Thett andra tingett utij sköllersta herret thett bleff hollet then 25 augusti anno 1605 uthi sköllersta socken stugu uthi ährlige mens när wari
Antonius Swensson lantfougte
anders pålsson herrest höffdingh
Per Jönssonn knicht hoffningsman

Nämpdenn
Oluff i bondeslett
Morthen i munslätt
lasse i sörby
Ingemundh i gijlberga
anders i Skruku
anders i Ibooll
Joen i Söderbro
per i Taresta
Offre i ålesta
Ödmundh i Eneby
ander i attersta

Påll Pålsson i bäck i Swenewadh sockn han gaff tilkenna att han på sin hustru wegnr haffr arffuedell i Sätra Tå swarade Lasse Oluffon i Sätra att hans fader och farfader för thetta haffuir sittet och boott för honom i all teres liffztijdh wäll öffwer 70 åhr oklandratt och ogiäldh, Sedan bleff Påll Pålsson till frågatt medh hwadh beskedh heller wittne han ther till hadhe ther medh han kan till ägna sine hustru någon deell i Sätra Tå hadhe han intett fram bära uthan sin löse ordh, Tå wittnade beskedeligh man Bengt i lagmansboken att när han war enn yngling tå löstes hans fadir allan gården til sigh och aldrigh ther effter quald eller någott på talan war Ther före kunde ingett annatt dömas ther om uthan Lasse Oluffsson och hans arffwingar som i twå mans åldrar haffir brukatt och besijttijt for:de Sätra oqult the må och beholla thett effter som thett 18 cappitell i jordabalken förmäler Och Pååll heller hans hustru eller arffuing haffuir ther intet till tala

Britta i Hogetorp hon haffr mördt sitt barn thett hon åtte medh Matz i Högetorp. När henne till stundade (juhltiden) att hon skulle födha Tå gijck hon ut om giärden ett pilskott wijdh pass, ther födde hon, och i hennes swaghett öffuergaff hon barnett liggiandes och så frös barnet i hiell, ty thett war (kaldt ) (rengh ) När hon kom sigh til igen sågh hon barnett wara döött. Thå lade hon thett ut medh en tuffua och en mosse ( ther) upå. och strax gijck hon hem till sin moder och sin broder och bekende och the funno barnett ther som hon sadhe, men ingen handawerkan synthes ther opå, doock bleff hon dömd till att mista liffuett för samma mordh, Men mattz som hon åtte barnett medh honom giorde honom frij, att han wesste ther ingett aff och eij heller warith i råd medh henne ther om
Mattz i Högetorp han bleff saker 40 marker för möökrenkning som han haffr bedriffuith medh för:de Brita i Hogetorp

Nielss i Ekeby han bleff sagd at han skall fly then poijken som han hade ( skremdt) ifrån Måns i Ekeby som Måns brodh i löffte först war och måns til sagde att han skall och beflijta sigh om att fly honom till (brödet)

Lasse i quarnh han bleff fält till lijffuett för thett han slogh i hiell Anders i Boortorp, doock trode målseganderens intett effter hans lijff, uthan förlickte sigh medh honom om en ( skiligh dom ) Nempligh så att han skall giffua them 300 marker penningr 6 alnar engelsk och enn sijne lodh skied ithem skal han giffua konung laga böötir 13 mark 8 ortugher sammaledes herrett och herrets hoffdingh 13 marker 8 ortug

Henrich i Kopparetorp han bleff saker 26 marker till treskipt for thett han haffr slagitt Matz i Holmstorp 9 yxhammarslagh och for lijkte sigh medh honom om hans sommar arbethe

Samma dagh forbödh antonius swensson landzfougte att ingen skall for drista sigh effter thenne dagh att mala medh the småå quarnar wijdh sine 40 marker till att bötha thett ware sigh antingen crone heller frelsie landbor

Nils Dansson i Finsfall i Hellesta socken han kärde till Nils i affraby som han haffr (tunna) hafre legd på penngr som upbrendt bleff aff drengiarna, på samma tidh haffr Nils Danssons hustru ( ) Per Olufsson i (så) samma quarn menn sedan Nils i affraby haffwa ( ) sin mäldh en säck Per Oluffson ( ) mäldh opå samma quarn och moot (thenne) Nils hade sin meld uhr och drogh sin koos ithem samma kom elden löös i quarnen och quarnen bran up ( ) the Nils dansson wile söka sin skada hoos Nils i affraby, Men effter thett Per Olufsson hadhe quarnen handemellan när skadhan heller orådhen kom, han (måtte) (senare) till skadan och upsatte Nils dansson sin quarn igänd

Ingemudnh i gijlbergha han kärde till Erik i gilberga och Per larsson i gilberga och sade att theras boskap haffr äthitt up hans höö, thett bleff sagdt att skadan skall mätas och säden betalas efftr wars manna orden och the skola bötha 3 marker till tre skipi hwar dere ( ) ortug

Borge Påålsson w. Josth Curselz dreng han clandrade effter ett huus norrtorp benemp, som Per i norrtorp haffr kiöpt tre deelar uthij och haffr Erick Andersson herrets hoffdinghe breff ther opå, Bleff upsatt ther opå till annat ting och Börge skall see om han kan fritt ( ) andra delarna som olossatte ähr samt annatt ( )

Biörnn i åsssen han feste lagh for sin hustru enn 12 manna edh for thett att hon icke haffr waritt i rådh medh sin son att han skulle gåå i sin grannes wist huus

Anders i skarbiörk han kärde till Mattz i högtorp om någott arff effter sin dottr till sin dotters barns behoff och efftir arffuett icke war rett bytt tåh bleff sagdt att arffuet skall ( ) till samma igen och bytas på nytt och anders som morfadern ähr skall taga bådhe barn och arffuet till sigh, ty mattz bleff någott saker till att bötha ther före togh barns arffuett ifrån honom

Thesse heman opbiudas
nordesta gården i grytt i gellersta socken skall leggias under crono, thy thet haffr statt lenghe ödho
nest then westersta gårdhen i gellesta by skall leggias under crono haffr lenge legat ödhe

Thenn 22 augustij anno 1605 bleff en synn hollen på enn torp stad som heter (iltorp) som ligier widh kär i Sköllersta socken sompt ther aff brukades under Kär och sompt brukades under Swinewadz by och sompd brukades under Sätra men effter thett nu icke kan byggias heller besittias lades thett nu ala tilhopa under Kär och åkern som ther opå lågh lades och till Kär