Den 27 nouembris 1607 höldz laga ting uthij Sköllersta häradt uthi Fellersta uthij wälachtade Antonius Swenssons Befallningzmannens, och Anders Poulssons slotzfougde och häredzhöfding ther samm stede nährwahru

Nämbdenn

Oluf i Bondesätter

Jon i södra Bro

Lasse i Sörby

Per i Taresta

Ingemund i gilbärga

Per i Eneby

Anders i Skruku

Nils i Slettmo

Anders i Iboll

Anders i Attersta

Nils i Winala

Per Olsson i Toresta

Giorde Nils i Wianal och Per Olsson i Toresta deris eedh effter the blefwe insatt i Nämbden för Offe i Ålestad och Morten i Mundzlätt

Klagade Her Swen i Swinawadh till Anders i Bäcketorp och Johan i Sätre Landzknechtar, huilka kommo till honom i hans gård och öfwerföllo honom medh många onyttige ord och effter der skedde inga ährerörige ord eij häller nogot slagsmåll blefwe the ihn för rättenom förlicht

Framkom för rätten Per Olsson i Dyreboll och tiltalade sin granne Östen ibidem att han hade funnet i hans bodh nogott lerofft som honom ifrå stulit wahr, till huilket Östen sadhe sig eij weeta huru thz dijt kommet wahr, uthan mente efter han tilförende för ähn han gijck dijdt wäll wisste huar thz låg och huru thz wahr sönder skuritt skulle han thz finna opå hans hals dijdtlagd hafwa, och framlade Oluff Jönsson i Torpa, huilken ihn för rättenom bekände att nähr han om aftonen fiskade medh Per Olsson, thå sadhe han. Jag hafwer wahrit hos ehn wijs karl i Askers sochn han sadhe mig att Östen hafwer taget mitt lerofft som iag mist hafwer och thz ligger under hans källarebodh och ähr skuritt uthij 3 stycken, men (fälltreden) ähr borta, och han badh denne Oluf Jönsson gå medh sig om morgonen och wahra der witne til, och om morgonen gick Per Olsson ihn i Östens sängebodh och hustron låg der ihnne och tog genast nyckelen till källarebodhen, och gick genast och togh op lerofftet som han sagd hadhe och thz låg ihnsurrt i ehn barnasärrk och lagd under foldret och ihn under lågh oppe så att intz sees kundhe, och effter han icke kunde nampn gifwa den spåmannen moste han om sidher bekenna dett han kunde med ehn sin nyckel oplåst Östens bodh och hade ther inne wahritt och söka och sett thz ther, derföre wahr han så wiss der opå huar thz lågh, tycktes fördenskyldh lijka wahra att Per thz sielf dijdt lagdt hadhe, män effter Pedher berättade att nähr Lerofftet bort kom wahr han intz hemma, skötz thz till nogre andra wittne och satte op till nesta ting

Talade Befallningzmannen Antonius Swensson till Per i Saletorp, huilken hade giort enfalt hor med sin legopigha Kirstin Nils dotter i Skinnargärde, och hafwer han henne med godhe ord alltid tröstat, hon skulle icke blifwa hafwande och gifwitt henne derföre att ätha alandzrott, ( ) rott, Blodroth och ett stycke af ehn agdesten, som lågo ihn för rättenom, Män effter han belägringen nekadhe och legd sin legodräng till att kennas widh saken, och sedan han förnam hon wahr medh baarn, gaf han henne nogott som han sedan bekänna moste tilhopa stött ughi ett papir som wahr blodrött, och som konan mente hade hon waritt med barn uthi 7 wicker och 2 dagar ther effter thå hon thett intaget hade, blef hon fosteret quitt. Togz saken i ransakning i så måto först effter han grufweligen swor för belägringen till thz andra nekadhe han till the röterna han henne gifwit hade, och doch omsidher bekenna moste egenom ehn husqvinnas berättelse godgiärd be:d huilken nogre resor hade gångat till Fabbetorp och wille hafwa igen the rotar och agdestenen. Kunde fördenskuldh icke Nämbden frija honom att egenom the rötters beblandelse hade buritt förgörning å fosteret att thz der egenom förgick. Blefwo the bådha dömde ifrå lifwet effter thz 16 cap i högmåla B. Doch skötz der medh till hans Kong Maijttz

