Domboken aff Sköllersta herret för thetta åhrett 1604

Thenn 19 junij anno 1604 bleff laga tingh hollett utij Sköllersta klockarestughu och ährlige men här waret
Anders Pålsson herrets höffdinge
Ansonius Swensson landsfougte
per Jonsson kneckt hoffis man

Nämpdenn
Oluff i bondesittir
Mårthenn i munslätt
Ingemundh i gijllberga
lasse i Söderby
Lasse i Nygårdh
Nils i S(lemma)
anders i Skruku
Joen i söderbroo
per i Eneby
Offe i ålsta
per i Tarrsta
anders i attersta

Jöns i bollesätter han bleff saker 9 marker till tre skipe, for thett han haff:r slagijtt oluff i bötebo tre blanader medh enn yxshammar

Oluff i boo han bleff saker 40 marker konungspenningar i egen sak  för thett han togh borta otta lass höö i förbodh, thett honom war forbuditt bådhe aff lantmäteri och aff fougte

per jönsson i sätterbold han bleff saker 40 marker till treskipi. för hemgångh, som han giordt till sin granne per andersson i sätterböle, och slogh hans port och hans farstugu door sonder i sine wredhe

Erick larsson i Sköllersta, han kärde till broren sin i sköllersta, och sadhe, att han hade uplåst hans Spannemåls boodh, medh sin faders nyckell thett drengin och sielff bestodh, att han war deer inne, och togh ther Ingett mera uth ähnn ett (syrhett) stycke brödh, men Erick som seger att han haff:r mist ther ½ spann rogh ½ spann korn och någott miöll

Biörn i Sköllersta han fäste enn 12 manna edh att then spannsmål bleff aldrig for therde i hans husenn

Nils Ericksson i Hidingsta han (wijwr) sin granne mattz i Hidingsta, wara (orsakande) till att hans hest hwar dödh uthij ett stengryt)

Mattz i Hidingsta han fäste enn 3 manna edh att han icke war hestens död wallande Ty hesten bleff slagenn och siuker, och ther fanns ingen annor åbo emot på honom, uthan han ( ) ( )

Johann (…nsson) landz knekt han skall giffua Eric lijdiksson i dyrsboo i hellesta socken 18 mark penning:r igenn för sijtt skinn som han haff:r for fardig for honom

Bodha i Skollersta socken thett bleff opbudett forste gångh, thett bleff och (sakt) att Joen skall losse Anders deel ther ut