Thenn 12 Januarij anno 1603 blef laga tingh hollett uthij Skollersta herratt uthij Edl welbördigh () ärlig mens när wara

Josth Cursell (  ) på örebro
Antonius swensson herrettz ( )
Peer bengttsson i Edby lagläsare

Nempden
Oloff i bodsetter
Mårthen i munzlätt
Lasse i lönshulth
Ingemund i gillberga
Lasse i Söderby
Lasse i nygård
Jöns i åsenn
Joen i söderbroo
Biörn i sköllesta
Per i eneby
åffe i ålesta

måns i Skogstorp han bleff saker 3 marker till treskifftis för thett hans pigha som fans hafwa waritt i lasse finnes (rotsaksgrop) i hellebo ther finnens poike lågh inne och warsnade och togh henne ther fa()t och tog wärken aff henne

peer Månsson i boktorp ena dräng han bleff saker 10 marker för ena pigha han lägratt hafft: war wid nampn Karin Jönssdotter och togh henne til sin egtta hustru

anders ingewallsson i fällersta han bleff saker 2 marker till treskifftis för thett han slog Måns skredder en blånatt

måns skräddare i fällersta han bleff saker 40 marker till treskifftis för thett han haffde opburit 17 ½ mark Dränge pänningar aff rothen som slottzdrängar Skolle haffua och döllde them inne medh sig i 2 åår

sammaledes bleff för Måns saker 10 marker till treskiptes för oqädenes ord so han haffuer brukatt på sin granne lasse oluffsen i hidingsta

joen Pädersson i ledh i Eckiby sockn han bleff satt dher till måls man öffwer töres Pährssonz barns arff i råsstorp

oloff pährsson i swinnevads by han bleff satter till måls man öffwer sin syster barn per i berg i swinnevads socken och låta oppskriffua hwad han fåår och hwad är giöra rede före

oloff i bergh honom bleff utsagt sin pandt i jiern aff Oloff i broo i swinne vad sockn

bengtt jonsson i hidingsta i närboås han bleff saker 6 mark att tre skipia för 2 blodwitte som han giorde sin granne lasse oloffsson i hidingsta

oloff i Mark i almby sockn honom tilsades behtalning aff Nils Ericksson i hidingsta i narboås sockn nemligh ( ) skeppund järn til hindrichz mässa widh boot

hustru anna i östra hiertu henne til sades(  ) för sin hest, som honn haffuer lånth hustru Cirstin i bolstorp

anders i käffielsta honom bleff ut sagtt att han skall betalla sin legodräng som honom vitnadtt haffuer sine lönn som nu bleffuen lands knecktt

lasse och anders i sättra i swinnewad sockn the biödh till anders i boda i skollerstad sockn att han haffuer giortt några hara ( ) och ther uthi (överstruket) bliffne bortha 4 (skinn) för them ( ) så bekiende anders i bodha thett han skall bethala them, men för the trij stike nekar han, och ther med feste anders i bodha en sex manar edh att väria sigh

oloff i sättra och anders i kierrsbo them bleff sagt at the huar annan skyldig är wid bott

joen eriksson i weresta i askers socken han kraffde jöns oloffsson i torp i sköllersta socken om en mans boott som jöns suensson war fallen uthi och hade uttlagtt Så all then stundh han kunde wijsa botten wara witt lagdtt och Knuth i wästergiöttland hade upburett botten bleff suaratt aff nempden att joen Ericksson besöka för d:e Knutt om samma boott
jöns bleff loffuat frij frest

nils peersson i sundby han sattes till måls man öffuer sin ( ) barn, som jöns persson i sköllesta till förene waritt haffurer Måls man och jöns peersson skall leffuerera Nils allt ( )var arff effter arffue registeritt

unge Per i setterbooll i sköllersta sockn han haffuer dragitt emott ferbodh till östergöttland och nu strax på thimmen kom han hitt i ting stuffuan ther före för siuk dom men (skull) aff wisas hem till neste ting och till städes ingen omgå för änn widare prof om siukan

till sades alla herrets bönder ena för warning att them som drager till östergiöttland heller och syter them dädan komma att pästeläntz kommer i theras hus them skall ingen präst besoka heller begraffua uthom (sielft) är föra sinnij döde till graffua om natter tidh och holla sig ifrån församblingen

oloff ingelsson i bondesätter han uplätt och sålde hederlig manen her anders i Ekeby 9 örtugs och 1 1/3 penning land iordh för 6 daller 2 ( ) 5 öre 8 pännger sammaledes sållde thöres ingellsson i söderbro honom 14 2/3 pänningsland iordh i frommesta för 13 marker 2 öre 16 päning

opbods millersta gårdh i Söderby tredie gang

opbods nyenes then gården som brukandes under Eneby andan gang

hustru gertru i (stackfall) hon hafft ut komma att hennes man peer nilsson i (stackfall) han eger en deel i ärnsta som är (upprepning) nu skall wara olöst() som ioen börgesson kiöpt och såltt haffuer och will nu haffua någott medh ( ) pänger Som peer i ( Empterutt ) giffuitt haffuer och i rätten sattes som han medh någon wis beskedh att hennes man haffuer ther någon deel ( thå) skall hon fåå sina bethalningh och ioen börgesson skaffa breff kommer här till (prijddes)