Kom för rätten Kirstin Erichzdotter i Käfwesta huilken wahr med barn, och man hade tuifwelzmåll om barna faderen, och kunde man icke få weeta af henne, uthan sadhe att hon folgdt ehn skrifware i skutzreso han belägradhe henne emillan afraby och swinawadh och gaf henne derföre 1 mark, Män 14 dagar ther effter belägradhe henne ehn annan karl Anders benembd opå Kränglan och den samma wahr hemma i Östergöttland och ther i ladha om natten ( ) höfwiedzmannens samsson bo på Kränglan, han gaf henne ehn half mark. Hwilken thera barnafadheren wahr wiste hon icke, skötz dermed op till widare ransakning

Klagade Lasse Jönsson i quarnen till Lasse finne i Säldmabodha att han hadhe ihiällslaget tuå getter för honom och den tridie stack han ehn widia egenom halsen opå och hangde henne i ett trä och slagett 4 stycken ofärdige, Bleff afsagd att finnen skulle betala honom igen 3 stycken geter och böte 3 mark för han then ene så illa handnadhe och op hengde, Doch effter geterna giorde honom skada opå hans Rogh blef honom the 3 mark opgifne

Festadhe Sigfrid i grytt weriemåll s:6 till nesta ting att han eller hans husfolck hade icke ihiäll slaget 2 swin för (text saknas)

Festadhe Anders i Mörkesbodha weriemåll sielff nesta ting att han eij hade låthit bortridha Carl i Boos hest, eller han och hans söner eij wohro wollande i hestens dödh sielf 6

Blef afsagd att Bengt i Korpetorp skulle uthlösa Lasses barn i Swinewadz quarn af för:te Korpetorp och behålla sin fädernes iord till byrd igen

Klagade Måns i Ekeby till Per i Segåås att han hade hugget honom medh ehn lije ett köttsåår och slagett honom 2 yxehammar slag, blef han derföre saker effter thz 10 cap: i sår: mz wilia

Jöns i ekeby saker för han försatt laga stempning emott Per i giölinzfall – Penning 3 mark

Blef afsagd att Marcusses barn i Norr Bro skulle betala Ingred i Ekeby för ehn koo och nogon spannemåll 17 mark penningar som för:te Marcus hade taget effter sin Brodher Jon, och skulle betalas af thz gårdawerdet uthi Örebro stadh som Marcus köpt hadhe effter ther wahr ingen lösöre

Giordhe Nämbden Jönses hustro i Ilfwallebodha frij för thz rychte som den konan Karin gerdzdotter henne påkom, att Jon i Bodha skulle wahra fadher åth Jönses dotter, Thy thz wahr intitt annatt ähn af lösa ord utkompne, och huem henne derföre wetar, böte 40 mark

Simon i koppartorp saker för laga stempning emott Matz i Holmetorp – Penningr 3 mark

Anders i Kefwestarudh försatt lagastempning emott Oluf i Bärg – Penningr 3 mark

Anders Jönsson i Swinnewadz by försatt lagastempning emott Håkon ibidem – Penningr 3 mark

Blef afsagd att Jon Andersson i Biörka skulle hösta för:te Biörka sitt fädernes hemman i byrd igen

Rastorp i Ekeby sochn opbödz 2 g
Toresta i Ekeby sochn opbödz 4 g
N Åby i Ekeby sochn opbödz 1 g
Oluf Hanssons gård i Skruku opbödz 2 g
6 örtuge land i Lasse Nilssons gård i Fromesta opbödz 1 g
Anders Perssons gård i Hidingsta 2 g

Blef afsagd att per Olsson i Almbro skulle gifwa Måns i s Bro ¼ span korn för hans swin hade giort honom skadha egenom hans ogille gärdesgårdh

Lasse Persson i Sörby för han slogh Oluf Olsson ibidem ett blodwite saker Målsäg: 1 mark, Konung 1 mark, häradt 1 mark

Oluf Olsson ibidem för han slog Lasse Persson ett blodwite saker till Målsäg 1 mark Konung 1 mark häredt 1 mark

Blef satt opå konungens egna wite emillan för:de Lasse Persson och Oluf Olsson att huilken them eller deris hustroer den andre med onyttig ord eller gärningar gifwer orsak till oenighet skall bote sine 40 mark

Lofuades Lasse Nielsson i Frommesta ( ) opå 6 örtuge landiord i för:te Frommesta i Nordesta stad som han af sin hustroes broder Her Swen Andersson köpt hade för 15 dal penningr ehn tunna Rogh och 1 spn malt, så erfwer och hans hustro Kirstin Andersdotter 3 örtug i för:te frommestadh