Den 19 Julij 1608 höldz Laga ting uthij Sköllersta häredt och klockarestugu, uthi den Edla och wälbördige Bo Ribbinz ståtthollarens, sampt thesse wälachtige mäns Antonius Swenssons landzfougdte, Anders Pouss slotzfougdte opå Örebro slott, sampt Pädher Jönssons knechtehöffwidzmans nährwahru

Nämbden

Oluf i Bondesäth

Jon i söder Broo

Lasse i Sörby

Per i Taresta

Ingemund i gilbärga

Per i Eneby

Anders i Skruku

Niels i Slettmo

Anders i iboll

Anders i Attersta

Niels i Winala

Per Olsson i Toresta

Kom för rätta Oluf i Bro i Swinewadz sochn hwilken hadhe belägratt och giort enfalt hoor medh sin legopigha Karin Olufzdotter, och beher hans hustro för honom, blef han saker efter den 31 artikell i konungh Erichz gårdzrätt till penning 40 daler. Doch silefwe capittelet håller 40 mark. Doch skiutes nåden der om till H K Maittz

Hades nu andra resan ihn för rättenom Östen och Päder i Dyreboll, huilken Päder i Dyreboll å nesta ting till förende wahr saker till 40 mark för thz han sitt eget Lerofft hade ihnwräckt uthi Östens bodh och som han bekende hade ehn nyckill till Östens bodh, och hade der ihnnan ransakatt ( ) (lätt) och thz sedan funnet uthi enn barna särck emillan tildenar nedstucket och ehn enda satt oppe huar utaf han thz seh fick, och oplästes thå ihn för rättenom den welborne grefwinnans till Hörninsholms fougdes Niels Bengtsson breff hwilkens landbo the wohro, uthi hulket han förmälte att han them bådha hade för sigh uthi godhe mäns nährwahru till förhör och mente att å nesta ting intitt bleff ransakatt thz ehn gammall hustru h: Ingeborg i glottra nu wittnadhe såsom och hans Brodher Sigge i Kopparbodha, Huilka nu inget witzord gafs att per i Dyreboll icke wahr hemma nähr lerofftet kom bortt, och skulle thz icke få weta för han kom ifrå östergöttland till sin syster som bodde i Bärg, Såsom och skulle Oluf Jönsson i lilletorp wittna, att östens hustro nähr lerofftet fans hade beditt pädher i Dyreboll han skulle taga sitt igen och intit det widare om tala. Thå bleff her om ransakatt och så öfwerwäget först effter den hustronn Ingborg i glottra och Pädhers Brodh Sigge wohro walde wittne, och nu icke widh tingett tilstädes, wett man icke huru der om wahra kan, Män thetta ransakades effter Östen och hans hustro alltid wistades i deris Bodh och the thett stulitt hade, hade thz thz bättre hölgd effter the hörde att ehn humilzmåll opå them hade, uthi the 3 wickor som wahr emillan thz borkom, och thz igen fans, och barn klädher hade the icke så månge, som Östen berättadhe att the barnasärcken uthi 3 wickur miste kunde, såsom och effter the hade ehn stor afwund och trätto sig emillan och sädhan medh sin Dyrik eller nykill gick och stall sig i Östens bodh medh olaglig ransakan, och låste så igen effter sig, Kunde nämbden honom icke wäria att han sielff icke hade buritt lerofftet dijdt, Bleff dömdh at han skulle wahra saker widh förre ( ) dom, och efter Östen icke hemma nähr ransakningen skedde och Östens hustro såg att lerofftet togz uthur hennes bodh wisste hon ingen rådh uthan moste bedas föhr till Östens hemkompst

Bleff Östen i Dyreboll saker för han opbrött medh olaglig ransakan Brita i Diursnäs klädheskrin och leta eftter ehn uldsax och fan ingen effter thz 13 cap: i tiufua B till treskifftes – Penningar 3 mark

Och effter Östen i Dyreboll och h: Brita i Diursnäs med några oqwädens ord hwar annan witte, Östen henne för ehn sax och Brita, Östen om ½ mar pngr och ingen dere nogon beskedelig fog hade till samma ord, blef dem opå öfwerhetens wegna förbudit ingen der widare opå tala med deris 40 mark

