17 juni 1606 (datumet anges endast i innehållsförteckningen, möjligen saknas några sidor i början av protokollet)

per Jönsson i åkerby i Skölldersta sochn han haffuer lägrat sin lego piga, effter hans hustru honn beda för honom bleff han på Kong:s Maijtt Nådight behagh bernådh i Konungz saken 30 daler Målseganden 13 mark 8 ortug sammaledes herret och herrethoffding 13 mark 8 ortug

Israell diurskytt i östansiöö han haff:r lägratt enn looskonna som war inhyses i Teesta, Efter hans hustru bad för honom bleff han benådh på Kong Maijttz nådighe behagh medh 30 dal i Konungz saken herret och herrets hoffinge 13 mark 8 ortug

Oluff Mattzsson Andersse drengh i Toresta han haffr lägrat Ingeborgh persdotter lego piga ther samma stad och Togh henne till Ekta hustru han bleff saker 20 mark till tre skipin

Anders i dwersta han feste lagh för samma kona, och för enn annor konia som ther haffr låthit lägratt sigh, then lagh festningh skedde för ( ) ( ) och mistanke skull som the (kirde) till honom ther om

Carin Toresdotter i Södrabro hon bekende ( för ) att enn drengh anders benempd som Tiende i (gubo) medh henne hoos Jöran Gudmundss hade ett ( par gånger ) lägratt henne, men drengin han näkar hter till men Dijtloff marskalkens tiänare then wijtar hon för sigh, then segir hon Neij till, Thenne drengin anderss (huill) festa lagh för henne till neste tingh enn sex manna edh

Oluff Larsson i Leedh enn hoffman han skyller och wijter sin granne Ånundh Jönsson före, att han haffuer, lägratt hans hustru, medhan han war bortta, Oluffz hustru hon seger ock sammaledes men Anund Jönsson han Nekar ther till och seger att han alrick haffuer befattat sigh medh henne, han feste och lagh för henne enn 2 manna och will att weria sigh nesta tingh och hans granne the wijttna medh honom att te allre haffua sett någon theck heller Lijknelse ther till

Biörnn på Åssenn han kom för retta medh tolf sine lagmr och wille (skada) för thett Tiufferij som Erich (skada) i Sköllersta wijte honom och hans hustru och när hans lagmr fingho höra thett att biörnn haffuer budin sigh till förlickningh medh Erich, såå att ther skulle intitt talas om wille intett hans lagmr sweria medh honom, eller frij honom uthan biörnn han bleff falen till saken och skall bötha 40 mark tre skipi

Then tiuffen som biörn ( ) ( ) åsen haffr trulig, bleff wetin till ½ öre han bleff ther före saker sex mark till tre skip

Oluff i broo i swinewadz sochen han kärde till Lasse i affraby, om en hest som han haffr bidit honom, om, att taga ( ) medh sinom hest ifrån Tielmo thett han intett giördhe eij heller sagtt Oluff till när han kom tillbaka medh sin hest, huar Oluffz hesth bleff, bleff för then skull dömdt, att Lasse skall betala oluff halff skadann igen nempligh 6 mark

Lasse i swinawadz quarn han kärde till joen sin granne att han hade gååt til hans hustru, och tagit aff henne till köpp enn halff tijnna haffre, emot hans willia och honom owetterligig, bleff ther före Joen saker 3 mark till tre skipi

Lasse i Hundeberg i swinwadz sochn han kom för rätten, och begerde wijttnes bördh huruledes Hundeberg war kommett under skatten i frelsett, Ther om wittnade tesse effterschriffne, Bengt i lagmansbacka, anders i Sörsa, Erich i Östan mossa och Lasse i (tibtbol) i almby sochn, och wittna the såå att Her Claes Åkesson, han bytte aff ( ) konungh giöstaff, och gaff enn ( ) Kongh Maijttz andra gods igen, men sedan han haffr bytt sigh hundabergh till Tå biödh han skattepengr för hundeberg ( ), thz wille Inge penningr Taga aff honom, han satte samma penningr i Skölersta körko, Ther stodho the ett heelt åår. sedan lett han taga them igen, medh sin tienare Anders Arffuettsson

Borge Persson, Jostz Cursells drengh han upläth solde och fastade per perss i norrtorp sin deel i för:de Norrtorp nempligh enn fierdeel, for fem dal penningr, hela gården ligger for 12 ortugh landh

Thesse Torp ähr bliff skatt lagde

Södre glottra lades för 5 mark smör 2 åhrlige hest (siu) konungz hest 1 dagzwerke 2 öre fodernötpenningr
Holmstorp lades för lijka skatt som (södertorp)
Empsetter lades och lijka medh södertorp
Per i (Orgnäss) ( ) quarn lades för 1 mark pen:r
Pers quarn i Taresta lades för 1 mark pen:r

Thenne efftirsk:ne hemman the upbiudes

nordesta gard i Toresta 2 gång
Broo i swinewadh sochn 1 gång

Tisse bliffir saker när som utskriffuelssen stodh

Oluff i Eneby han hade inthe sin drengh till stedes
Bengt i Åby han war i gestabudh i swinewadh sochn
Oluff i Bergh hans drengh war bortta
Per i Setterböll hans drengh war bortta

Alle thennar för schreffne saker och ärenden the ähre alle för hörde och Ran sakade för enn sijttiande Rett Ty trijker iagh ( ) så witterligig mijtt signett här under