Den 30 junij 1609 hölds laga ting uthi Sköllersta tingstugu, uthi ( ) (rikettz) Befalningzman öfwer Närike wälachtad Antonius Swennssons samt Anders Påhls slotzfougdes och häradz höfdings nährwahru

Nämpden

Oluf i Bondesätr
Lasse i Sörby
Ingemundt i Gilberga
Anders i Skruku
Anders i Ibboll
Nils i Winnala
Jon i Söder Bro
Per i Taresta
Per i Eneby
Nils i Slettmo
Anders i Attersta
Per Olsson i Toresta

Kom för rätta Jöns Andersson i Öhna hwilken hade giort enfalt hoor, med Kirstin Pedersdotter, och hustronn badh för honom, blef han saker effter then förklaring som h. ( ) sig nådigt opå enfalt hoor förklarade uthi ( ) att den Edle och welbördige Bo Ribbingz och Antonius Swännsons nährwahru, så att mannen skulle böta 80 dal och konan 40 dal
Penningar – 120 dal

Klagade Jöns i Boeng till Erik i Attersta och Oluf i Bondesäther domaren, att the bådha hemligen hade gångat och optaget then råstaken som wahr satt till skildnatt emillan attersta ägor och Boeng, och (ihnfott) then sig till fordels nogra fampnar, och wille sig Oluf i Bondesäther widskylla, att han thet icke giorde, ( ) effter han wahr med hela Nembden tilstedes nähr han nedsattes, och stodh der hos närh han flyttades och likuäll han thet icke giorde, bewiliadhe han thet effter the tilstodh och såg opå att han flyttades, blefwo the bådha saker effter thet 21 cap i Bygninga balken tillhopa
Penning – 40 marker

Blef tilsagd Ingemund i gilbärga att han skulle taga framledne Swänns i Bengtzbodhas barns fäderne och låtha thet ihnsettia i kyrkones ista till barnen komma till deras laga ålder

Nils i Slettnom blef tilsagd att förlika ehn sak emillan Östen i dyreboll, och Kirstin i Kopparbodha om nogra får, som Jöns i Kopparboda opå klandrade, effter Östen icke tilstedes

Per i Eneby klagade till Simon i Nynäs hwilken hade slaget hans dräng ett slag medh ehn stör ett blodwite saker han före till
Penningar – 3 marker

Blef afsagd att Per i Eneby och Oluf ibidem skulle hwardera beholla halfwa gården i Eneby ( ) sedan göra bådha lijka uthlagor

Thesse efftersk:ne stodho och wille göra weriemål medh Jöns i Kopparboda, att han icke hade satt eld opå thenes höstack i dyreboll Nemligen Nils Andersson i Afradzby, Jöns ibidem, Lasse ibidem och Anders i Bärg, Bleff thenna edhen så god som gå( ) opgifuen effter thet 24 cap – Tingz B

Stodh Oluf i Bärg, Anders i gambo och Jon i Folkasbodha nu ihn för rättnom hindratt sielf 3 ( ) och wille weria sig att deras boskap eller geter icke hadhe rifwit Anderses höstack i Kafiestarudh, Blef them edhen opgifuen så god som gången, effter noga wittnad i att höstacken kom wått ihop och stodh och bran och der af förderfwades

Blef afsagd att alla the som hade ägor wid Biörkaskogen skulle innan 14 dagar hafwa rödt och broat theras wägar, till kyrko, köpstadh och quarn widh huar deras 3 marker

Anders i gellersta s: 40 örige land opbödz 3 gång
Jon Pålssons gård i Ballersta by 1 gång
Nest westerstadgården i Leedh 2 g
½ Fellersta näst sunnersta stadh 2 g
Öfra Åkerby 2 öres land 2 g
Frommesta nest sunnarste stad 11 örtug 2 g
Kerretorp i Swinnewadh sockn 2 g
Prestegården i Närboås sckn 2 g
W gården i Afradzby 2 g