Festadhe Oluf Larsson Skreddar sitt tillhåld hafwandes i Kummekär i Regna sochn, weriemåll sielf 12 till neste ting att han icke hade belägratt Östens hustro i Dyreboll

bleff afsagd att per i Dyreboll skulle betala för:te Oluf Skreddare 1 ½ (kappe) Rogh och 10 öre Penning till nesta ting eller böta för dombrutt

Kom för rätta Arfwed Jonsson, som säger sigh tiena Erich Nielsson fougdte widh (Nors)holms gård huilken hade taget ehn hest nähr H K M wahr widh segersiö gård som skulle i skiutzferd der ifrå och till Juleta gård, ifrå Per Olssons pigha i Almbro i gellersta sochn , och nähr han kom opå hesten redh han strax ifrå pighan, och effter pighan icke fick spaning opå hesten wed Juleta gick hon hem ighen, och hennes husbonde Per Olss i Almbro gick effter andre gångeh och fick spaning att för:te Arfwed hade wahrit i ett torp hardt nähr Juleta gård Brunstorp be:dt med för:te skiutzhest, till huilket för:te Arfwed nekade sigh ingen skiutzhesta hafft haffua uthan red sin egen hest. Thå wittnade medh suarenom ( ) Anund i gällersta, swen swensson i Bro och Lasse i Kyrkeboll, att he kände och sågo att för:te Arfwed tog hesten widh Segersiö huilkett och pighan honom all lägenheten och ord opå tygade, medh för:te wittnen att han tog hesten och hade honom uthi 2 ( ) för ähn Konungen afreste der widh Segersiö i förewendning, och hade tilförende nähr han första resan wahr till förhör widh Örebro slott, honom öfwer tygatt lasse Jönsson i dimbesta i Mälösa sochn och Swen i Segersiötorp att denne Arfwed låth sin hest stå i dimbesta mädan han drog till Juleta, och nähr han kom tillbaka igen, hade han taget ehn annan hest i för:te Brunstorp som han opå redh och skiutzdrängen red den röfwade hesten, och sade han för Lasse Jönssonn i Dimbesta att den hesten hörde ehn bonde widh Kruttbrukett till. Och effter sådana fulkommelige wittne kunde Nämbden honom icke weria uthan blef dömbd efter thz 5 cap: i Tiufwa Balcken till treskifftes Penning 40 mark och målzäganden till sitt igen

Blef afsagt att Morten i Mundzlätt skulle behålla den Bistocken som hans mågh Matts ibidem ifrå honom kändt hade och icke tilhörde

Giorde thesse eftersch:ne weriemåll medh sigfred i grytt som å neste ting tilförende festade lag sig icke hafwa ihiäll slaget 2 Oluf Månssons swin i Örebro, Lasse Andersson i grytt, Anders Jonsson ibidem, Störbiörn ibidem, Per i Fellersta och giorde Sigfred sin eedh, och them andre blef edhen opgifwen

Thesse efftersch:ne stodho och giorde weriemåll medh Anders i Merkabodha, att hwarken han eller hans söner, wohro wollande till Carll i Boo hestes dödh, Swen Nilsson i Fåcklekär, Anders i Ilfwanbodha, Per Olss ibidem, Per i Sätra, Karl Larsson i Bärg, Oluf Persson ibidem Och giorde Anders i Mörkesbodha sin eedh och them androm blef ehen opgifwen

Lasse i Seldarebodha blef saker för han hade optaget Bengt i Korpetorpz nätt opå hans egit fijske wattn, och lagd sine dijdt igen olofwandes, effter thz 25 cap: i Byg: B till treskifftes – Penningr 3 mark

Klagade Oluf i gregztorp till Per Jönsson i Bro Swinewad sochn, hwilken hade belägratt hans dotter karin Olufzdotter och ähr the bådha skylle till ( ) doch han owitterligit, Bleff om skyldskapen skutitt till Presterskapet och capituleres Män, för mökrenkningen bleff han saker efter thz 3 cap: i giptom: Balken till treskifftes effter han henne icke ächta wille Penning 40 mark

Jon Jönsson i Winala saker för han hade aff laggipto säng kräncht Elin Hansdotter tienandes hos hans fadher ibidem och icke will taga henne till ächta – Penning 40 mark

