Thett andra tingitt uttij sköllerstad herratt thett bleff hollit i sköllersta prästegård then 31 maij ano 1603 uttij ärlige mens närwara

Anthonius Swensson landsfougtte
Anders paffuelsson slottsfougde
per jönsson (knekte) hoffnis man
per bengttson i Edby lagläsare

nempdenn
oloff i bödasetter
marthen i munslätt
ingemun i gillberga
lasse i Söderby
lasse i nygård
nils i slättmo
Jöns i åsenn
anders i skruke
joen i söderbroo
biörn i sköllesta
peer i Eneby
offe i ålsta

Klämmitt Olofsson keller suen wid örebro slot han kierde till raffwall i biörka i Ekeby sockn, att han hade uthan låff och minne till sigh tagith och såått ett stycke ( ) som Clemitt hade ( ) samma åker bleff clemmitt ingiwn att niutta och behålla

Jöns i Torp fierdingsman han kierde till oloff i käffiesta, att han hade brukatt munden på jönses hustru för thett hon sade till om skus hestar vill W N furstes eftersända ifrån Segersiöö och sade låth thinna smör bönder drancha åtstad, bleff saker 3 marker till treskiptes, för tredsko och 3 marker till tre skipo för oqädes ordh

Samma dagh bleff thesse effter skrephne saker huar thera 3 marker till thre skip för thredsko att the icke kommo fram till Segersöö med skius hester till war N herres efftersende ifrån Segersöö peer i daltorp anders i helleboda, jöns i stubbe( ) perr joensson i sattböll joen i fobbetorp joen i boda och oloff i boda måns i frommestad

peer jönsson i sätterboll bleff saker 40 marker till tre skip för thett han haffuer giöra hemgang efther sin grannes peders dräng

lasse slottz bygemester han kierde till lasse bengsson i grytt om en (tunna) ströming som hans fader haffuer i (hafett) ut köpt, och lasse bygemester haffuer bethaltt på hans wegnar samma ströming och ingitt fåått igen ( ) dömtt att lasse bengtt son och hans moder skola båda bethalla lasse bygemester samma ströming

oloff i boo han feste enn sex manaed för thett honom är wijtt att han skall haft nu thagitt enn tunna miöll i idböle, änn fäste han lagh för enn tunna rogh som han skolle thagitt ther samma stedes

Samma dagh bleff thett sagtt att her Suen i swinnewad och anders i bleketorp the skolla bru och nöttia skogh huar om andan till thess ther kunde finnas någon bewiss med råå och rör anderledes them emellan

Lasse i Swinnewadsquarn han bleff saker 40 marker till threskipio för thett han haffuer skälltt nämpden oåsett måll och boott och menthe att the haffua giortt orett ändor thät icke kunde finnas wara orätt thett the dömtt haffua

ambiörn joensson drabantt (falitt) till liffuitt för thett han haffuer giftt sigh med thuå quinnor en haffuer han i sköllersta och then andra i stockholm

gabriell andersson i Eckeby han kärde till håkan larsson i ökna i gällersta sockn om itt skiutt håkan hade såltt honom och skiuttit bleff stax döödtt, sedan gabrijell haffude fåått thett, men efther håkan försuor sig inthet feell wetha med skiuttit, bleff affsagtt att the skulle dragha halffua skadan huar thera

Marcus i brooo han bleff saker 9 marker till thre skipo för möökränkning och quinnan till sin hustru änn bleff hon saker 3 marker för lööska läger

Jöns oloffson i Walby han fäste enn thremann edh för 7 röker korn som lasse nielsson i walby wijtte honom före haffua stulitt

opbodz bengtt gård i nårstorp första gång
opbodz roostorp första gång
opbodz benaboda första gång
opbodz amstorp första gång

opbodz erick oloffsson gård i grytt första gång
opbodz fierdingz mans gård första gång i pännr
opbodz sundersta gården i swinnewadsby första gång
opbodz norreberg gården i swinnewad första gång
opbodz åkraby i sköllersta sockn andan gång
opbodz millersta gård i fromesta thridie gång och är 4 öriga land iordh