Den 1 februari wahr opå syn emillan grannarna i attersta om theras (gemena) dammar, som wahr emillan Lars Berthilsson och Lars Andersson ibidem. Den ( ) och welbördige Bo Ribbing till Säby Ståthållare, sampt Landsfougden Antonius Swensson och Hans Henrcksson lagläsare, medh desse af Nämnden

Oluf i Bondesätter
Anders i Skruku
Jöns (Sonesson) i Bro
Per Ömundsson i Eneby
Per i Taresta
Lars i Närboås
Nils i Winala
Anders i Attersta
Jon Jönsson i Bro

Blef dömdh och afsagd att Lasse Andersson skall gora trij flödefall tre stockar diupa och nähr myckit wattu ähr, skall han hafua them oppe, och skulle the bådhe Lasse Berthilss och Lasse Andersson wahra lika till att opbygga then dammen som wahr widh (lad)ån. Och nähr Lasse Berthilsson klagar eller ( )säger, och Lasse Andersson med tredsko icke wille optaga dambolet, och the med witnenn skäligen bewisas kan, skall hwar ense böta – 3 marker