Klandrade Jon i Bodha och Per i Fiskmanstorp opå, att theras fadher Oluf Ingewalsson icke wahr uthlöst för sin byrdesrätt uthi gilbärga i Swinewad sochn, och der emott framladhe Ingemund Persson i gilbärga i rättenom ett köpebreff som förmälte att alla hans faders syskon wohro uthlösta, och wittnadhe Lasse i Fall med swornom edh att Per Ingewaldss hade opå sin salighz uthi sitt yttersta bekändt att Oluf Ingewallss wahr uthlöste meedh 40 mark som han uthlade i saköres brutt. Sammaledes wittnadhe Oluff Jönss i Ånnabodha att honom drager wäll till minnes att Per Ingewalsson gick med hans fader Jöns i Torp till tingz och tilsade Oluf Ingewallss att han honom fölia skulle, män han kom intitt. Blef Jon i Bodha effter thz så lenge oqwald ståndett gilbärga frij sagd

Blef afsagd efter thz 46 cap: i Byg: Balken att Erich i Kåltorp skulle betala ¼ bott nemligen 2 mark penning för hans oxe stångade ihiäll Jacobs stutt i glottra

Klandrade Anders i Fellersta till sin Brodher Per ibidem, att han skulle undrymma honom i för:te Fellersta effter nähr han påfordrade icke fick sin betalning af honom, Blef afsagd efter Per thz besutitt och bygd hade såsom och sinom brodher tilförende gifuitt 10 daler och nu skulle han gifua honom tijo daler till och så behålla the 6 örtuge landiord i Fellersta, huilka 10 daler han sinom Broder Anders i Fellersta ihn för rättenom betalte, och blef honom för:te Jord tildömbd och opbudin

½ gården i Fellersta opbödz 1 g
Skarbiörka 12 örtuge land opbödz 1 g
Boo i Swinewad sochn opbödz 1 g
Nilses gård i Afraby opbödz 1 g
N Bro i gellersta sochn opbödz 1 g
Rastorp i Ekeby sochn opbödz 3 g
Oluf Hanssons gård i Skruku opbödz 3 g

Jönsses son i Bennegärde saker för han försatt laga stempning medh Lasse i Fall – Penning 3 mark

Klandrade Anders i Malmgrefwa i Askers sochn opå Erich Bengtssons saak i Tybbele till ehn ihnhyses qwinna i Årlom Kirstin be:d huilken för 26 åhr sedan skedt wahr, blef der med afwerigt

Anders i Malmgrefwa fastade och bort hemuldh Oluf Hanssons gård i Skruku, och lofwades der på fastebreff

Per Jönsson knechtehöfwidzman lofwade att syna ehn ohegnatt emillan Bärga och Kefwestarudh

Lasse i Sörsa för han slog Offe i Ålestadh ett yxhammarslag till treskifftes saker till penningr 3 mark
( i marginalen: Jost Curtzells barn )

Blef afsagd att Jon i Skruku som äger i Skruku 58 mark och Esbiörn ibidem som hafwer uthlöst 2 systerdelar i andra halffparten Skruku bådha behålla halfua Skruku hwardera

Sattes till gestgiffware tu heman i Wrana och tu heman i Kalsta i Swinewad sochn

Listgofwo Lasse Lars i Hundebärg med sine sam arffuingar, sampt Oluf Perss i Swinnewad och Lasse i (S)lemmetorp, medh Märitz barn i Bärga i Wingåkers sochn, welbördige Hans Erichsson till Bråxwijk som länge hafwer wahrit klandratt dem emillan för:te Hundebärg och opbar derföre ihn för rättenom Penning och guldh 50 daler och lofwade der opå att gifwa fastebreff

Skulle Per Jönsson knechtehöfwidzman besehe om nogon neffwerlop som Matz i Holmetorp opå klagade till Måns i Segersta, och nefweren för biudes till nesta ting

Blef afsagd om tionde fördzlan, att alla skulle föhra lijka, hela hemman och torpare, och knechtarne föhra effter som the ingiott hafwer, hwem så icke föhrer, skall föhra och böte 3 mark effter nähr tionden ähr ingiort i kyrkohärberget thå hörer hon konungen till, derföre skola the alla föhra lijka

Blef afsagd att ghe wägar emillan store bygden och Helleboda skulle innan Bartholomei tidh broas och byggas, eller alla Jordägande skulle böta der före 3 mark för dombrått