Den 2 Junij 1607 höldz laga tingh uthij Sköllerstad häradt uthij Sköllerstad tingstugu uthij welbördige Bo Ribbingz ståtthållarens antonius Suenssons Ander Poulssons Slotzfougdens och häradz höfding der sammastedes nährwahru

Nämdenn

Oluff i Bondesätter

Jon i Södra Broo

Morten i Mundzlätt

Per i Taresta

Lasse i Sorby

Offe i ålesta

Ingemund i gilbärga

Per i Eneby

anders i Skruku

Nils i Slättnom

Anders i Ibboll

Anders i Ätterstad

Kom för rätta Töres Ingelsson i Bro huilken hade hugget Oluf Andersson ett köttsåre i handen, sedan han wahr tagen i löffte för then saken att han wahr beskyllter att haffua belägratt Kirstin Töresdotter, blef han förden skuldh saker för förbrutt uthi Konungens fredh effter thz 31 cap i Konungz balken och för såramålen saker effter thz 10 cap i såra: mz wilia till penning 6 mark

Anund i Leedh giorde weriemåll för thz rychte han wahr i kommet att han skulle hafua belägrat Oluf Larssons hustro i Leedh medh thesse efftersk:ne bofasta män, Jöns Månsson i Leedh, Jon Nielsson ibidem, Jon Andersson ibidem, Per Larsson ibidem, Knut i Nynäs, Simon ibidem, Anders i Torstad, Per Olsson ibidem, Erik Eriksson i Frogestad, Oluff Persson i Eneby, Niels i Torstad, huilka alla giorde deris eedh och blefwe the bådha för samma hummilz måll frij sagda

Stodh Anders Håkonsson i Konnstad med sin lag giäld sielf 12 ihn för rättenom och wille weria sig för thz rychte han wahr i kommen medh Ingeborg Pers dotter, och Segred Erichs dotter, hwilka honom tilförende hade tiennt, och ifrå honom giffte och effter begge hustrones männer wille och weria honom för samma saak, och elliest alla grannarna giorde han sielf sin eedh, och thessa hans lagmän blef edhen opgifuen så godh som gången efftr thz 25 cap: Ting: B, Jon Nilsson i Kånnstad, Nils ibidem, Anders Suensson ibidem, Jon Persson i Årla, Niels Bengtsson ibidem, Per i Ösby, Karl i Bona, Nils Siggesson i Winala, Lasse Nielss ibidem

Jon i Bodha anklagades för han hade giort enfalt hoor medh Karin gerdz dotter, huilkett the båda bekände, och hustronn bedher för honom, Blef han dömdh effter thz 31 cap i Konung Erichs gårdzrätt till Penning 40 daler ( ) doch capittelät holler 40 mark, dock skiutes nåden till H K M

Klagadhe Läntzmannen till Jon i Bodha huilken hade slaget armen af Jacob gerdsson i dragmo och effter Jacob gerdsson hade förlicht sig medh honom och taget hemlig förlikning hafuer han effter thz 17 cap: i tinzmåla B förtagett sin rätt, och bleff Jon i Bodha saker för såramålom effter thz 6 capittell i såra: mz wilia till penningr 20 mark. Konungen 10 mark häradzhof: och h: 10 mark

Hades för rättenom Ragnill i Tarestad, huilken wahr belegratt af ehn Landzknecht Jon Jönsson i Eneby be:dt huilken Jon Jönsson sedan wigdes widh hennes syster Kirstin be:dt, och hafuer fö:de Ragnill wahrit med i brudloppet nähr hennes syster wigdes widh honom såsom och wiste att the wohro trolofwadhe, doch hon wahr icke hemma hos sin fadher i Taresta uthan tiente annorstedes der i sochn och nähr denne Ragnill förnam att hon wahr hafuande, sedhan hennes systers brudlopp hade stått, kungiorde hon thz för för:de Jon Jönsson hwilken strax afrymbde, och giorde för:de Ragnill hennes föräldrar sampt henns syster frij att the icke wiste att Jon Jönsson henne belägrat hadhe, och blef för:de Ragnill dömdh ifrå lifuet för thz henne witterligit wahr att för:de Jon Jönss hennes syster tro lofuadhe, och thz icke kundgiordt at hon af honom wahr belägratt och tilstadde ächteskapett effter thz 15 i högmålzbalken och effter westerås stadga uthij den 11 artikelen

Oluf andersson i Frommestadh giorde weriemåll för sigh att han icke hade hafft lägermåll medh Karin Tyresdotter i Bro, sielf siette, Nemligen medh Anders i Sörsa, Jon Olsson i Frommesta, Lasse Nilss ibidem, Anders Jonsson i grytt, Anders i dalen, och giorde the alla deras eedh å book, blef Oluf Andersson i Fromestadh fördenskuldh för samma wite frij giortt.

