Den 31 januarij 1609 höldz laga tingh uthi Sköllersta socknstugu uthi den Edle och wälbördige Bo Ribbing till Säby Ståtthollarens sampt the Erlige och wälarhtige Antonius Swänsson Befallningsman öfwer Närike och Anders Påhlsson slotzfougde opå Örebro slott, och häradzhöfding ther sammastedes nährwahru

Nämbden
Oluf i Bondesätter
Lasse i Sörby
Ingemund i gillbärga
Anders i Skruku
Anders i Ibboll
Nils i Winala
Jon i Söder Bro
Per i Taresta
Per i Eneby
Nils i Slettmo
Anders i Attersta
Per Olsson i Toresta

Lofwades ehn sön opå ehn quarnadam widh attersta

Jon i Bodha kom för rätten huilken nu andra resan hade giort hoor medh Karin gerdzdotter, för hwilken han tilförende bött hadhe Blef saker effter osm skall sig der opå nådigt förklaradht uthi Örebro att han skulle böta
Penning – 80 daler

Oluf Andersson i Leedh saker för han högg notetagen sönder för them som hadhe lof att draga noot uti grannarnas fiskewattu efft 83 25 cap Bygg: B
Peng:r – 3 marker

Bengt i Hidingsta saker för han slog Oluff i Leedh eet blodsår
Peng – 3 marker

Blef Lasse smedh i Örebro förlikt med sin systersman Bengt i Åkerby, att Bengt skulle gifwa Lasse för 3 broder delar och ehn systerdeel uthi 2 öreslan i för:e Åkerby penning 17 11/10 dal och derför ( ) silfwer 11 lod Peng:r 4 dal och ehn oxe om 8 ( )

2 öres land iord i öfra Åkerby opböds 1 g:n
frommesta nest sunnersta stad 11 örtug 1 g:n
Korpetorp i swinnwad sockn 1 g:n
½ gården i Fellersta nest sunnersta stadh 1 g:n
½ gården i wester Leedh 1 g:n
westra gården i afradzby
Bro i Swinnewad sockn 2 gång
Prestegården i Närboås sockn opböds 1 gång

Bengt i Korpatorp saker för han slog Matz i hwenstorp eet blodwite
Penning – 3 marker

Ähn opgafz Oluf skreddar att förskaffa sig (äfwen) till nesta ting full lagång för thet ( ) måll och röchte han ähr i kommen att hafua belägrat Östens hustro i dyreboll, effter han nu opå tinget sina lagmän icke tilfyllest hade som uthfäst (wahrå) nesta ting

Per i dyreboll forsatt laga stemning emot sin granne Östen ibithem
Penningar – 3 marker

Festadhe Oluf i Bärg weriemåll f:die till nesta ting att han heller hans husfolk icke hade uphugget Anderses gärdesgård i Kefiåstrudt och låtit sielf boskap opäta hans höö

Festade Jöns i Kopparbodha weriemåll sielff (sette) till nesta ting, att han icke med wilia hade satt eldh opå Östens höstack i dyrebol och opbränt honom

Blef afsagd att the 4 hualmar höö som Oluf i (Kefringlarudh) hade köpt af ehn husgranne uthi (wiltes) gård ibitem. Så att Nils skulle wahra nermast thet att köpa effter thet bergdes der på gården, och Nils legge Lagmansi( ) och för hussyninnan som han lenge hade wahrit skyldig, som Oluf fäm höet ehrlägga skulle