Dombokenn aff Sköllersta herrett ( ) thetta åhret 1605

Ståtholler Jost Cursell
landzfougte antonius Swensson
herret höffding anders pålsson
Thenn 5 februarij anno 1605 bleff laga tingh hollet uthij Sköllersta herrett i sköllersta klockare stugu uthi ährighe mens närwaru
Antonius Swensson landz fougte
Anders Pålsson herets hoffding
Per Jönsson knecht hoffitzman
Samson Sonasson knecht höfz

Nempden
Oluff i bondasett
mårthen i munslett
Lasse i Sörby
Ingemund i gilberga
anders i Skruku
Lasse i Nygårdh
Joen i Söderbro
Per i Taresta
Offer i Ålsta
Öhmund i Eneby
Nils i Slettmo
anders i attersta

Måns i Swinewadzby hade (nämpt) några skiutzhestar för penningr och ther uthij (forde) sin hest, ther medh thessan hestar en (hafdir) (skuld) , Togh så andersse hest i Curatorp fierdingzmannen owetterligig sedan lade firlingzmannen een ( ) ( ) ( ) för penningar sedan gijck anders cura(torp) om en söndagh när messan skulle begynnas och (weskadhe) firlinzmannen på ( ) ( ) och i klockarr stugun medh hugg, Men när Måns gick äfft klockar stuffun i körkian , språngh anders up och gijck efter honom och hans brodher togh honom och hindrade honom i dörren, så länge Måns kom i körkiann, stodh thå Månses brodher widh klocke porthen, och medhan anders icke (fingo) Måns hötte han bror hans medh sin yxa, dock slogh han honom intet Ther före, bleff anders saker 6 marker till treskipi

Ithem för thett han andfalte fielingzmand bleff han saker 12 marker till tre skipi effter 25 Cap i konung Eriks (gång)rett

Oluff i broo i Swinewadh sochn han gijck lagh medh sex mr för thett ( hummel ) honom war opå komett, så att han haffa (ingijtt) enn tunna miöll i Iboo och thesse war hans (lagmen ) Oluff i broo, Oluff i Haddebo, Per i glottra bäck, Lasse i affraby, Oluff i (axtorp), Nils i abbeboll, Jöns i affraby, giärdt i grytt, anders i keretorp och effter thett thet war (inga ) beskyllningh ( mot ) eller åklagade bleff eden them giffuin

Biörn i sköllersta han hade sine 12 lagmen medh sigh och wille gåå lagh ther före att han heller hans hustru eller folk icke haffuer (fortärt) heller niöt någott aff thett hans son hust stulitt i hans grannes Eriks wist huss heller boodh thet them wetterligit war, och på thett att icke någott Twiffuelsmål skall wara upsattes samma laghgångh till widare befrågann Och thesse godeh mr the wille gå medh hono och giöra hono frij, Biörn i Skollersta, Oluff i åkraby, Bengt i åkraby, Swen i ullawij, Knuth i dwersta, per i östra osby, Per i skillinge, Lasse i (qumsta) Lasse i Bärsta, Per i åkraby, anders i hellebodha

hustru Ramfrö i Sandersta i Kumbla sockn henne bleff sagdt att få arffia effter sin fader til arff 2 marker medhan hon (war i) orebro hwilka Oluff Manss i Biörka skall lossa henne såå effter hans fader arffdi hennes fader

Per Eriksson i Swinewadz by honom bleff sagdt att han skall betala gärdrudh i bergh 4 daler penningr och några ( ) och Joen Erikssons effter leffuerska i grytt i gellersta ( ) skall betala henne hwadh hon henne skyldigh ähr

Lasse nilsson i Swinewadzby han wittnade att Halwarh i Segås lyckia drogh till her Joenn i longåås och togh aff hono ett stodh till foder, och war han herde för (serrla) Sedan skulle han före thett hem och när han kom på skogen swinnewadh sockn ther aff stoden döött, Ther före måtte han thett (b…)

Per i Carlstorp honom bleff sagdt att betala hustru Karin i Sörby ett fatt Järn som hans sone hustru ingijtt widh nora ifrån henne effter thett han arffde sin son

Erik Perssons hustru i Torssiö i moses sockn hon haffr köptt 2 swin aff hustru Karin i Käffwesta och när kiöpett war giordh them emellan dreffes swinen till skogs,  och bleffne i hiell bitne aff ulfwar Ter medh besporde hon om hon skulle winna sin (suin ) igen
Thå bleff them emellan så sagdt att the må draga lijka skada på huar sin sida, och bleffwe ther medh forlijkte

Jöns Påffwelson i norre bro i gällersta socken hono bleff tilsagd att få till arfz på sin svärsons Oluf Swenssons wegna mot konan Ingri i Hyndebergh i Kumbla sockn effter hennes oekta son som fö:de Oluff Swensson war halff broder til, huarföre de ( ) medh henne i alt arff som henne till ( ) ähr ( )

Mattz persson i Hijdingsta han gijck lagh medh fyra män, Så att han eij war wållande till att Nils Erikssons hest i Hidingsta han doo som war fastnader uthij ett stensgrytte, och ther döö, och thesse woro hans lagne, mattz (pers) i Hijdingsta Håkon i Ökna Jöns Håkesson i Ökna Mattz swor sielf å book och the andre rekte op sine hender