Jon Persson i Skruku klagade till Lasse Andersson ibidem att han hade hugget honom öfwer (and) fingeret så att thz ähr lytt, som ihn för rättenom syntes, blef fördenskuldh Lasse Andersson saker till lytesboten 12 öre efft thz 8 cap i sår: mz wilia och blef och der till förlicht med målzäganden för 3 daler penningr och blef dem wit emillan satt huilken then andre för samma saak hereffter giör nogon åwerkan skall böta 40 mark emott förbudet, och blef Lasse Anderss saker för såramålen effter thz 6 cap: i sår med wilia

Jon Persson i Skruku saker för han hade haft lönskalego medh Maritt Persdotter i Sköllersta by, Målsäganden 1 mark, Konungen 1 mark, h: och häradet 1 mark

Hidingsta i nerboåss sochn opbödz 1 gång

Ehn deell i Henricks gård i S Bro opbödz 1 gång

Broo i swinwadz sochn Olufs gård opbödz 2 g

N gården i Toresta i Ekeby sochn opbödz 3 g

Rastorp i Ekeby sochn opbödz 1 gången och der på ähr betaltt och uthgifuit penningr 20 daler 606

Ö gården i Skruku opbödz 1 g

½ gården i Säterböll ½ mark land iord opbödz 1 g

Framladhe i rättenom Lasse I hundeberg i Swinewadz sochn klara beuis som opå tu häredz ting wohro uthgifne, att Hundebärg wahr deris rätte byrd och skatteiord, och berättadhe att för:de Hundeberg i så måto som här effter förmäles wahr kommet under frelse, huilkett nogre gamble män wittnadhe så i sanning händt wahra, att Töres Jönsson som wahr för:te Lasse i Hundebärgz stiuffadher, och her Claas Åkessons tienare opå Byrstad, wille medh list hafua kommet för:te Hundebärg under frelsse och såldt thz wite her Claas Åkesson, män sigh sedhan ångradhe och penning icke taga wille, Thå beghärdhe her Claas Åkesson under ett ( ) af för:te Töres att han måtte få se iordebrefwett, och nähr fick thz behöllt han brefwett och gaf penningrar och opå för:te Hundebärg män effter för:te Töres eller the som byrdemän wahr samma Penningra eij taga wille sattes the i kyrkon till natt och åhr, hwilka penningr ehn H Claas Åkessons tienare Anders Arfuidsson be:dt nähr the natt och åhr stått hade opå wite h Claeses wägnr igen togh, och emidler tidh att penning:na stå stodh drog Her Claes till högloflig konung giöstaff och bytte sig för:de Hundebärg till för tu andre hemman, ett i Askersundz häradt och thz andra i Örebro häradt, och alt sedan hafwer för:de Hundebärg legatt under Byrstadh, och ähn till widhare besked och stadfestelse framlade Lasse i Hundebärg ett wår nådig konungzbref datum den 1 aprilz 603 att för:de Hundebärg skulle effter för:de häradz höffdinge domar leggias under skatteiord och till rätte byrd igen. Tå framlade Oluf Nielsson den W fru Ingeborg Tottz tienare och hennes fulmyndige fram i rättenom konung giöstaffz bytesbreff som förb:tt ähr, och ähn thå ij hertigen wår nådig:te konungz konung Carlz stadfestelse breff opå samma byte, Tå togz samma ärende i ransakning i så måto först effter för:de Hundebärg icke laglig såldh wahr, såsom och låth han sielff taga Penningarna igen, hwilka om the hade emott lag eller Recessen wahrit förbruttne borde the wahra förbruttne under cronan, dömdes för denskuldh för:te Hundebärg ifrå frelse och under skatt och att Lasse i Hundebärg sampt hans samarfwingar skulle thz besittia här effter för deris rätte byrd och skatte iord medh sådane förord att the thetta åhret skulle giöra theras uthlagor till Byrstad, och effter för:te Oluf Nilsson wediadhe her emott och under ehn lagmans dom med sine 3 mark och wediadhe Nämbden der emott medh deris 6 mark, Blef och dömdt nähr för:te Lasse i Hundebärg detta åhrs uthlogor till Byrstad giort hadhe och Jordäganden till Byrstad icke innan natt och åhr för:te Hundebärg icke igen winna kunne skola eller willa med Lagmans dom skulle (skada) Cronan deris rättighz ( )

Hades ihn för ( skada ) Åkerbys ehn ryttares hustro huilken ( skada) the hade wahrit för rätta och openbarlig ( skada ) hennes man Jöns i Åkerby hadhe henne ( skada ) till att hon skulle seija at hennes granne Oluf i Åkerby skulle hafwa henne belägratt huilket hon och nu bekände thz aldrig skedt wahra och effter Jöns i Åkerby icke tilstedes, och man icke weet om han sin ord will rygga eller eij nähr han kommer tilstedes och effter hela häradet wilia wäria för:te Oluf för samma witemål blef thz med samma weriemåll oppskutitt till hans hemkompst som honom ( ) hafwer

Bleff Lasse i Wibbanbodha tilsagt hen Engetegh som ligger i hans äng huilken äng thessa godhe män af Nämbdenn honom tilsyntt hadhe, Nemligen Oluf i Bondesätter Per i Torestad, Jon Jönsson i Broo, Offe i Ålestadh, Anders Jonsson i Skruku

Thesse godhe män blefwe ihnsatte i Nämbden för Morthen i Munzlätt och Offe i Ålestadh som och giorde deris eedh å Book, Per Olsson i Tårsta, Niels Siggesson i Winnala