Den 1 Novembris 1609 hödz laga tingh med almogen af Sköllersta häredt, uthi Sköllersta tingstugu, uthi landsfougdtens erlige och wälachtige Antonius Swenssons och Anders Pålssons fougdte opå Örebro slott och häradzhöfding uthi Sköllersta häradz nährwahru

Nämbden

Per i Toresta
Lasse i Sörby
anders i Skruku
anders i ibboll
Nils i winala
Per i Näsby
Ingemund i gilberga
Jon i söder Broo
Peri eneby
Nils i Slettmo
anders i Attersta
Per Olsson i Toresta

Giorde Per i Näsby sin domare eedh och insattes i nämbden

Blef Per i Toresta af menighe häradz almoge och nämbden satt till häredz domare uthi Olufz stad i Bondesätter

Klagade Swenn i Norre Bro till sin granne Jon Påhlsson ibm att han hade slagit honom hans tummelsfinger sönder så att han ähr aldeles ofärdig och lytter, såsom ock 2 yxehammarslag och ehn pust. Blef Jon Pålsson herför saker effter thz 6 cap i sår: för fulsåår till treskifftes och för 2 blånad och pusten efft. thz 10 cap i sår: hwardera till 3 marker och för lythes boten efft. thz 18 cap i såram: med: wilia 3 marker ( )

Klandrade Swän i Norre Bro opå 3 örtugland iord i Jöns Pålsson gård i norre Broo

Tilltalade Antonius Swensson Nils i Slätmo uthi Per Jönssons knechthöffidzmans nährwahru, hwar han hade hördt eller taget the ord som Per Jönsson knechtehöfwidzman berättade den högborne herren och fusten, hertig Johan Nemligen, sagt thz gudh förbudhe kong maitt kommo nogott dödeligit aftall uthi hastighee widher så skulle gudh nådz alle kong mijttz gamble tienare och synnerlig Doctor Nils hoflantzelaren och Per Jönsson knechthöfwidzmannen. Och hafwa sig tildraget nähr Per Jönsson berättade för : ord för h. ( ) hertig Johan uthi Swinnewads prestegård Thå sende h k m sin drabante höfitzman Mats Jöransson be:dt och Per Jönsson knechthöffidzmannen som skulle öfwertygha för:e Nils i Slettmo, att han the orden sagt hade som han berättat hade, och kommo thå tilstedes för:e Per jönss Matts Jöransson, Barthill Larsson rentemestaren såsom ock then drabanten som thz skulle sagd hafwa hos the Bönder Anders i Ibbol b:dt uti Afraby. Tå skött sig Nils i Slettmo till H K M:s drabant att han the orden sagd hade nähr han tog skiutzhest hos Anders i ( ) män drabanten giorde sig frii med Anders i Ibboll och flera som tilstedes wohro, att sådant taall emädan han wahr i Ibboll intet nembdes eller hördes. Derför tilfrågades ähnnu ihn för rättenom Nils i Slättmo, hwar han the orden hört hade Tå swarade han sig aldrig weta sådan ord sagd hafwa och hade han them sagd thå hade han them i sin druckenskap och (fånickhetz) sagd och them aldrig af nogon tilförende hörtt och badz föhre. Tå stodh ock nu ihn för rätten Anders i Ibboll och sade att Nils i Slättmo hade medh wredzmodh till honom i Afraby nähr drabante höfitzmannen och the andre som sakn förhör skulle wahra afresta, tage sig then och den så wist som the hörde att drabanten sade samma ord och sade att (halwad) i Afraby hörde thessa ord hwilken nu wid tinget intet tilstedes skötz thetta op till widare ransackning

Lasse i Wibberbodha sattes i nämbden uthi Nilses stad i Slättmo så länge för:e sak wahr ransackatt

Sade Nämbden sig ähnnu wille blifua wid then dom som å nesta ting til förende wahr afsagt att Erik i Attersta och Oluf i Bondesätter skulle böta för the flötte råstakarna emillan attersta ägor och Boängh

Klandrade h Karin i Bännegärde till Bännebodha och sade att hennes fader hade thet köpt och af sina samarffwingar löst, och hon derföre aldrig hade bekommet wederlegning och beghärdte samma Bäddebodha sielfwer besittia. Der emot wittnadhe her Henrich kyrkoherde i Sköllersta, att hennes fader uthi konung Eriks Regementz tidh hade förbrutit bådhe liff och godz och stodh sitt straff, och thå blef hemmanet ödhe och ingen af byrdemännen wille thz besittia och kom i kronones rest för 46 daler. Och thå hafwer Jönses moderfadher Jöns Larsson be:dt thz af ödhe optaget och thz sedan häfdatt och bygd och oquald besutit ihn till denna dag och ( ) nu the 46 daler för cronones gamble rest. Så dömdes honom samma Bänneboda till ewärdelige ägor oklandratt att behålla, och h Karin och hennes man Jöns i Bännegärde i frå sagd, aldenstund han flytt ihn opå frälse nähr thz stodh ödhe och wille thå icke besittia thz nähr thz stodh i cronones rest

Brännegärde opbodz under cronan 1 gång

Niels i Wargetorp fastade wäriemåll sielf tridie till nesta ting, att han icke wahr wållande att F: Ingeborgz stiut till Börsta ( ) dödh af hans håndawerkan eller wilia, eij heller hade han taget huden af samma stiut

Skulle Oluf i Sörby förskaffa sigh wäriemåll till nesta ting för thz rychte han wahr i kommen för Knape Elin

Blef afsagd att Jon i Boda skulle betala h:Kirstin i Hälla 11 daler penning som han wahr henne skyldig till nest kommandes Thomassmesso, eller böte för dombrått

Opbödz
Lass Anderssons gård i Afraby 1 gång
2 öres landiord i Åkerby 3 gång
Prestegården i Närboås sockn 3 gång
Nest then westersta gården i Leedh 3 gång
Jon Pålssons gård i gällerstaby 2 gång
Korpetorp i Swinnewad sockn 3 gång
westra gården i Afraby 3 gång