumbla häradt, kom ther för retten Jöns i Skoga i Swinnewad sockn och förfrågade sig ihn för rätten om Nämbden icke witterligit wahr att han hade lagligen köpt för:te Skoga aff Halsten i Sörby i Halsberg sockn opå hwilket köp Nämbden bekände intit klander opå wahra

Klandrade Anders i grytt opå 2 åkrar som han sade tilförende hafwa legatt til hten gården som han nu besittia i Grytt, och nu brukas the under Almbro. Der emot wittnade Jon Jönsson i Bro som satt i Nämbden, och ehn ålderstigin man, att nähr han wahr ehn ung dräng thå tiente han i Almbro, och thå lågo the åkrar till Almbro och han plögde them, och sedan så oklandratt till denna stund slagitt

Ähn klandrade Anders i Grytt till ehn engeteg som hans fadher soldhe Lasse Bertilss i then dyre tidhen blef affsagd efft han ängetegen i sin nödh bortsålde och ingen i byrden wille honom köpa, skulle han honom behålla som honom i trångom undsatt och opbödz 1 gång

Loffwades Per Swensson fastebreff opå ½ gården i nest then sunnersta stad först opå ¼ deel som hans brodher*
( ) honom ihn för rättnom fastade, för Pengr – 20 dal och den andre ¼ delen arfwer han, så han ägir ½ gården i Fellersta i Gällersta socken
* Anders Swänsson